บทความพระพุทธศาสนา

พร ๑๐ ประการของพระนางผุสดี ที่สุดแห่งความปรารถนาของสตรี

6 กรกฎาคม 2019 | ธรรมะคุ้มครอง

ในอดีตกาลล่วงนานมา ณ พระนครเชตุดร แคว้นสีพี มีพระราชาพระองค์หนึ่งมีพระนามว่า “สีวิราช” ทรงปกครองไพร่ฟ้าประชาราษฎร์ให้มีความร่มเย็นสงบสุข พระองค์มีพระโอรสทรงพระนามว่า “สญชัย” ต่อมาพระเจ้าสีพีราชทรงยกบัลลังก์ให้พระโอรสขึ้นเสวยราชย์แทน และให้อภิเษกกับพระนางผุสดี พระธิดาแห่งกษัตริย์กรุงมัททราช ในอดีตชาติ ผุสดีเทพธิดานั้น เป็นพระราชธิดาของพระเจ้ากิกิราช มีพระนามว่า “สุธัมมา” และพระนางเคยถวายผงจันทร์แดง (เครื่องประทินผิวชั้นสูง) แด่พระวิปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งพระนางทรงนำไปโปรยบรรณคันธกุฎี พระนางตั้งปณิธานกัลยาณจิตอธิษฐานขอให้ได้เกิดเป็นพระมารดาของพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งในอนาคต เมื่อสิ้นพระชนม์พระนางได้ไปบังเกิดเป็นพระมเหสีของท้าวสักกเทวราชในแดนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์

พระอินทร์
พระอินทร์

เมื่อถึงคราวจะสิ้นบุญจากสวรรค์พระนางได้ทูลขอพร ๑๐ ประการจากท้าวสักกเทวราชผู้เป็นพระสวามีก่อนที่จะไปบังเกิดในโลกมนุษย์ พรที่พระนางผุสดีเทพธิดาทูลขอ มีดังนี้

๑. ขอให้พระนางเกิดในกรุงมัททราช แคว้นสีพี
๒. ขอให้พระนางมีดวงเนตรคมงามขำและดำขลับดั่งตาลูก เนื้อทราย
๓. ขอให้พระนางมีคิ้วคมขำดั่งสร้อยคอนกยูง
๔. ขอให้พระนางได้นาม “ผุสดี” ดังเดิมเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งความหลัง
๕. ขอให้พระนางมีพระโอรสเกียรติยศขจรไกลทั่วไปในชมพูทวีป
๖. ยามทรงครรภ์ขอให้พระนางมีพระครรภ์งามไม่พองนูนดั่งสตรีสามัญชนทั่วไป
๗. ขอให้พระนางมีพระถันทั้งคู่เปล่งปลั่งงดงามดั่งบัวหลวงตูมไม่หย่อนยานคล้อยลง
๘. ขอให้เส้นพระเกศาของพระนางดำขลับตลอดชาติ
๙. ขอให้ผิวพรรณของพระนางละเอียดบริสุทธิ์ปราศจากราคี ดุจทองคำธรรมชาติ
๑๐.ขอให้พระนางได้มีอำนาจปลดปล่อยนักโทษที่ต้องอาญาประหารเพราะความประมาท

สวย ดั่งเทพธิดา
สวย ดั่งเทพธิดา

ข้อคิดสำหรับตอน พรสิบประการ หรือ กัณฑ์ทศพร

การทำบุญจักให้สำเร็จสมประสงค์นั้น ตั้งกัลยาณจิตอธิษฐาน เป้าหมายชีวิตที่ตนปรารถนาไว้ และความปรารถนาที่จะสำเร็จสมดังตั้งใจ ผู้นั้นต้องมีศีลบริบูรณ์มีศีลห้าเป็นต้น กล่าวคือ
๑. ต้องกระทำความดี
๒. ต้องรักษาความดีนั้นไว้
๓. หมั่นเพิ่มพูนความดีให้มากยิ่งขึ้น

ที่มา : https://sites.google.com/site/dhammatharn/wa-tha-ded/phr-10-prakar-khxng-phranang-phu-sdi