แจกแบบปฏิทินปีใหม่ 2566 แก้ไขได้ ไฟล์ microsoft word

ปีใหม่ 2566 ใกล้เข้ามีทุกที สิ่งที่ทุกบ้านต้องมี นั่น คือปฏิทิน ซึ่งดูวันเวลานัดหมาย วันสำคัญทางศาสน […]

ดาวน์โหลดฟรี สื่อการสอน แจกฟรี คู่มือสื่อการสอน สื่อการเรียนรู้

เว็บไซต์สื่อการสอน แจกฟรี คู่มือสื่อการสอน สื่อการเรียนรู้ ต้อนรับการเปิดเรียน ช่วงนี้ เป็นช่วงเปิดเ […]

PowerPoint สื่อการเรียนการสอน การกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์

PowerPoint สื่อการเรียนการสอน การกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์ วิธีการปฏิบัติต่อพระรัตนตรัย การปฏิบัติตนต่อ […]

รวม 10 ปี ข้อสอบเก่านักธรรมชั้นโท ระหว่างปี 2548-2557

ข้อสอบเก่านักธรรมชั้นโท ข้อสอบนักธรรม ธรรมศึกษา ไม่ว่าจะเป็นระดับชั้นใดก็ตาม ตรี โท เอก โดยมากจะเป็น […]

รวมเก็งข้อสอบ นักธรรมชั้นโท สอบได้ทุกปี มีชัยทุกสนามสอบ

ในระว่างวันอาทิตย์ที่ ๒๑ – วันพุธที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เป็นกำหนดการ วันสอบธรรมสนามหลวง ประจำปี […]

ปัญหาวิชากระทู้ธรรม นักธรรมชั้นตรี สอบในสนามหลวง ปี พ.ศ. ๒๕๖๔

ปัญหาวิชากระทู้ธรรม นักธรรมชั้นตรี สอบในสนามหลวง วันศุกร์ ที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ธมมจารี สุขํ เสติผ […]

ปัญหาและเฉลยวิชาวินัยบัญญัติ นักธรรมชั้นตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๔

ปัญหาและเฉลยวิชาวินัยบัญญัติ นักธรรมชั้นตรี สอบในสนามหลวง วันอาทิตย์ ที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ๑. ปัจจ […]