บทความพระพุทธศาสนา

ถวายเงินค่าก่อสร้าง อานิสงส์ไม่ร้างรา หนุนดวงชะตาชีวิต

13 สิงหาคม 2019 | สังฆทาน
ก่อสร้าง อุโบสถ วัดไทย
ก่อสร้าง อุโบสถ วัดไทย

เราถวายเงินค่าก่อสร้างแก่วัดในโอกาสใด

 • ถวายเงินค่าก่อสร้างแก่วัดที่กำลังเริ่มสร้างใหม่
 • ถวายเงินค่าก่อสร้างแก่วัดที่กำลังก่อสร้างเสนาสนะใหม่ มีกุฏิ วิหาร เจดีย์ ศาลา อุโบสถ เป็นต้น
 • ถวายเงินค่าก่อสร้างแก่วัดในโอกาสทำบุญ ผ้าป่า กฐิน เป็นต้น
 • ถวายเงินค่าก่อสร้างแก่วัด เพื่อทำบุญอุทิศให้แก่ญาติ
 • ถวายเงินค่าก่อสร้างแก่วัดเนื่องในการทำบุญวันเกิด
 • ถวายเงินค่าก่อสร้างแก่วัด เพื่อทำบุญสะเดาะเคราะห์ให้แก่ตนเอง

คำถวายเงินค่าก่อสร้างแก่วัด

ยัคเฆ ภันเต สังโฆ ปะฏิชานาตุ มะยัง ภันเต เอตานิ รูปิยานิ สะปะริวารานิ พุทธะสาสะเน ถาวะระนะวะกัมมัตถายะ สังฆัสสะ นิยยาเทมะ สาธุ โน ภันเต อะยัง พุทธะสาสะเน ถาวะระนะวะกัมมัตถายะ รูปิยานัง ทานัสสะ อานิสังโส อัมหากัญเจวะ มาตาปิตุอาทีนัญจะ ปิยะชะนานัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ สังวัตตะตุ ฯ

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ขอพระสงฆ์จงรับทราบ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอมอบถวายปัจจัย พร้อมกับของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ แก่สงฆ์ เพื่อประโยชน์แก่การก่อสร้างถาวรวัตถุ ในพระพุทธศาสนา ขออานิสงส์แห่งการถวายปัจจัย เพื่อประโยชน์แก่การก่อสร้างถาวรวัตถุ ในพระพุทธศาสนานี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย จงเป็นไปเพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วย แก่ปิยชนทั้งหลาย มีมารดาบิดาเป็นต้นด้วย ตลอดกาลนานเทอญ

อานิสงส์
อานิสงส์

อานิสงส์การถวายเงินค่าก่อสร้างแก่วัด

สำหรับอานิสงส์ของการถวายเงินก่อสร้างแก่วัดนั้น คงไม่ต่างจากการถวายเสนาสนะ เพราะจุดประสงค์ก็คือเพื่อการก่อสร้างเสนาสนะภายในวัดนั้นเอง แต่อาจจะแตกต่างกันตรงที่ว่าสิ่งก่อสร้างนั้นคืออะไร มีประโยชน์แก่มหาชนมากน้อยแค่ไหน เราถวายด้วยจิตบริสุทธิ์มากน้อยแค่ไหนเท่านั้นเอง ขอผู้ถวายเงินค่าก่อสร้างแก่วัด โปรดได้อานิสงส์ตามแต่ปรารถนาเถิด หรือได้อานิสงส์ผลบุญตามเหตุ ดังเช่นว่า

 • เป็นผู้มีความสุขกายสุขใจ
 • ไปไหน อยู่ที่ไหนก็ได้รับการคุ้มครอง
 • มีบ้าน มีที่ดินเป็นที่อยู่อาศัยของตนเอง
 • เจริญด้วย ลาภ ยศ สุข สรรเสริญ
 • เป็นที่รักของคนทั้งหลาย
 • ชื่อเสียงดีงามขจรไป

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง