บทความพระพุทธศาสนา

ถวายต้นโพธิ์เงินโพธิ์ทอง อานิสงส์เรืองรองผ่องใส ใจสงบ

24 ธันวาคม 2019 | สังฆทาน
อานิสงส์
อานิสงส์

ต้นโพธิ์เงินโพธิ์ทองคืออะไร

ต้นโพธิ์เงินโพธิ์ทอง คือต้นไม้ที่ทำด้วยกระดาษสีเงิน กระดาษสีทอง ตัดเป็นรูปใบโพธิ์ เพื่อเป็นพุทธบูชา ถวายแด่องค์พระปฏิมาในอุโบสถ ศาลาการเปรียญ หรือในวิหาร

เราควรถวายต้นโพธิ์เงินโพธิ์ทองในโอกาสใด

 • ถวายต้นโพธิ์เงินโพธิ์ทองเป็นพุทธบูชาได้ในทุกโอกาส
 • ถวายต้นโพธิ์เงินโพธิ์ทองเป็นบริวารกฐิน ผ้าป่า
 • ถวายต้นโพธิ์เงินโพธิ์ทองในวันเกิด หรือโอกาสอันเป็นมงคล
 • ถวายต้นโพธิ์เงินโพธิ์ทองในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เช่น วันวิสาขบูชา วันเข้าพรรษา
 • ถวายต้นโพธิ์เงินโพธิ์ทองเพื่อเป็นการทำบุญสะเดาะเคราะห์ แก้ดวงตก ยกชะตาตนเองขึ้น
 • ถวายต้นโพธิ์เงินโพธิ์ทองเพื่อทำบุญอุทิศ

คำถวายต้นโพธิ์เงินโพธิ์ทอง

ยัคเฆ ภันเต สังโฆ ปะฏิชานาตุ, มะยัง ภันเต, เอตัง, หิรัญญะสุวัณณะโพธิรุกขะยุคัง, พุทธัสสะ, ปูชะนัตถายะ, อิมัสมิง อุโปสะถาคาเร, นิยยาเทมะ, สาธุ โน ภันเต, อะยัง, พุทธัสสะ, ปูชะนัตถายะ, หิรัญญะสุวัณณะโพธิรุกขะยุคัสสะ, ทานัสสะ, อานิสังโส, อัมหากัญเจวะ, มาตาปิตุอาทีนัญจะ, ปิยะชะนานัง, ทีฆะรัตตัง, หิตายะ, สุขายะ, สังวัตตะตุ.

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ, ขอพระสงฆ์จงรับทราบ, ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ขอมอบถวายต้นโพธิ์เงินโพธิ์ทองทั้งคู่นี้, ไว้ ณ พระอุโบสถนี้, เพื่อเป็นพุทธบูชา, ขออานิสงส์แห่งการถวายต้นโพธิ์เงินโพธิ์ทองทั้งคู่, เพื่อเป็นพุทธบูชานี้, ของข้าพเจ้าทั้งหลาย, จงเป็นไปเพื่อประโยชน์, เพื่อความสุข, แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วย, แก่ปิยชนทั้งหลาย, มีมารดาบิดาเป็นต้นด้วย, ตลอดกาลนานเทอญ.

อานิสงส์ของการถวายต้นโพธิ์เงินโพธิ์ทอง

อานิสงส์ของการถวายต้นโพธิ์เงินโพธิ์ทองด้วยจิตเลื่อมใส เป็นพุทธบูชา เป็นต้นว่า

 • มีจิตใจเบิกบาน ผ่องใส
 • มีผิวพรรณผ่องใส
 • เป็นผู้มีโรคน้อย
 • เป็นผู้มีอายุยืนยาว
 • เป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
 • เป็นที่เกรงขามของคนทั่วไป
 • เป็นผู้มีบริวารมาก มีคนนับหน้าถือตา เป็นที่พึ่งพิงอาศัยของคนอื่น

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง