บทความพระพุทธศาสนา

ถวายธงธรรมจักร อานิสงส์เป็นที่ประจักษ์แก่พระศาสนาและมหาชน

25 ธันวาคม 2019 | สังฆทาน
ธงธรรมจักร
ธงธรรมจักร

ธงธรรมจักรคืออะไร

ประเทศไทยถือว่าธงธรรมจักรเป็นธงสัญลักษณ์ของศาสนาพุทธ ธงธรรมจักร มีความหมายว่า ธรรมะที่นำไปสอนในสถานที่ต่าง ๆ แล้วยังความสงบสุขให้เกิดขึ้นในที่นั้น ๆ ลักษณะธงธรรมจักรเป็นรูปธงสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีเหลืองแก่ ตรงกลางธงเป็นรูปพระธรรมจักรสีแดง

ความหมายของจำนวนซี่ในธงธรรมจักร
หากธงธรรมจักรมี 8 ซี่ หมายถึงมรรคมีองค์ 8
หากธงธรรมจักรมี 12 ซี่ หมายถึง จจยาการ หรือปฏิจจสมุปบาท 12 ประการ บางคนให้ความหมายผิด ๆ ว่าที่เพิ่มขึ้นอีก 4 จาก 8 กลายเป็น 12 หมายถึง 4 ศาสนา คือ พุทธ คริสต์ อิสลาม ฮินดู ซี่งธงธรรมจักรเป็นธงในพระพุทธศาสนาจะเกี่ยวข้องกับศาสนาอื่นได้อย่างไร

ในปี 2501 ทางคณะสงฆ์ไทยได้ประกาศให้ใช้ธงธรรมจักร เป็นธงประจำพระพุทธศาสนาในเมืองไทย

เราควรถวายธงธรรมจักรในโอกาสใด

การถวายธงธรรมจักรเป็นพุทธบูชานั้น สามารถทำได้อยู่ 2 กรณี ได้แก่ 1. ประดับธงธรรมจักรที่บ้าน ในสถานที่ราชการเป็นพุทธบูชาในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เช่น วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา แบบนี้สามารถซื้อมาติดประดับบูชาได้เลย ไม่ต้องนำไปกล่าวคำถวายที่วัด 2. นำธงธรรมจักไปถวายที่วัด เพื่อให้ทางวัดได้ใช้ เราสามารถถวายในโอกาสต่าง ๆ เป็นต้นว่า

 • ถวายธงธรรมจักรในเทศกาลสำคัญ หรือวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
 • ถวายธงธรรมจักรในวัดที่จัดงานพิธีกรรมต่าง ๆ เช่น จัดงานผูกพัทธสีมา งานกฐิน งานผ้าป่า
 • ถวายธงธรรมจักรเป็นบริวารกฐิน ผ้าป่า
 • ถวายธงธรรมจักรเนื่องในวันเกิดของตน
 • ถวายธงธรรมจักรในวันทำบุญขึ้นบ้านใหม่ เปิดบริษัทใหม่
 • ถวายธงธรรมจักรเพื่อเป็นการทำบุญสะเดาะเคราะห์

คำถวายธงธรรมจักร

ยัคเฆ ภันเต สังโฆ ปะฏิชานาตุ, มะยัง ภันเต, อิเมหิ ธะชะปะฏาเกหิ, ระตะนัตตะยัง, อะภิปูเชมะ, สาธุ โน ภันเต, อะยัง, ธะชะปะฏาเกหิ, ระตะนัตตะยัสสะ, ปูชา, อัมหากัง, ทีฆะรัตตัง, หิตายะ, สุขายะ, สังวัตตะตุ.

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ, ขอพระสงฆ์จงรับทราบ, ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ขอบูชาพระรัตนตรัย, ด้วยผืนผ้าธงทั้งหลายเหล่านี้, ขอการบูชาพระรัตนตรัย, ด้วยผืนผ้าธงทั้งหลายนี้, ของข้าพเจ้าทั้งหลาย, จงเป็นไปเพื่อประโยชน์, เพื่อความสุข, แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ตลอดกาล นาน เทอญ.

อานิสงส์ของการถวายธงธรรมจักร

อานิสงส์แห่งการถวายธงธรรมจักรไว้ในพระพุทธศาสนา หรือประดับธงธรรมจักรเป็นพุทธบูชา ยังจิตเลื่อมใสให้เกิดขึ้นแก่ตนเองและผู้อื่นนั้นมีอานิสงส์มาก เป็นต้นว่า

 • เป็นผู้มีรูปงาม ผิวพรรณผ่องใส
 • เป็นผู้มีจิตใจเบิกบาน
 • เป็นผู้มีบริวารมาก
 • เป็นผู้ได้รับการเคารพยกย่อง น่าเกรงขาม
 • เป็นที่รักของมหาชน
 • ละโลกนี้ไป ย่อมบันเทิงในสุคติที่ดี

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง