บทความพระพุทธศาสนา

ถวายโรงครัว อานิสงส์ เหมือนมีคลังเสบียงติดตามบ้านเรือน

25 พฤศจิกายน 2019 | สังฆทาน
ห้องครัว

โรงครัว เรือนครัว ห้องครัวใครว่าไม่สำคัญ แม้อยู่ที่วัดก็มีความจำเป็นที่ต้องมีโรงครัวเช่นกัน ประโยชน์ของการถวายโรงครัวในวัด

 • ใช้เก็บอาหารทุกชนิดที่มีผู้มีจิตศรัทธานำมาถวาย ทุกชนิดครับ ทั้งอาหารคาว ขนมหวาน ผลไม้ เพราะตามปกติหากมีผู้นำมาถวายพระท่านจะไม่เก็บอาหารไว้ที่กุฏิตนเองครับ จะต้องมีที่เก็บต่างหาก นั่นคือโรงครัว
 • โรงครัว ไว้สำหรับให้ศิษย์วัดทำอาหาร อุ่นอาหาร ทำส้มตำถวายพระในเวลาเช้า ๆ โดยเฉพาะวัดในต่างจังหวัด อากาศเย็น ๆ ในช่วงเช้าได้อาหารอุ่น ๆ จะดีแค่ไหน
 • โรงครัว ไว้ให้ศิษย์วัดทำอาหารต้อนรับญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาที่มาต่างถิ่น โดยเฉพาะเวลาที่วัดมีงานบุญงานกฐิน งานต้อนรับผ้าป่า โรงครัววัดขาดไม่ได้นะครับ
 • โรงครัว ไว้สำหรับทำอาหารตั้งโรงทาน แจกจ่ายผู้คนในโอกาสต่าง ๆ ก็ได้ ไว้ช่วยเหลือชาวบ้านในเวลาประสบภัยธรรมชาติ ข้าวยากหมากแพงก็ได้

เราควรถวายโรงครัวในโอกาสใด

 • ถวายโรงครัวแก่วัดใหม่ที่ยังไม่มีโรงครัว หรือวัดเก่าแล้วก็ตามแต่ยังไม่มีโรงครัว
 • สร้างโรงครัวถวายวัดที่มีโรงครัวเก่า ที่ต้องการสร้างใหม่ หรือบูรณะใหม่
 • ถวายโรงครัวไว้เป็นอนุสรณ์แก่ตนเองและครอบครัววงศ์ตระกูล
 • ถวายโรงครัวเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับไปแล้ว
 • ถวายโรงครัวด้วยหวังอานิสงส์ผลบุญที่ดีงามที่จะเกิดขึ้นกับตน

คำถวายโรงครัว เรือนครัว ห้องครัว

ยัคเฆ ภันเต สังโฆ ปะฏิชานาตุ / มะยัง ภันเต / เอตัง กัปปิยะกุฏิง / สะปะริวารัง / จาตุททิสัสสะ ภิกขุสังฆัสสะ / อาคะตานาคะตัสสะ / วะลัญชะนัตถายะ / พุทธะสาสะเน นิยยาเทมะ / สาธุ โน ภันเต / อะยัง จาตุททิสัสสะ ภิกขุสังฆัสสะ / อาคะตานาคะตัสสะ / วะลัญชะนัตถายะ / กัปปิยะกุฏิยา ทานัสสะ / อานิสังโส / อัมหากัญเจวะ / มาตาปิตุอาทีนัญจะ / ปิยะชะนานัง / ทีฆะรัตตัง / หิตายะ / สุขายะ / สังวัตตะตุ.

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ / ขอพระสงฆ์จงรับทราบ / ข้าพเจ้าทั้งหลาย / ขอมอบถวายโรงครัวหลังนี้ / พร้อมกับของบริวาร / ไว้ในพระพุทธศาสนา / เพื่อประโยชน์เป็นสถานที่สำหรับใช้สอย / ของพระภิกษุสงฆ์ผู้อยู่ในทิศทั้งสี่ / ทั้งที่มาแล้วและยังมิได้มา / ขออานิสงส์แห่งการถวายโรงครัว / เพื่อประโยชน์เป็นสถานที่สำหรับ / ใช้สอยของพระภิกษุสงฆ์ผู้อยู่ในทิศทั้งสี่ / ทั้งที่มาแล้วและยังมิได้มานี้ / ของข้าพเจ้าทั้งหลาย / จงเป็นไปเพื่อประโยชน์ / เพื่อความสุข / แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วย / แก่ปิยชนทั้งหลาย มีมารดาบิดาเป็นต้นด้วย / ตลอดกาลนานเทอญ.

อานิสงส์การถวายโรงครัว เรือนครัว ห้องครัว

 • อานิสงส์แห่งการถวายทานนั้น ท่านสามารถอธิษฐานเป็นไปตามปรารถนา
 • เป็นผู้มีชื่อเสียงดีงาม ฟุ้งขจรไป
 • เป็นผู้ที่อันใคร ๆ ก็ยกย่องสรรเสริญ
 • เป็นผู้มีบริวารมาก เป็นที่พึ่งแก่คนทั่วไปได้
 • เป็นผู้ไม่ไร้โภคะ ทรัพย์สิน
 • เป็นผู้ไม่มีความอดอยาก ไม่ติดขัดด้านการทำมาหากิน
 • เป็นที่รักใคร่ของคนทั่วไป

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง