บทความพระพุทธศาสนา

ถวายดอกไม้ธูปเทียนเพื่อบูชา อานิสงส์แรงกล้า ตามศรัทธาผู้ถวาย

2 กรกฎาคม 2019 | สังฆทาน

การถวายดอกไม้ธูปเทียนนั้น เป็นการเพิ่มความศรัทธา ความเลื่อมใส ความยินดีในการทำความดีของผู้ถวายเอง หรือแก่บุคคลผู้ที่พบเห็น พระพุทธรูปท่านคงไม่ได้ต้องการดอกไม้ แต่การนำดอกไม้มาประดับบูชา เป็นเครื่องเจริญศรัทธาความยินดีเลื่อมใสของผู้ถวายและบุคคลผู้ได้มาทัศนา ง่าย ๆ ถ้ามีแต่พระพุทธรูปหรือโต๊ะหมู่วางอยู่ ก็อาจจะไม่กระตุ้นความยินมากนักแม้แก่เราและผู้อื่น แต่ถ้ามีแจกันดอกไม้ มีธูปเทียนของหอม ก็นำมาซึ่งศรัทธา เมื่อเกิดศรัทธา ก็เป็นบันไดสู่ ทาน ศีล ภาวนาต่อไปได้

ทำบุญวันมาฆบูชา
ทำบุญวันมาฆบูชา

เราควรถวายดอกไม้ธูปเทียนในโอกาสใด

 • ถวายในทุกโอกาส ในทุกวัน และทุกเวลา
 • ถวายดอกไม้ธูปเทียนบูชพระในวันเกิดของตนเองและญาติผู้ใหญ่
 • ถวายดอกธูปเทียนเวลาพระเดินบิณฑบาตตอนเช้า
 • ถวายดอกไม้ธูปเทียนในวันเข้าพรรษา
 • ถวายดอกไม้ธูปเทียนในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
 • ถวายดอกไม้ธูปเทียนในเวลาถวายสังฆทาน
 • ถวายดอกไม้ธูปเทียนในเวลาทำบุญที่บ้าน ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ เป็นต้น
 • ถวายดอกไม้ธูปเทียนในวันขึ้นปีใหม่
 • ถวายดอกไม้ธูปเทียนเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไป มีญาติพี่น้องเป็นต้น
 • ถวายดอกไม้ธูปเทียนเพื่อทำบุญสะเดาะเคราะห์ แก้กรรม แก้ดวงตก แก้ปีชง
 • ถวายดอกไม้ธูปเทียนในวันแต่งงาน
 • ถวายดอกไม้ธูปเทียนเป็นพุทธบูชาในพระอุโบสถ วิหาร
 • ถวายดอกไม้ธูปเทียนบูชาพระพุทธรูปในวัดที่เราไปสักการะบูชาขอพร

คำถวายดอกไม้ธูปเทียนเพื่อบูชา

อิมานิ มะยัง ภันเต ทีปะธูปะปุปผะวะรานิ ระตะนัตตะยัสเสวะ อะภิปูเชมะ อัมหากัง ระตะนัตตะยัสสะ ปูชา ทีฆะรัตตัง หิตะสุขาวะหา โหตุ อาสะวักขะยัปปัตติยา

ข้าแต่พระคุณเจ้าทั้งหลายผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอบูชาธูปเทียนและดอกไม้อันประเสริฐเหล่านี้ แก่พระรัตนตรัย กิริยาที่บูชาแก่พระรัตนตรัยนี้ จงเป็นผลนำมา ซึ่งประโยชน์ และความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย สิ้นกาลนาน จงเป็นไปเพื่อให้ถึงซึ่งพระนิพพาน เป็นที่สิ้นไปแห่งอาสวะกิเลส เทอญ

ถวาย ดอกบัว
ถวาย ดอกบัว

อานิสงส์การถวายดอกไม้ธูปเทียน

อานิสงส์ผลบุญของการถวายดอกไม้ธูปเทียนด้วยความศรัทธาเลื่อมใส ผมเชื่อว่ามีอานิสงส์ตามความศรัทธาเลื่อมใส ตามคุณภาพของดอกไม้ธูปเทียนถวาย เช่น มีคุณภาพดี มีกลิ่นหอม มีสีสวยงาม เป็นต้น อานิสงส์ผลบุญนั้นมีแน่นอนตามเหตุปัจจัยที่จะเกิดขึ้นในภพภูมินั้น หรือท่านจะอธิษฐานปรารถนาอานิสงส์ตามผมก็ได้ครับ แต่ถึงแม้ท่านไม่อธิษฐานใด อานิสงส์ผลบุญก็ย่อมเกิดแก่ท่านได้ ไม่ภพใดก็ภพหนึ่ง

 • ขอให้เป็นผู้มีชื่อเสียงดีงาม
 • ขอให้มีกลิ่นกายที่หอมตามอัตภาพแห่งตน
 • ขอให้มีผิวพรรณอันงามตามอัตภาพแห่งตน
 • ขอให้เป็นผู้มีรูปสวย
 • ขอให้เป็นผู้มีปัญญาสว่างไสว มีปัญญารักษาตนได้
 • ขอให้เป็นผู้ที่น่าเชื่อถือของคนทั่วไป

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง