บทความพระพุทธศาสนา

ประโยชน์ และ อานิสงส์ของการสวดมนต์ 10 ประการ

2 มีนาคม 2020 | ธรรมะคุ้มครอง
สวดมนต์
สวดมนต์

ประโยชน์ และ อานิสงส์แห่งการสวดมนต์นั้นมีมาก หลากหลายนักปราชญ์ได้พรรณนาไว้ เป็นต้นว่า

 1. ทำให้จิตเป็นสมาธิ   ได้ถึงระดับอุปจารสมาธิ        
 2. ทำให้ได้บุญเมื่อใจเกิดความปิติปราโมทย์ในคุณพระรัตนตรัย
 3. ป้องกันภัย  อันตรายทั้งมวล  ไม่ให้กล้ำกลายได้ 
 4. เทวดาย่อมอภิบาลรักษา
 5. ทำให้สมองปลอดโปร่ง ฝึกความจำดี
 6. ทำให้มีอุตสาหะในการทำความดี  โดยมีพระพุทธองค์ทรงเป็นตัวอย่าง
 7. เมื่อสวดเป็นประจำทุก ๆ วัน จะทำให้เป็นคนน่าเชื่อถือได้
 8. เมื่อสวดบ่อยๆ จะทำให้มีจิตใจเยือกเย็น  ใจอยู่ในองค์สมาธิ
 9. จะทำกิจการสิ่งใด ๆ เพราะมีฐานความเห็น ความคิด  ที่มีเป็นธรรม เป็นหลัก-เกณฑ์
 10. คำแปลบทสวด ชวนให้นำมาคิดพิจารณา จะเกิดปัญญา

โทษในการกล่าวธรรมด้วยเสียงขับอันยาวไพเราะ 5 ประการ

 1. ตนเองก็ติดในเสียงนั้น
 2. ผู้อื่นก็ติดใจ ยินดีในเสียงนั้น
 3. คฤหบดีทั้งหลายจะยกโทษว่า ศิษย์ของตถาคตเหล่านี้ขับร้องเล่นเสียงเหมือนพวกตน.
 4. เมื่อติดใจการทอดออกเสียง กามฉันทะก็เพิ่ม สัมมาสมาธิก็ลดลง
 5. ประชุมชน หรือ ผู้ปฏิบัติธรรมภายหลัง จะคิดว่าไพเราะดีแล้วและถือเอาเป็นแบบฉบับ

โทษอื่น ๆ ในการสวดมนต์มากบท มีน้อย

ถ้าใจไม่ยึดมั่น ไม่ติดเสียงสวดมนต์  หรือต้องหยุดกลางคันในระหว่างพิจารณาธรรม  หรือหยุดเดินจงกลม เพื่อจะต้องมาสวดมนต์กับหมู่เพื่อนในเวลาที่กำหนดไว้ทุก ๆ วัน.  ถ้าธาตุสี่ ขันธ์ห้า เอื้ออำนวย ไม่มีทุกขเวทนาอื่นๆ หรือมีความสามารถพิเศษ สามารถดับเวทนาธาตุขันธ์ได้แล้ว  ความจำยังไม่เสื่อมและฝึกปัญญามาพอตัวแล้ว  การท่องบทสวดมนต์การสวดมนต์ ถือเป็นการฝึกสมาธิไปในตัว  หรือแสดงปฏิปทาเป็นตัวอย่างแก่ผู้อื่นด้วย

การสวดมากทุก ๆ วัน และนานๆ  จึงมีประโยชน์ช่วยในการฝึกสติสมาธิ.  ความจำจะดี ไม่หลงลืมเมื่อวัยชรา แต่ผู้มีปัญญาย่อมรู้จักใช้เวลาและความสามารถที่ตนยังเหลืออยู่ ให้เป็นประโยชน์แก่ใจตน  เพื่อเร่งสอนตนให้เร็วที่สุด  สะสมอะริยะทรัพย์ให้มากที่สุด  เปรียบเสมือนการเลือกทำงานที่ได้ค่าตอบแทนเป็นเงินแพงกว่างานสะเปะสะปะทั่วๆ ไป ฉะนั้น

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง