บทความพระพุทธศาสนา

คำอาราธนาพาหุงแบบต่าง ๆ คำอาราธนาพาหุงแบบเก่า

12 ธันวาคม 2020 | คาถา
ทำบุญ ตักบาตร ใส่บาตร
ทำบุญ ตักบาตร ใส่บาตร

คำอาราธนาพาหุง แบบที่ 1

อุกาสะ อุกาสะ สาธุโน ภันเต ทุกขักขันธัสสะ อันตะกิริยายะ
สัทธัมมะเทสะนัง ยาจามะ ฯ วิปัตติ ปัตตัง ปะฏิคัณหามะ ฯ

คำอาราธนาพาหุง แบบที่ 2 (นิยม)

โอกาสะ สันโน ภันเต ทักขันจะ วะรัญจะ สา ธัมมะเทสะนา ยาจามะ
อะธิ ปัสสะติ โนทานัง อะนุตตะริสสามะ.

คำอาราธนาพาหุง (นิมนต์ให้พระสวดบาตร นิยมใช้เฉพาะในภาคใต้)

อิมัง ปะฏิปัตตัง ปัตตะคุณัง ปัตตัง คัณหามะ
ทุติยัมปิ อิมัง ปะฏิปัตตัง ปัตตะคุณัง ปัตตัง คัณหามะ
ตะติยัมปิ อิมัง ปะฏิปัตตัง ปัตตะคุณัง ปัตตัง คัณหามะ

คำอาราธนาพาหุง ก่อนสวดพาหุง (ของเก่า)

พุทธะ ไชยยะมังคะลานิ
ธัมมะ ไชยยะมังคะลานิ
สังฆะ ไชยยะมังคะลานิ
โอกาสะ โอกาสะ โอกาสะ อาราธะนัง กะโรมิ

ข้าพเจ้าขออาราธนา พระคุณเจ้าสวดชัยมงคลคาถา ด้วยพระพุทธคุณ
ข้าพเจ้าขออาราธนา พระคุณเจ้าสวดชัยมงคลคาถา ด้วยพระธรรมคุณ
ข้าพเจ้าขออาราธนา พระคุณเจ้าสวดชัยมงคลคาถา ด้วยพระสังฆคุณ