บทความพระพุทธศาสนา

คําถวายดอกไม้ ธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย หน้าโต๊ะหมู่บูชา

7 ตุลาคม 2020 | สังฆทาน
สวดมนต์
คําถวายดอกไม้ ธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย หน้าพระประธาน

คําถวายดอกไม้ ธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย หน้าโต๊ะหมู่บูชา

มะยัง ภันเต อิเมหิ ธูปะ ทีปะ ปุปผะ วะเรหิ ระตะนัตตังอภิปูเชมิ อะยัง อัมหากัง ระตะนัตตะยัสสะ ปูชา ทีฆะรัตตัง หิติ สุขาวะหา โหตุ อาสักวะ ขะยะปัตติยา

พุทธบูชา มหาเตชะวันโต
ธัมมะบูชา มหาปัญญะวันโต
สังฆะบูชา มหาโภคะวาโห
ติโลกะนาถัง อภิปูชะยามะ

ด้วยเดชะบุญ ที่ข้าพเจ้าได้ถวายดอกไม้ธูปเทียน แด่พระพุทธเจ้าในครั้งนี้ ถ้าหากข้าพเจ้ายังเวียนว่ายตายเกิด จะเกิดในภพใดๆ ก็ดี ขึ้นชื่อว่าความยากจนเข็ญใจ ไร้ทรัพย์ ขออย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าเลยเป็นอันขาด ขอให้ข้าพเจ้ามีตบะเดช มีอํานาจ มีโภคทรัพย์ สมบัติอันมหาศาล ในทุกภพทุกชาติและขอให้ข้าพเจ้าสําเร็จดังความปรารถนาทุกๆชาติ เทอญ

  • คำถวาย ดอกไม้ ธูป เทียน นี้เหมาะแก่การถวายดอกไม้ ธูป เทียน หน้าพระพุทธรูปที่สำคัญ เช่น หลวงพ่อพระพุทธโสธร พระพุทธชินราช หรือพระประธานในอุโบสถ หน้าโต๊ะหมูู่บูชาในวัดหรือในบ้านของเราเอง
  • เหมาะแก่การกล่าวคำถวายดอกไม้ ธูป เทียน เป็นหมู่คณะหรือสองคนขึ้นไป
  • หากกล่าวถวายดอกไม้ ธูป เทียน คนเดียว ให้เปลี่ยนคำว่า มะยัง เป็น อะหัง

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง