บทความพระพุทธศาสนา

ถวายลวดลายหน้าบัน อานิสงส์ผลบุญวิจิตรสวยงาม

25 ธันวาคม 2019 | สังฆทาน
อานิสงส์
อานิสงส์

ลวดลายหน้าบันคืออะไร

หน้าบัน คือ ฝาผนังส่วนที่ปิดทับหน้าจั่วของอาคารในด้านสกัด ในหลังคาทรงจั่วแบบไทย มักจะเป็นรูปสามเหลี่ยม สำหรับหน้าบันในอาคารที่สร้างในวัด เช่น อุโบสถ วิหาร ศาลา มักจะแต่งหน้าบันให้สวยงาม แกะสลักเป็นลายต่าง ๆ ตามศิลปะแบบไทย

เราควรถวายลวดลายหน้าบันในโอกาสใด

เราสามารถเป็รนเจ้าภาพถวายลวดลายหน้าบันแก่อาคารต่าง ๆ ที่สร้างในวัด ที่ต้องการใช้ลวดลายของหน้าบัน ซึ่งสามารถเป็นเจ้าภาพในการถวาย หรือร่วมบริจาคทรัพย์เพื่อสร้างถวายได้

คำถวายลวดลายหน้าบันพระอุโบสถเป็นพุทธบูชา

ยัคเฆ ภันเต สังโฆ ปะฎิชานาตุ, มะยัง ภันเต, เอตานิ อุโปสะถาคารัสสะ, ปะมุเข, วิจิตตะละตากัมมานิ, สะปะริวารานิ, พุทธัสสะ, ปูชะนัตถายะ, พุทธะสาสเน, นิยยาเทมะ, สาธุ โน ภันเต, อะยัง, พุทธัสสะ, ปูชะนัตถายะ, อุโปสะถาคารัสสะ, ปะมุเข, วิจิตตะละตากัม มานัง, ทานัสสะ, อานิสังโส, อัมหากัญเจวะ, มาตาปิตุอาทีนัญจะ, ปิยะชะนานัง, ทีฆะรัตตัง, หิตายะ, สุขายะ, สังวัตตะตุ.

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ, ขอพระสงฆ์จงรับทราบ, ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ขอมอบถวายลวดลายหน้าบันพระอุโบสถ, พร้อมกับของบริวารทั้งหลายเหล่านั้น, ไว้ในพระศาสนา, เพื่อเป็นพุทธบูชา, ขออานิสงส์แห่งการถวายลวดลายหน้าบันพระอุโบสถ, เพื่อเป็นพุทธบูชานี้, ของข้าพเจ้าทั้งหลาย, จงเป็นไปเพื่อประโยชน์, เพื่อความสุข, แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วย, แก่ปิยชนทั้งหลาย, มีมารดาบิดาเป็นต้นด้วย, ตลอดกาลนาน เทอญ.

อานิสงส์ของการถวายลวดลายหน้าบันพระอุโบสถเป็นพุทธบูชา

การถวายลวดลายหน้าบัน มุ่งถวายเพื่อเป็นพุทธบูชาไว้ในพระพุทธศาสนา อานิสงส์นั้นม่มาก หากทำใจให้เลื่อมใส เป็นต้นว่า

  • เป็นผู้มีรูปงาม ผิวพรรณดี
  • เป็นที่รักของคนทั้งหลาย
  • เป็นผู้มีบริวารมาก
  • เป็นผู้มีอำนาจ ผู้คนเกรงขาม
  • เป็นผู้มีชื่อเสียงดี
  • เป็นผู้มีโภคะมาก
  • หากละโลกนี้ไป มีสุคติเป็นที่หวังได้

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง