บทความพระพุทธศาสนา

คุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม และมารยาท ของหมอนวดไทย

20 สิงหาคม 2019 | ธรรมะคุ้มครอง

วันนี้ ขอเขียนบทความแนวธรรมะหน่อย คือแนวปฏิบัติ กฏกติกาของสังคม ของคนประกอบสัมมาอาชีพครับ เผื่อท่านที่ไปใช้บริการหมอนวด จะได้รู้จักเคารพยำเกรงหมอนวดสาว ๆ บ้าง ส่วนหมอนวดสาวนั้น ผมเชื่อว่าคงจะได้เรียนได้ศึกษามาแล้วเกี่ยวกับจรรยาวิชาชีพสาขาการนวดไทย

หมอนวด
หมอนวด

จรรยาวิชาชีพสาขาการนวดไทย

ว่าด้วยเรื่องเกี่ยวกับ คุณธรรมของหมอนวด มี 10 ประการ ดังนี้

 • มีจิตเมตตาต่อคนไข้ ให้บริการโดยไม่เลือกชั้นวรรณะ
 • เป็นผู้มีความอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้มาใช้บริการ
 • เป็นผู้มีความละอายใจ เกรงกลัวต่อบาป
 • เป็นผู้มีความละเอียดอ่อนรอบคอบสุขุม
 • ไม่ลุอำนาจต่อความโลภ เห็นแก่ลาภอย่างเดียว
 • ไม่อวดเกง โอ้อวดวิชาความรู้ที่ตนได้เรียนมาก
 • ไม่เกียจคร้าน ไม่เป็นผู้เผอเรอ มักง่ายจนเกินไป
 • ไม่มีอคติ 4 ได้แก่ เพราะลำเอียงเพราะความชอบ ลำเอียงเพราะความเกลียด ลำเอียงเพราะความหลง และลำเอียงเพราะความกลัว
 • เป็นผู้ไม่มีความหวั่นไหวต่อโลกธรรมแปด (นี่คุณธรรมขั้นสูงเลยนะ)
 • ไม่มีติดอบายมุขทั้งหลาย

ว่าด้วย จริยธรรมของการนวด

 • ถือสุขภาพและความปลอดภัยของผู้มานวดเป็นสำคัญ
 • ตั้งมั่นความซื่อสัตย์สุจริต
 • ใฝ่ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในวิชาการนวดอยู่เสมอ
 • เป็นผู้มีสติสัมปชัญญะ คือควบคุมสติตนเองให้ได้
 • มีพรหมวิหาร 4 ได้แก่ เมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา
 • เป็นผู้มีความอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นนิตย์
 • เก็บความลับของผู้ถูกนวดได้เป็นอย่างดี
 • ไม่เป็นคนโอ้อวด
 • ไม่หลอกลวง หรือทำการลวนลามผู้ถูกนวด
 • ไม่เป็นคนหลงมัวเมาในอบายมุข

ว่าด้วย ศีลของหมอนวด

 • ไม่ติดสุรา บุหรี่ และยาเสพติดให้โทษหรือสังคมรังเกียจ
 • ไม่เป็นคนเจ้าชู้ ข้อนี้สำคัญยิ่ง
 • ไม่คนหลอกลวงคนอื่น มีความเคารพต่ออาชีพการงานของตน
น้ำมันนวด
น้ำมันนวด

ว่าด้วย มารยาทของหมอนวด

 • ต้องแต่งกายให้สุภาพ รัดกุม
 • ต้องรักษาความสะอาดของมือและเครื่องมือประกอบวิชาชีพ ทั้งก่อนและหลังการนวด
 • ก่อนทำการนวด ควรทำใจให้สดชื่นสำรวมจิตใจให้เป็นสมาธิ ระลึกถึงคุณครูบาอาจารย์ที่สอนตนมา
 • เวลาทำการนวดพึงนั่งห่างผู้ถูกนวดพอประมาณ ไม่ใกล้หรือไกลจนน่าเกลียด ไม่ควรคร่อมหรือข้ามผู้ถูกนวด ถ้าจำเป็นต้องทำ ต้องกล่าวคำขออนุญาตและได้รับการยินยอมจากผู้ถูกนวด
 • ขณะทำการนวดไม่ควรก้มหน้า หรือหันหน้าออกไปที่อื่นเหมือนรังเกียจผู้ถูกนวด
 • ขณะทำการนวด ห้ามสูบบุหรี่ หรือรับประทานอาหาร เครื่องดื่มที่มีกลิ่นรบกวนผู้ถูกนวด
 • ขณะทำการนวด ควรระมัดระวังคำพูดคำจาให้เหมาะสม ไม่พูดทำร้ายจิตใจผู้ถูกนวด
 • ให้หยุดนวด หากผู้ถูกนวดบอกให้พัก หรือเจ็บจนทนไม่ได้
 • ไม่ทำการนวด หากสุขภาพของตนเองไม่พร้อม ไม่แข็งแรง ไม่สบาย หรือเป็นไข้
 • หากผู้ถูกนวดเพิ่งรับประทานอาหารเสร็จไม่ถึง 30 นาที ไม่ควรทำการนวดที่ท้อง
 • หากเกินความสามารถของตน ควรให้ผู้ที่มีความสามารถมากกว่าตนทำการนวดแทน

ขอบคุณข้อมูลจาก : https://be7herb.wordpress.com/สุโขทัยธรรมธิราช/จรรยาวิชาชีพและกฎหมายเ/หน่วยที่-1-7/2-จรรยาวิชาชีพของผู้ประ/

เครื่องรางของขลังสำหรับหมอนวด เรียกลูกค้า ล่าทิปเต็มให้เป๋าตุง

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง