บทความพระพุทธศาสนา

ถวายพัดลมไว้ที่ศาลา อานิสงส์ อยู่เย็นเป็นสุข ไร้ทุกข์โรคา

22 มิถุนายน 2019 | สังฆทาน

สังเกตที่ตัวเรา ไปที่ไหนก็ต้องการความเย็นสบาย ต้องการความสบายกายสบายใจ ตรงไหนร้อนเราก็ต้องการให้เย็น กายเย็นใจก็เย็นด้วย ตัวช่วยที่ดีก็คือพัดลม ดีกว่านั้นก็แอร์แล้วล่ะ

วัดเป็นสถานที่ให้คนได้มารวมตัวกันทำบุญ ปฏิบัติธรรม โดยปกติก็จะรวมตัวกันที่ศาลาแห่งใดแห่งหนึ่งเป็นที่นัดหมายกันเพื่อทำบุญ ฟังเทศน์ฟังธรรม หรือนั่งปฏิบัติธรรม การไดัถวายพัดลมไว้ประจำศาลาจึงเป็นเรื่องดี ให้คนอื่นได้คลายร้อน เย็นสบาย นอกจากนั้นยังช่วยขับไล่แมลงต่าง ๆ มียุงเป็นต้นไม่ให้เข้ามาใกล้มารบกวนคนที่ปฏิบัติธรรม

พัดลม
พัดลม

เรวควรถวายพัดลมในโอกาสใด

 • ถวายพัดลมในโอกาสที่วัดนั้น ๆ สร้างใหม่ยังไม่มีพัดลมไว้ใช้
 • ถวายพัดลมในโอกาสที่วัดนั้น ๆ ได้สร้างศาลา กุฏิ วิหาร แต่ยังขาดพัดลมประจำศาลา
 • ถวายร่วมงานบรรพชาอุปสมบทของญาติมิตรคนสนิท
 • ถวายพัดลมในช่วงหน้าร้อนเลย ได้ใช้แน่
 • ถวายพัดลมในช่วงที่ทางวัดจัดกรรม เช่น บรรพชาสามเณรฤดูร้อน หรืองานประชุม
 • ถวายพัดลมเป็นบริวารกฐืน ผ้าป่า
 • ถวายพัดลมในการทำบุญอุทิศให้ผู้ที่ล่วงลับไป
 • ถวายพัดลมในวันคล้ายวันเกิด
 • ถวายพัดลม เพื่อทำบุญในช่วงที่ดวงตก มีเคราะห์กรรม คนใส่ร้าย ป้ายสี หรือในช่วงที่เรียกว่า ดวงซวย
 • ถวายพัดลม เพื่อทำบุญในเวลาที่เราเจ็บป่วยแต่หาสาเหตุไม่ไดั คาดว่าเพราะกรรมเก่า เจ้ากรรมนายเวรมาเบียดเบียน

คำถวายพัดลม

ยัคเฆ ภันเต สังโฆ ปะฏิชานาตุ มะยัง ภันเต เอตัง ยันตะวีชะนิง สะปะริวารัง จาตุททิสัสสะ ภิกขุสังฆัสสะ อาคะตานาคะตัสสะ มะหาชะนัสสะ จะ สีตะสัมปะทานัตถายะ อิมัสสะหมิง ฐาเน นิยยา เทมะ สาธุ โน ภันเต อะยัง จาตุททิสัสสะ ภิกขุสังฆัสสะ อาคะตานาคะตัสสะ มะหาชะนัสสะ จะ สีตะสัมปะทานัตถายะ ยันตะวีชะนิยา ทานัสสะ อานิสังโส อัมหากัญเจวะ มาตาปิตุอาทีนัญจะ ปิยะชะนานัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ สังวัตตะตุ ฯ

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ขอพระสงฆ์จงรับทราบข้าพเจ้าท. ขอมอบถวายพัดลม พร้อมกับของบริวารนี้ ไว้ ณ สถานที่นี้ เพื่อประโยชน์เป็นเครื่องให้ความเย็น แก่พระภิกษุสงฆ์ ผู้อยู่ในทิศทั้ง 4 ทั้งที่มาแล้วและยังมิได้มาและแก่มหาชน ขออานิสงส์แห่งการถวายพัดลม เพื่อประโยชน์เป็นเครื่องให้ความเย็น แก่พระภิกษุสงฆ์ผู้อยู่ในทิศทั้ง 4 ทั้งที่มาแล้วและยังมิได้มา และแก่มหาชนนี้ ของข้าพเจ้าท. จงเป็นไปเพื่อประโยชน์ เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าท.ด้วย แก่ปิยชนท. มีมารดาบิดาเป็นต้นด้วย ตลอดกาลนานเทอญ ฯ

พัดลม
พัดลม

อานิสงส์ของการถวายพัดลม

 • ทำให้เป็นผู้มีชื่อเสียงโด่งดังขจรขจายไปไกล
 • ทำให้ชีวิตร่มเย็นเป็นสุขไร้ความทุกข์
 • ถ้ามีความทุกข์ก็มีคนคอยช่วยเหลือแบ่งเบาไปไดั
 • ทำให้เป็นคนแข็งแรง มีสุขภาพกายใจที่สมบูรณ์
 • ไม่เดือดร้อนด้วยเรื่องของลูกหลาน มีลูกหลานที่ดีคอยช่วยเหลือดูแล
 • ลดหรือบรรเทา เบี่ยงเบนการให้ผลของกรรมไม่ดีลงได้ หรือไม่ให้ผลของกรรมชั่วไม่ส่งผลในเวลาอันใกล้นี้

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง