บทความพระพุทธศาสนา

คาถาทำน้ำมนต์ธรณีสารหลวงล้านนา สวดทำน้ำมนต์ได้ด้วยตนเอง

21 ตุลาคม 2020 | คาถา
ขอโชคลาภจากขันน้ำมนต์
ขอโชคลาภจากขันน้ำมนต์

คาถาทำน้ำมนต์ธรณีสารหลวงล้านนา

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3จบ)

พุทธังชีวิตัง ยาวะนิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ
ธัมมังชีวิตัง ยาวะนิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ
สังฆังชีวิตัง ยาวะนิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิพุทธังชีวิตัง ยาวะนิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิธัมมังชีวิตัง ยาวะนิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิสังฆังชีวิตัง ยาวะนิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิพุทธังชีวิตัง ยาวะนิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิธัมมังชีวิตัง ยาวะนิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิสังฆังชีวิตัง ยาวะนิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ

อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก ปัจจัตตัเวทิตัพโพ วิญญูฮีติ
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อายุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเนยโ อัญชะลีกะระณีโยอะนุตตะรังปุญญักเขตตังโลกัสสาติ

โย สันนิสินโน วะระโพธิมูเล มารัง สะเสนัง มะหันติง วิชัยโย สัมโพธิมาคัจฉิง วะอะนันตัญญาโน โยโลกุตตะโม ตังปัณนะมามิ พุทธัง ตังปัณนะมามิ ธัมมัง ตังปัณนะมามิ สังฆัง

วันทิตะวา สุคะตัง นาถัง พุทธัญจะ ธัมมัญจะ สังฆัญจะ สาธุกัง นะโมพุทธายะ ทิพพะมันตานัง ปะวักขามิ ยะถาพะลัง ปัญจะอักขะรานิ ชาตานิ นะโมพุทธายะ วันทะติ
นะมัสสิตะวา อิสี สิทธิ โลกะนาถัง อะนุตตะรัง อิสี จะพันธะนัง สาตรา อาจาริยัง คะรูปาทัง อาคัจเฉยยะ สัพพะกัมมา ประสิทธิเม

มะอะอุ อะธิกะมูลัง ตรีเทวานัง มหาสตรา อุอุ อะอะ มะมะ มันตรา อุอาสะวา มหามันตัง มะอะอุ โลปะเกเกยยัง อังการะวะเสวะราชิโน ตรีนิ อักขะรานิ ชาตานิ อุณาโลมาปะนายะเต นะโมพุทธายะ วันทะนัง

สิโรเม พุทธะเทวัญจะ นะลาเต พรหมะเทวะตา หะทะยัง นารายะกัญเจวะ ทะเวหัตเถ ปะระเมสุรา ปาเท วิษณุกัญเจวะ สัพพะกัมมาประสิทธิเม

สรรพคุณคาถาทำน้ำมนต์ธรณีสารหลวงล้านนา

  • เพื่อความมีอายุยืน
  • เพื่อสุขภาพที่แข็งแรง
  • ป้องกันเสนียดจัญไร
  • ป้องกันอันตรายทั้งปวง
  • ป้องกันโรคภ้ย
  • ขจัดโรคภัย
  • เพื่อความเป็นสิริมงคลทั้งปวง

ไม่ใช่คาถาทำน้ำมนต์เอาเลขหวยแต่อย่างใด