บทความพระพุทธศาสนา

ถวายพุ่มเงินพุ่มทอง อานิสงส์เรืองรองด้วยปัญญาบารมี รัศมีผุดผ่อง

24 ธันวาคม 2019 | สังฆทาน
พาน ไหว้ครู
พาน ไหว้ครู

พุ่มเงินพุ่มทองคืออะไร

พุ่มเงิน พุ่มทอง ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่คนนิยมมาถวายบูชาพระรัตนตรัย โดยมากถวายเป็นคู่พุ่มเงินพุ่มทอง

เราควรถวายพุ่มเงินพุ่มทองในโอกาสใด

 • ถวายพุ่มเงินพุ่มทองในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เช่น วันวิสาขบูชา วันเข้าพรรษา
 • ถวายพุ่มเงินพุ่มทองในวันสำคัญทางประเพณี เช่น วันขึ้นปีใหม่
 • ถวายพุ่มเงินพุ่มทองในวันเกิด หรือโอกาสพิเศษ
 • ถวายพุ่มเงินพุ่มทองในพิธีพิเศษ เช่น พิธีแต่งงาน
 • ถวายพุ่มเงินพุ่มทองเป็นบริวารกฐิน ผ้าป่า
 • ถวายพุ่มเงินพุ่มทอง เป็นการถวายสักการะแด่พระเถระในโอกาสต่าง ๆ เช่น งานทำบุญวันเกิด เลื่อนสมณศักดิ์

คำถวายพุ่มเงินพุ่มทอง

ยัคเฆ ภันเต สังโฆ ปะฏิชานาตุ, มะยัง ภันเต, เอตัง หิรัญญะสุวัณณะคุมพะยุคัง, พุทธัสสะ, ปูชะนัตถายะ, อิมัสมิง อุโปสะถาคาเร, นิยยาเทมะ, สาธุ โน ภันเต, อะยัง, พุทธัสสะ, ปูชะนัตถายะ, หิรัญญะสุวัณณะคุมพะยุคัสสะ, ทานัสสะ, อานิสังโส, อัมหากัญเจวะ, มาตาปิตุอาทีนัญจะ, ปิยะชะนานัง, ทีฆะรัตตัง, หิตายะ, สุขายะ, สังวัตตะตุ.

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ, ขอพระสงฆ์จงรับทราบ, ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ขอมอบถวายพุ่มเงินพุ่มทองทั้งคู่นี้, ไว้ ณ พระอุโบสถนี้, เพื่อเป็นพุทธบูชา, ขออานิสงส์แห่งการถวายพุ่มเงินพุ่มทองทั้งคู่, เพื่อเป็นพุทธบูชานี้, ของข้าพเจ้าทั้งหลาย, จงเป็นไปเพื่อประโยชน์, เพื่อความสุข, แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วย, แก่ปิยชนทั้งหลาย, มีมารดาบิดาเป็นต้นด้วย, ตลอดกาลนานเทอญ.

อานิสงส์ของการถวายพุ่มเงินพุ่มทอง

การถวายพุ่มเงินพุ่มทองเป็นพุทธบูชานั้น เชื่อว่ามีอานิสงส์มาก ตามแต่อธิษฐาน เป็นต้นว่า

 • เป็นผู้มีใจเบิกบาน
 • เป็นผู้มีผิวพรรณดี
 • เป็นผู้มีสุขภาพดี
 • เป็นผู้มีบริวารมาก
 • เป็นผู้น่าเกรงขาม
 • ได้รับการชื่นชมจากผู้อื่น
 • เป็นผู้มีปัญญาดี
 • ละโลกนี้ไปแล้ว มีสุคติเป็นที่หวัง
 • หากได้เกิดเป็นเทวดามีรัศกายที่ผุดผ่อง (เป็นมนุษย์ก็ผุดผ่อง)

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง