บทความพระพุทธศาสนา

ถวายจิตรกรรมฝาผนัง อานิสงส์ส่งผลดีมีใจเบิกบาน

25 ธันวาคม 2019 | สังฆทาน
อานิสงส์
อานิสงส์

จิตรกรรมฝาผนังคืออะไร

จิตรกรรมฝาผนัง คือภาพเขียนบนปูนบนผนังหรือเพดาน ซึ่งจะเป็นภาพที่เกี่ยวข้องกับพุทธประวัติ ชาดก หรือเรื่องพื้นบ้านที่เน้นสอนคุณธรรม จริยธรรม

เราควรถวายจิตรกรรมฝาผนังในโอกาสใด

ตามที่กล่าวข้างต้น จิตรกรรมฝาผนัง คือภาพเขียนบนปูนบนผนังหรือเพดาน ฉะนั้น เราสามารถเป็นเจ้าภาพในการสร้าง เขียน จิตรกรรมฝาผนัง ในอุโบสถ ศาลา วิหารได้ โดยติดต่อสอบถามทางวัด หรือวัดใดเปิดรับบริจาคเพื่อจัดทำภาพจิตรกรรมฝาผนัง เราก็สามารถที่จะร่วมทำบุญได้ เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่ตนเองและครอบครัว

คำถวายจิตรกรรมฝาผนัง

ยัคเฆ ภันเต สังโฆ ปะฏิชานาตุ, มะยัง ภันเต, เอตานิ ภิตติวิจิตตะกัมมานิ, สะปะริวารานิ, พุทธัสสะ, ปูชะนัตถายะ, พุทธะสาสะเน, นิยยาเทมะ, สาธุ โน ภันเต, อะยัง, พุทธัสสะ, ปูชะนัตถายะ, ภิตติวิจิตตะกัมมานัง, ทานัสสะ, อานิสังโส, อัมหากัญเจวะ, มาตาปิตุอาที่นัญจะ, ปิยะชะนานัง, ทีฆะรัตตัง, หิตายะ, สุขายะ, สังวัตตะตุ.

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ, ขอพระสงฆ์จงรับทราบ, ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ขอมอบถวายฝาผนังจิตรกรรม, พร้อมกับของบริวารทั้งหลายเหล่านี้, ไว้ในพระพุทธศาสนา, เพื่อเป็นพุทธบูชา, ขออานิสงส์แห่งการถวายจิตรกรรมฝาผนัง, เพื่อเป็นพุทธบูชานี้, ของข้าพเจ้าทั้งหลาย, จงเป็นไปเพื่อประโยชน์, เพื่อความสุข, แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วย, แก่ปิยชนทั้งหลาย, มีมารดาบิดาเป็นต้นด้วย, ตลอดกาลนาน เทอญ.

อานิสงส์ของการถวายจิตรกรรมฝาผนัง

สำหรับอานิสงส์ของการถวาย จิตรกรรมฝาผนัง นั้น เกิดขึ้นได้ตามแต่จะอธิษฐาน เป็นต้นว่า

  • ให้เป็นผู้มีผิวพรรณดี
  • ให้เป็นผู้ผ่องใสใจเบิกบาน
  • ให้เป็นผู้มีบริวารมาก
  • ให้เป็นผู้มีทรัพย์มาก
  • ให้เป็นผู้มีบ้านที่อยู่อันใหญ่โตสวยงาม
  • หากได้เกิดเป็นเทวดา ก็มีวิมานใหญ่โต วิจิตรสวยงาม

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง