บทความพระพุทธศาสนา

คำอาราธนาคุณพระรัตนตรัย คำอาราธนาพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ

11 ธันวาคม 2020 | คาถา
วันมาฆบูชา
คำอาราธนาคุณพระรัตนตรัย คำอาราธนาพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ

คำอาราธนาคุณพระรัตนตรัย

พุทธะคุณัสสะ อาราธะนัง กะโรมิ
ธัมมะคุณัสสะ อาราธะนัง กะโรมิ
สังฆะคุณัสสะ อาราธะนัง กะโรมิ

ข้าพเจ้าขออาราธนาพระพุทธคุณ ขออาราธนาพระธรรมคุณ ขออาราธนาพระสังฆะคุณ