บทความพระพุทธศาสนา

ถวายพระเจดีย์ข้าวเปลือก อานิสงส์ไม่อดอยาก ลาภงอกเงย

21 ธันวาคม 2019 | สังฆทาน
อานิสงส์
อานิสงส์

พระเจดีย์ข้าวเปลือกคืออะไร

พระเจดีย์ข้าวเปลือก หรือการก่อพระเจดีย์ข้าวเปลือก กองข้าวเปลือก บุญกองข้าว เป็นการทำบุญทางศาสนาของชาวบ้านโดยการนำผลิตผลทางการเกษตรที่สำคัญโดยเฉพาะข้าวเปลือก มาร่วมกันบริจาคให้ทางวัดเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ด้านการพัฒนา เป็นเสริมสร้างนิสัยด้านการบริจาค ส่งเสริมความสามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชนอีกด้วย

การทำบุญประเภทนี้ ชาวบ้านจะนำข้าวเปลือกมากองไว้ที่ลานวัด เรียกว่าบุญกองข้าวบ้าง บุญคูนลานบ้าน แล้วทำการเฉลิมฉลองกันก่อนที่จะถวาย การที่ชาวบ้านนำข้าวเปลือกมากองไว้นี้ มักก่อเป็นรูปทรงเจดีย์จึงเรียกว่า “พระเจดีย์ข้าวเปลือก”

เราถวายพระเจดีย์ข้าวเปลือกในโอกาสใด

การถวายพระเจดีย์ข้าวเปลือกนี้ขึ้นอยู่กับชุมชน หรือวัดนั้น ๆ จะกำหนดวันเวลาขึ้น โดยมากจะทำหลังจากเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จแล้ว เป็นการนำข้าวมารวมกันในวัด แล้วก็มีการตกลงกันว่าจะนำข้าวนี้ไปทำอะไร บ้างก็เก็บไว้เป็นเสบียงในหมู่บ้านหรือชุมชน บ้างก็ตกลงกันว่านำข้าวไปขายเพื่อนำเงินมาบำรุงศาสนสถานภายในวัด

คำถวายพระเจดีย์ข้าวเปลือก คำถวายกองข้าวเปลือก คำถวายกองข้าวเปลือก

ยัคเฆ ภันเต สังโฆ ปะฏิชานาตุ, มะยัง, เอตัง ธัญญะราสิง, สะปะริวารัง, เจติยัง, กัตตะวา, พุทธัสสะ, ปูชะนัตถายะ, สังฆัสสะ, นิยยาเทมะ, สาธุ โน ภันเต, อะยัง, พุทธัสสะ, ปูชะนัตถายะ, ธัญญะเจติยัสสะ, ทานัสสะ, อานิสังโส, อัมหากัญเจวะ, มาตาปิตุอาทีนัญจะ, ปิยะชะนานัง, ทีฆะรัตตัง, หิตายะ, สุขายะ, สังวัตตะตุ.

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ, ขอพระสงฆ์จงรับทราบ, ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ก่อกองข้าวเปลือก, พร้อมกับของบริวารเป็นเจดีย์แล้ว, ขอมอบถวายแก่พระสงฆ์, เพื่อเป็นพุทธบูชา, ขออานิสงส์แห่งการถวายพระเจดีย์ข้าวเปลือก, เพื่อเป็นพุทธบูชานี้, ของข้าพเจ้าทั้งหลาย, จงเป็นไปเพื่อประโยชน์, เพื่อความสุข, แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วย, แก่ปิยชนทั้งหลาย, มีมารดาบิดาเป็นต้นด้วย, ตลอดกาลนาน เทอญ.

อานิสงส์ของการถวายพระเจดีย์ข้าวเปลือก บุญกองข้าวเปลือก บุญคูนลาน

อานิสงส์ของการถวายพระเจดีย์ข้าวเปลือก ทำบุญกองข้าว ก็คือการถวายข้าวเปลือกให้วัดหรือส่วนรวมนั่นเอง ซึ่งแล้วแต่คณะกรรมการจะตกลงกันว่าจะนำข้าวนี้ไปทำอะไร แต่ก็สรุปลงที่นำไปใช้เพื่อสาธารณะประโยชน์ อานิสงส์ก็ไม่น่าจะต่างกับการถวายข้าว ถวายอาหาร แต่หากมีจิตเลื่อมใสในบุญมากก็อาจจะเป็นบุญสำหรับผู้นั้นเป็นกรณีพิเศษได้ ผมหวังว่าผู้ที่ถวายพระเจดีย์ข้าวเปลือกจะได้อานิสงส์อันดีงาม เป็นต้นว่า

  • เป็นผู้ไม่อดอยาก ไม่รู้จักคำว่าอดอยาก
  • เป็นผู้อยู่ที่ไหน ไปที่ไหนก็มีความเจริญงอกงามเหมือนดังข้าวเปลือก
  • เป็นผู้มีทรัพย์มาก
  • เป็นผู้มีบริวารมาก
  • เป็นที่รักของคนทั้งหลาย
  • เป็นผู้มีชื่อเสียงดีงาม
  • เป็นผู้มีผิวพรรณดี
  • เป็นผู้ที่เดินทางไปไหน อยู่ที่ไหนก็ไม่ขาดแคลนอาหารการกิน มีคนคอยช่วยเหลืออุปถัมภ์ค้ำชู

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง