บทความพระพุทธศาสนา

คาถาบูชาพระอินทร์ หรือท้าวสักกะอมรินทราธิราช

6 กรกฎาคม 2019 | คาถา

การบูชา คือเคารพยกย่องนับถือ เหมือนเราเคารพนับถือบรรพบุรุษ การนับถือญาติผู้ใหญ่ของเรา การยกให้บุคคลเหล่านั้นเป็นตัวอย่างในสังคม เป็นต้น

ท้าวสักกะเทวราชนั้น หรือบุคคลที่ได้ถือกำเนิดเป็นพระอินทร์นั้น ก็ย่อมมีคุณความดีอยู่ไม่น้อย ฉะนั้น เราศึกษาและนำเอาคุณงามดีของท่านนั้นมาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตดีกว่า ส่วนการสวดบูชานั้น เป็นแค่เรื่องประกอบเท่านั้น เป็นเรื่องทำตามธรรมเนียมประเพณีเท่านั้น เหมือนเราจะยกย่องใครสักคน เราก็พูดชมเชยเขาไปตามทำเนียม แต่ให้ดีกว่านั้น เราเอาความดีของเขามาพิจารณาและทำตามจะดีกว่าการพูดยกยอไปวัน ๆ

พระอินทร์
พระอินทร์ ทรงประทานพรแก่พระนางผุสดี

เหตุที่ทำให้เกิดเป็นพระอินทร์

สำหรับพระอินทร์องค์ที่เคยเกิดเป็นมฆมานพมาก่อนนั้น (เข้าใจว่ายังเป็นองค์ปัจจุบันนี้อยู่) นอกจากท่านจะทำความดีทำการกุศลอื่น ๆ ไว้มากมายแล้ว ท่านยังได้ประพฤติวัตรบท 7 ประการนี้ด้วย ได้แก่

1. เลี้ยงมารดาบิดาจนตลอดชีวิต
2. ประพฤติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในตระกูลจนตลอดชีวิต
3. พูดวาจาอ่อนหวานตลอดชีวิต
4. ไม่พึงพูดวาจาส่อเสียดตลอดชีวิต
5. มีใจปราศจากความตระหนี่ อันเป็นมลทินอยู่ครองเรือน มีการบริจาคอันปล่อยแล้วมีฝ่ามืออันชุ่มยินดีในการสละ ควรแก่การขอ ยินดีในการแจกจ่ายทานตลอดชีวิต
6. พูดคำสัตย์ตลอดชีวิต
7. ไม่พึงโกรธตลอดชีวิต ถ้าแม้ความโกรธพึงเกิดขึ้นแก่เรา เราพึงกำจัดมันเสียโดยฉับพลันทีเดียว

ความเข้าใจของผมนั้น ผู้ที่ประพฤติวัตรบท 7 ประการนี้ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นพระอินทร์ทุกคนนะ แต่ผู้ที่จะเกิดเป็นพระอินทร์ต้องมีวัตรบท 7 ประการนี้ ?? และมฆมานพได้ทำมาแล้ว

พระอินทร์ ทรงช้างอเราวัณ
พระอินทร์ ทรงช้างอเราวัณ

คาถาบูชาพระอินทร์ แบบต่าง ๆ

แบบที่ ๑
โอม ตราจาร อินทร มวิตาร มินทรัง หเว หเว สุหวัย สุรอินทรัม มัณยามิ ศักร ปรุหูต อินทรัม สวสิต โน มัฆวา ธาตวินทรัช โอม อินทรายะ นมัช

แบบที่ ๒
โอม นะโม มหาอินทรจักรโข อรหังพุทโธ นะโมพุทธายะ นะมะพะทะ จะพะกะสะ สะปะอิปิ อิติอรหัง มหาไตรโลกัง พุทธัง มหาเทวัง ประสิทธิเต

แบบที่ ๓
โอม สักกะ เทวะวันทานัง สุขิตา มหาลาโภ
ทุติยัมปิ สักกะ เทวะวันทานัง สุขิตา มหาลาโภ
ตะติยัมปิ สักกะ เทวะวันทานัง สุขิตา มหาลาโภ

แบบที่ ๔
โอม พระอินทราราชาธิราชะ อุปาทะวะตายะ เอยยะรา
พาหานายะ ปุระพะทิสะ ฐิตายะ อาคัจฉันตุ กุญชะติ
ขิปปายะ วิปปะยันตุ สวาปะ สะวาหายะ สัพพะอุปาทะ
วนาสายะ สุขขะ วัทฒะโก โหตุ อายุวัทฒะนะ สุขะ พะลัง
อัมหากังรักปะตุ สวาหะ สวาหายะ

แบบที่ ๕ คาถาพระอินทร์
สะหัสสะเนตโต เทวินโท ทิพพะจักขุง วิโสทายิ
(ใช้กับการเรียน ให้อ่านหนังสือแล้วจำได้ ทำข้อสอบได้)