บทความพระพุทธศาสนา

ตำนานย่อ รัตนสูตร รัตนปริตร พิชิตโรคาและอุปัทวันตรายทั้งหลาย

18 มีนาคม 2020 | ธรรมะคุ้มครอง
พระพุทธรูป โต๊ะหมู่บูชา
พระพุทธรูป โต๊ะหมู่บูชา

ครั้งหนึ่งเมืองไพสาลีเกิดทุพภิกภัย   ฝนแล้งข้าวยากหมากแพง  คนล้มตายเป็นจำนวนมากเพราะความหิวโหยและโรคภัย   ประชาชนก็ไปร้องต่อพระเจ้าแผ่นดิน  พระองค์ก็ทรงอนุญาตให้ประชาชนตรวจสอบพระองค์ว่า  ผิดธรรมข้อใดหรือเปล่า จึงเกิดเหตุเช่นนี้ (นี่เป็นพระเจ้าแผ่นดินผู้ทรงคุณธรรมในสมัยนั้นที่ประพฤติพระองค์เป็นแบบอย่างที่ประชาชนเข้าถึงได้ ร้องเรียนได้ ตรวจสอบได้)  ก็ปรากฏว่าไม่ผิดธรรมข้อใด  จึงพากันไปอาราธนาพระพุทธเจ้ามาเมืองไพสาลี   เมื่อพระพุทธองค์เสด็จมาถึงก็ปรากฏว่ามีฝนตกลงมาห่าใหญ่  

ครั้นนั้น พระพุทธองค์ได้ตรัสเรียกพระอานนท์ให้มาเรียน รัตนสูตร  อันมีเนื้อความสรรเสริญแก้ววิเศษ ๓ ประการ   ที่ไม่มีแก้วอื่นใดเสมอเหมือนคือ พุทธรัตนะ ธัมมรัตนะ และสังฆรัตนะ   และทำให้ผู้สวด ผู้ฟัง ผู้บูชาและผู้ระลึกถึงประสบแต่ความสวัสดี  ซึ่งเมื่อพระอานนท์เรียนจากพระพุทธองค์แล้ว   ก็นำบาตรน้ำมนต์ของพระพุทธเจ้าไปประพรมทั่วนครไพสาลี   เมื่อน้ำพระพุทธมนต์ไปถูกพวกปีศาจ ๆ ก็หนีไป   ไปถูกมนุษย์ที่เจ็บป่วย โรคเหล่านั้นก็หายสิ้น   แต่นั้นมาชาวเมืองก็มีความสงบสุขตลอดมา 

บทสวด รัตนสูตร รัตนปริตร

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง