บทความพระพุทธศาสนา

ถวายเครื่องซักผ้า อานิสงส์ ใสสะอาด ปราศจาคโรคผิวหนัง รวมทั้งมีกลิ่นดี

2 กรกฎาคม 2019 | สังฆทาน

เครื่องซักผ้า คือเครื่องจักรที่ใช้สำหรับในการซักล้างเสื้อผ้า รวมถึงวัสดุอื่นที่ทำจากผ้าด้วย ไม่ว่าจะเป็นผ้าม่าน ผ้าปู่ที่นอน ผ้ามุ้ง ผ้าห่ม เป็นต้น เครื่องซักผ้าจึงมีความจำเป็นที่ต้องใช้ในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะบ้านที่มีสมาชิกหลายคน หรือในสถานที่ที่ไม่เหมาะแก่การซักด้วยมือ ในสถานที่ที่ไม่เหมาะการผึ่งผ้าให้แห้งด้วยแสงแดด

ในวัดเองก็เหมือนกัน นอกจากพระภิกษุสามเณรอาจจะต้องใช้ในการซักผ้าจีวรแล้ว ยังต้องใช้ซักผ้าม่าน ผ้าห่ม ปลอกหมอนที่ใช้ต้อนรับญาติโยมด้วย ยิ่งวัดในต่างประเทศอย่างประเทศสหรัฐอเมริกา เครื่องซักผ้า เครื่องอบผ้าก็ยิ่งมีความจำเป็น เพราะประเทศนี้เขาไม่นิยมใช้ชีวิตนอกบ้าน ไม่นิยมตากผ้านอกบ้าน อีกอย่างอากาศประเทศนี้ในบางแห่งมีอากาศเย็นและหิมะตกตลอดระยะเวลาหลายเดือน เครื่องซักจึงมีความจำเป็นในทุกบ้านทุกที่อยู่อาศัย

เครื่องซักผ้า
เครื่องซักผ้า

เราควรถวายเครื่องซักผ้าในโอกาสใด

  • ถวายเครื่องซักผ้าแก่วัดที่เพิ่งสร้างใหม่ ไม่มีเครื่องซักผ้าใช้
  • ถวายเครื่องซักผ้า เมื่อเครื่องซักผ้าเก่าที่วัดเสีย
  • ถวายเครื่องซักผ้าในวัดที่ต้องมีงานในการต้อนรับผู้คนมากมาย แน่นอนว่าเครื่องซักผ้า สำหรับซักหมอน ซักผ้าห่ม ซักผ้าเช็ดตัวย่อมมีความจำเป็นอย่างยิ่ง
  • ถวายเครื่องซักผ้าเพื่อเป็นการทำบุญ แก้เคล็ด สะเดาะเคราะห์กรรมต่าง ๆ แก้ดวงตก อย่างน้อยเราก็ได้ทำบุญ และควรเลือกโอกาสตามข้างบน

คำถวายเครื่องซักผ้า

ยัคเฆ ภันเต สังโฆ ปะฏิชานาตุ มะยัง เอตัง วัตถะโธวะนะยันตัง สะปะริวารัง จาตุททิสัสสะ ภิกขุสังฆัสสะ อาคะตานาคะตัสสะ วะลัญชะนัตถายะ อิมัสมิง (อ่านว่า อิมัสสะหมิง) อาวาเส นิยยาเทมะ สาธุ โน ภันเต อะยัง จาตุททิสัสสะ ภิกขุสังฆัสสะ อาคะตานาคะตัสสะ วะลัญชะนัตถายะ วัตถะโธวะนะยันตัสสะ ทานัสสะ อานิสังโส อัมหากัญเจวะ มาตาปิตุอาทีนัญจะ ปิยะชะนานัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ สังวัตตะตุ ฯ 

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ขอพระสงฆ์จงรับทราบ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอมอบถวายเครื่องซักผ้า พร้อมกับของบริวารนี้ ไว้ในอาวาสนี้ เพื่อประโยชน์เป็นเครื่องอาศัยใช้สอย ของพระภิกษุสงฆ์ผู้อยู่ในทิศทั้ง ๔ ทั้งที่มาแล้วและยังมิได้มา ขออานิสงส์แห่งการถวายเครื่องซักผ้า เพื่อประโยชน์เป็นเครื่องอาศัยใช้สอยของพระภิกษุสงฆ์ผู้อยู่ในทิศทั้ง ๔ ทั้งที่มาแล้วและยังมิได้มานี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย จงเป็นไปเพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วย แก่ปิยชนทั้งหลาย มีมารดาบิดาเป็นต้นด้วย ตลอดกาลนาน เทอญ ฯ 

เครื่องซักผ้า
เครื่องซักผ้า

อานิสงส์แห่งการถวายเครื่องซักผ้า

อานิสงส์เหล่านี้ ถึงแม้พระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสไว้ แต่สิ่งนี้ก็เป็นการทำความดี เป็นการทำความดีในส่วนที่ว่าให้ทาน อีกทั้งยังเพิ่มความสะดวกสบายให้คนอื่นอีกด้วยตามที่มนุษย์บนโลกนี้จะช่วยเหลือกันได้ ลองคิดดูเวลาที่วัดมีงาน พระในวัดหรือศิษย์วัดต้องเก็บมุ้ง หมอน ผ้าห่ม ผ้าเช็ดตัว หรือแม้กระทั่งผ้าเช็ดเท้ามาซัก ฉะนั้นการที่วัดได้เครื่องซักผ้ามาจึงเป็นอำนวยความสะดวกให้แก่ส่วนรวม ถวายความสะดวกให้แก่วัดหรือให้แก่พระ อานิสงส์แล้วแต่ท่านจะอธิษฐานไว้ หรือจะหวังอานิสงส์ตามที่ผมกล่าวไว้ก็ได้ แต่ท่านก็ต้องอธิษฐานตาม

  • ไม่เป็นโรคผิวหนัง มีความสะอาดแห่งกายใจ
  • เป็นผู้มีกลิ่นดี คือกลิ่นที่ใคร ๆ ไม่รังเกียจ
  • เป็นผู้มีความอบอุ่นกาย อบอุ่นใจอยู่เสมอ
  • เป็นผู้หมดจด ไม่มีมลทินกายและใจ
  • อยู่ที่ไหนก็มีความสุข มีความสะดวกสบายเหมือนมีคนจัดเตรียมสิ่งของไว้ให้
  • แม้ถ้ามีสิ่งไม่ดี กรรมไม่ดี ก็ถูกซะล้างออกไปตามเหตุสมควร

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง