บทความพระพุทธศาสนา

คำอาราธนาพระพุทธรูปลงสรงน้ำในวันสงกรานต์ คำสรงน้ำพระ

11 ธันวาคม 2020 | คาถา
คำอาราธนาพระพุทธรูปลงสรงน้ำในวันสงกรานต์ คำสรงน้ำพระ

คำอาราธนาพระพุทธรูปลงสรงน้ำในวันสงกรานต์

เมื่อถึงวันสงกรานต์ ก่อนเวลานำพระพุทธรูปลงสรงน้ำ พระสงฆ์ อุบาสก อุบาสิกา เตรียมขัน ๕ ขัน ๘ ไปนิมนต์พระประธานในโบสถ์ หรือพระพุทธรูปที่เราจะนำมาสรงน้ำ โดยกล่าวคำอาราธนา ดังนี้

อุกาสะ ภันเต ภะคะวา อะยัง กาโล คิมหันตะอุตุกาละสัมปัตโต อิจฉามะ ภะคะวันตัง อะภิสิญจิตุง สักกัจจัง อาราธะนัง กะโรมะ ฯ

ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้า ขอประทานพระวโรกาส เวลานี้เป็นหน้าร้อน ฝูงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายปรารถนา อาราธนาพระผู้มีพระภาคเจ้าลงสรงน้ำ ด้วยความเคารพยิ่ง

จากนั้นผู้เป็นประธานสงฆ์หรือเจ้าอาวาสเอาน้ำหอมไปสรงน้ำพระพุทธรูปตามพระลูกวัด สามเณร อุบาสก อุบาสิกาตามลำดับ

คำอาราธนาพระพุทธรูปขึ้นแท่น

อุกาสะ ภันเต ภะคะวา อัมเหหิ คันโธทะเกหิ นานาสักการะภูเตหิ สักกัตตะวา คะรุกัตตะวา อะภิสิญจิโต อิทานิ ภะคะวันตัง ระตะนัฏฐานะสังขาตัง ปัลลังกัง อารุยหิตุง อาราธะนัง กะโรมะ ฯ

ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้า ขอประทานพระวโรกาส ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ได้ทำความสักการะทำความเคารพ และได้สรง (พระองค์) ด้วยน้ำหอม และสักการะนานาประการ (ครบถ้วน) แล้ว บัดนี้ ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ขออาราธนาพระผู้มีพระภาคเจ้าขึ้นสู่บัลลังก์อันเป็นพระแท่นที่ประทับดังเดิม สาธุ สาธุ สาธุ ฯ

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง