บทความพระพุทธศาสนา

ถวายกำแพงแก้ว อานิสงส์ป้องกันและแคล้วคลาดปลอดภัย

20 สิงหาคม 2019 | สังฆทาน

กำแพงแก้ว คือ สิ่งก่อสร้างที่ถูกสร้างขึ้นมาสำหรับใช้กั้นเขตแดนออกเป็นสัดส่วน ซึ่งมีลักษณะเป็นกำแพงขนาดหย่อม คือไม่สูงจนเกินไป ที่ทำขึ้นสำหรับล้อมเขตที่ตั้งพระอุโบสถ พระวิหาร พระสถูปเจดีย์ หรือ พระมหาธาตุเจดีย์ ที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้า เป็นเขตพุทธาวาส

กำแพงแก้ว รอบอุโบสถ
กำแพงแก้ว รอบอุโบสถ

เราร่วมทำบุญสร้างกำแพงแก้วถวายในโอกาสใด

การสร้างกำแพงแก้วนั้น ใช่ว่าทุกวัดจะต้องมีต้องทำ อย่างที่กล่าวข้างต้น กำแพงแก้ว คือกำแพงที่ล้อมรอบเขต พระอุโบสถ พระวิหาร พระสถูปเจดีย์ หรือ พระมหาธาตุเจดีย์ ซึ่งบางวัดก็ไม่มี จึงไม่ได้สร้างกำแพงแก้ว และวัดไหนที่สร้างกำแพงแก้วแล้ว ก็สร้างแล้วสร้างเลย จะสร้างหรือซ่อมแซมอีกทีก็ต่อเมื่อกำแพงแก้วนั้นชำรุด ฉะนั้น ถ้าท่านเห็นวัดไหนที่รับบริจาคเงินเพื่อสร้างกำแพงแก้ว ถ้าเป็นผมให้รีบทำเลยครับ เพราะโอกาสอย่างนี้ไม่ค่อยมี

 • สร้างกำแพงแก้วถวายรอบอุโบสถ ิหาร เจดีย์ พระมหาธาตุ
 • สร้างกำแพงแก้ว เพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไป
 • สร้างกำแพงแก้ว เพื่อหวังอานิสงส์ผลบุญที่ยิ่งใหญ่
 • สร้างกำแพงแก้ว เพื่อทำบุญสะเดาะเคราะห์ แก้กรรม แก้ดวงตก แก้ปีชง
 • สร้างกำแพงแก้ว เพื่ออุทิศให้แก่พระศาสนา เป็นพุทธบูชา
 • สร้างกำแพงแก้ว เพื่อรักษาศาสนสมบัติ
 • สร้างกำแพงแก้ว เพื่อความสวยงามของทัศนียภาพรอบศาสนสถาน
 • สร้างกำแพงแก้ว เพื่อเป็นแบบอย่างแก่อนุชนรุ่นหลัง
 • สร้างกำแพงแก้ว เพื่อเติมแต่งให้ศาสนสถานสมบูรณ์ยิ่งขึ้น สวยงามยิ่งขึ้น

คำถวายกำแพงแก้ว (กำแพงรอบอุโบสถ)

ยัคเฆ ภันเต สังโฆ ปะฏิชานาตุ, มะยัง ภันเต, เอตัง ระตะนะปาการะปะริกเขปัง, สะปะริวารัง, พุทธัสสะ ปูชะนัตถายะ, พุทธะสาสะเน นิยยาเทมะ, สาธุ โน ภันเต, อะยัง, พุทธัสสะ ปูชะนัตถายะ, ระตะนะปาการะปะริกเขปัสสะ, ทานัสสะ, อานิสังโส, อัมหากัญเจวะ, มาตาปิตุอาทีนัญจะ, ปิยะชะนานัง, ทีฆะรัตตัง, หิตายะ, สุขายะ, สังวัตตะตุ ฯ

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ, ขอพระสงฆ์จงรับทราบ, ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ขอมอบถวายกำแพงแก้ว, พร้อมกับของบริวารนี้, ไว้ในพระพุทธศาสนา, เพื่อเป็นพุทธบูชา, ขออานิสงส์แห่งการถวายกำแพงแก้ว, เพื่อเป็นพุทธบูชานี้, ของข้าพเจ้าทั้งหลาย, จงเป็นไปเพื่อประโยชน์, เพื่อความสุข, แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วย, แก่ปิยชนทั้งหลาย มีมารดาบิดาเป็นต้นด้วย, ตลอดกาลนานเทอญ ฯ

อานิสงส์
อานิสงส์

อานิสงส์ของการถวายกำแพงแก้ว

อานิสงส์ของการถวายกำแพงแก้วนั้น ผมคิดว่าเป็นได้สารพัดนึก แล้วแต่จะอธิษฐานไว้ แม้อธิษฐานให้สำเร็จมรรคผลหรือความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ์ก็ย่อมไม่เหลือวิสัย แต่อานิสงส์ผลบุญจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ จะสำเร็จแก่ท่านเมื่อไหร่เท่านั้นเอง ผมขอให้ท่านที่สร้างกำแพงแก้วหรือร่วมสร้างร่วมถวายกำแพงแก้วได้อานิสงส์อย่างเช่นว่า

 • อยู่ในบ้าน ขอให้บ้านคือเครื่องป้องกันอันตรายต่าง ๆ ของท่าน
 • อยู่นอกบ้านขอให้แคล้วคลาดปลอดภัย
 • ขอให้เป็นผู้มีทรัพย์มาก
 • ขอให้เป็นผู้มีบริวารมาก
 • ขอให้เป็นผู้มีชื่อเสียงดีงาม
 • ขอให้เป็นผู้มีอายุยืนยาว เป็นที่พึ่งพิงของลูกหลานต่อไป

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง