บทความพระพุทธศาสนา

คาถารัตนสูตร แบบเต็ม แบบย่อ ทำไมเรียกรัตนสูตร ทำไมเรียกรัตนปริตร

20 มีนาคม 2020 | คาถา
พระพุทธเจ้า ทรงแสดงนิทาน หรือต้นเรื่องต่าง ๆ
พระพุทธเจ้า ทรงแสดงนิทาน หรือต้นเรื่องต่าง ๆ

เกี่ยวกับรัตนสูตร รัตนปริตร ผมได้เขียนมาแล้วหลายหัวข้อ ซึ่งท่านสามารถอ่านดูย้อนหลังได้ครับ

ตำนานรัตนสูตรสู่รัตนปริตร พิชิตโรคา พระอานนทเถระเจ้า เล่าเรียนมาจากพระพุทธองค์

ตำนานย่อ รัตนสูตร รัตนปริตร พิชิตโรคาและอุปัทวันตรายทั้งหลาย

สวดคาถาป้องกันโรค ขจัด ทุกข์ โศก โรค ภัย อันตรายทั้งปวง (คาถาเก่า)

คาถา

คาถาที่ใช้เรียกในพระพุทธศาสนา หมายถึง ถ้อยคำที่ร้อยกรอง ถ้อยคำที่ผูกขึ้นไว้ ถ้อยคำที่ใช้ท่อง สวด เป็นคำประพันธ์ในภาษาบาลีมีกฎเกณฑ์ตามฉันทลักษณ์ ซึ่งนักศึกษาบาลีจะเข้าใจเรื่องนี้เป็นอย่างดี แต่ในภาษาใช้บ้านทั่วไป คาถา คือคำเสกเป่าที่ถือว่าศักดิ์สิทธิ์ “คาถาอาคม” ซึ่งก็อาจจะจากถ้อยคำที่ร้อยกรอง ที่เป็นคำสอนในทางพระพุทธศาสนาด้วย เป็นคำที่เป็นภาษท้องถิ่นด้วย

รัตนะ

รัตนะ แปลว่า แก้ว ในที่นี้ หมายถึง พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ โดยเรียกเต็มว่า พระไตรรัตน์ บ้าง พระรัตนตรัย บ้าง

สูตร

เป็นชื่อหลักธรรมของพระพุทธเจ้าอยู่ในหมวดพระสุตตันตปิฎก เรียกว่า พระสูตร เช่น มงคลสูตร กาลามสูตร รัตนสูตร

รัตนสูตร

เรียกว่ารัตนสูตรเพราะเป็นพระสูตรที่พรรณนาคุณของพระรัตนตรัย พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ และป่าวประกาศความยิ่งใหญ่ และคุณลักษณะของพระอริยะเจ้า มีพระโสดาบัน เป็นต้น

ปริตร

ปริตร (คำเดียวโดด ๆ อ่านว่า ปะ-หริด แต่ถ้าต่อท้ายคำอื่น เช่น รัตนปริตร นิยมอ่านได้ทั้งสองแบบ คือ ปะ-ริด หรือ ปะ-หริด) แปลว่า ความต้านทาน เครื่องป้องกันรักษา เครื่องต้านทาน เครื่องป้องกันรักษา

ในพุทธศาสนา “ปริตร” หมายถึงพระพุทธมนต์ หรือบทสวดที่เป็นภาษาบาลี ซึ่งนำมาจากพระสูตรบางพระสูตร เรียงใหม่เจ็ดตำนานบ้าง สิบสองตำนานบ้าง ซึ่งถือกันว่าศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนัก สามารถคุ้มครองรักษาตน ป้องกันภัย อันตรายต่าง ๆ และสามารถกำจัดทุกข์ ภัย โรคได้ เนื่องจากนำพระสูตรหรือคำสอนของพระพุทธเจ้าใช้เป็น “ปริตร” จึงเรียกว่า “พระปริตร”

รัตนปริตร

ที่เรียกว่ารัตนปริตร เพราะว่านำจากพระสูตรที่ชื่อว่า รัตนสูตร เพื่อมาใช้สวดเป็นปริตร เครื่องป้องกันอันตรายจากโรคภัยไข้เจ็บ จึงเรียกว่า รัตนปริตร

ฟังบทสวดมนต์ไล่โรคระบาดกัน อย่างน้อยใจฉันก็เป็นสุข

อานิสงส์แห่งการสวดพระปริตร อานุภาพของพระปริตร พระปริตรที่ควรสวดเสมอ

ประโยชน์ และ อานิสงส์ของการสวดมนต์ 10 ประการ

รัตนสูตร เต็ม

รัตนสูตรเต็มนั้น มี 17 บทพระคาถา แต่ปรากฏในพากย์ภาษาสันสกฤตจำนวน 19 บท สำหรับรัตนสูตรเต็ม พร้อมคำแปล ท่านสามารถอ่านได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้ และฟังเสียงสวดได้

ตำนานรัตนสูตรสู่รัตนปริตร พิชิตโรคา พระอานนทเถระเจ้า เล่าเรียนมาจากพระพุทธองค์

รัตนสูตรย่อ หรือรัตนปริตรย่อ

นิยมสวด 6 คาถา เรียกว่า ฉรัตนปริตร มีดังนี้

………..ยังกิญจิ วิตตัง อิธะ วา หุรัง วา
     สัคเคสุ วา ยัง ระตะนัง ปะณีตัง
     นะ โน สะมัง อัตถิ ตะถาคะเตนะ
     อิทัมปิ พุเธ ระตะนัง ปะณีตัง
     เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ
          ขะยัง วิราคัง อะมะตัง ปะณีตัง
     ยะทัชฌะคา สักยะมุนี สะมาหิโต
     นะ เตนะ ธัมเมนะ สะมัตถิ กิญจิ
     อิทัมปิ ธัมเม ระตะนัง ปะณีตัง
     เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ
          ยัมพุทธะเสฏโฐ ปะริวัณณะยี สุจิง
     สะมาธิมานันตะริกัญญะมาหุ
     สะมาธินา เตนะ สะโม นะ วิชชะติ
     อิทัมปิ ธัมเม ระตะนัง ปะณีตัง
     เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ
          เย ปุคคะลา อัฏฐะ สะตัง ปะสัฏฐา
    จัตตาริ เอตานิ ยุคานิ โหนติ
     เต ทักขิเณยยา สุคะตัสสะ สาวะกา
     เอเตสุ ทินนานิ มะหัปผะลานิ
     อิทัมปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง
     เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหนตุ ฯ
          เย สุปปะยุตตา มะนะสา ทัฬเหนะ 
     นิกกามิโน โคตะมะสาสะนัมหิ
     เต ปัตติปัตตา อะมะตัง วิคัยหะ
     ลัทธา มุธา นิพพุติง ภุญชะมานา
     อิทัมปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง
     เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ…………….
………..ขีณัง ปุราณัง นะวัง นัตถิ สัมภะวัง
     วิรัตตะจิตตายะติเก ภะวัสมิง
     เต ขีณะพีชา อะวิรุฬหิฉันทา
     นิพพันติ ธีรา ยะถายัมปะทีโป
     อิทัมปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง
     เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง