บทความพระพุทธศาสนา

รวม 10 ปี ข้อสอบเก่านักธรรมชั้นโท ระหว่างปี 2548-2557

24 พฤศจิกายน 2021 | ดาวน์โหลด
รวม 10 ปี ข้อสอบเก่านักธรรมชั้นโท ระหว่างปี 2548-2557
รวม 10 ปี ข้อสอบเก่านักธรรมชั้นโท ระหว่างปี 2548-2557

ข้อสอบเก่านักธรรมชั้นโท

ข้อสอบนักธรรม ธรรมศึกษา ไม่ว่าจะเป็นระดับชั้นใดก็ตาม ตรี โท เอก โดยมากจะเป็นข้อสอบเก่าที่เคยออกข้อสอบมาแล้ว คำถามก็แบบเดิม ๆ ก็เป็นความรู้ตามตำราที่ได้ศึกษามา คำถามแม้จะผ่านไปสิบยี่สิบปี คำตอบก็ยังเหมือนเดิม

ตัวอย่าง ข้อสอบเก่านักธรรมชั้นโท ระยะเวลาตั้งแต่ปี พ.ศ.2548-พศ.2557 เป็นเวลา 10 ปี รวบรวมโดยพระธีรวัฒน์ จนฺทโสภโณ วัดไผ่เงินโชตวนาราม ซึ่งเคยให้ดาวน์โหลดแล้วบนเว็บไซต์ สื่อการสอน.com ผมขขออนุญาตนำมาเผยอีกครั้ง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนพระพุทธศาสนา

ความรู้ในพระพุทธศาสนานั้น ไม่จำกัด พุทธศาสนิกชนทั่วไปสามารถดาวน์โหลดไปศึกษาได้ เพื่อพัฒนาสติปัญญาความรู้ของตนเอง ไม่ใช่เพื่อยกตนข่มคนอื่น

ตัวอย่างข้อสอบนักธรรมชั้นโท ปี พ.ศ.2548

วิชาธรรม

 1. ตจปัญจกกัมมัฏฐานได้แก่อะไรบ้าง ? จัดเป็นสมถะหรือวิปัสสนา ? จงอธิบาย
  ได้แก่ เกสา โลมา นขา ทันตา และตโจ ฯ เป็นได้ทั้งสมถะและวิปัสสนา ถ้าเพ่ง
  กำหนดยังจิตให้สงบด้วยภาวนา เป็นสมถะ ถ้าเพ่งพิจารณาถึงความแปรปรวน
  เปลี่ยนแปลงไป หรือให้เห็นว่าเป็นทุกข์ คือทนอยู่ได้ยากและทนอยู่ไม่ได้ ต้อง
  เสื่อมสลายไปในที่สุด หรือให้เห็นว่าเป็นอนัตตา บังคับบัญชาไม่ได้ ไม่ใช่ตัวตน
  พิจารณาเช่นนี้เป็นวิปัสสนา ฯ
 2. มหาภูตรูป คือ อะไร ? มีความเกี่ยวเนื่องกับอุปาทายรูปอย่างไร ?
  คือ รูปที่เป็นใหญ่เป็นประธาน อันประกอบด้วย ธาตุ ๔ ได้แก่ ดิน น้ำ ไฟ ลมๆ
  เป็นที่ตั้งอาศัยแห่งรูปย่อยซึ่งเรียกว่าอุปาทายรูป เมื่อรูปใหญ่แตกทำลายไป
  อุปาทายรูปที่อิงอาศัยมหาภูตรูปนั้นก็แตกทำลายไปด้วย ฯ
 3. พระพุทธเจ้าทรงประพฤติประโยชน์โดยฐานเป็นพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าพุทธัตถจริยา
  คือทรงประพฤติอย่างไร ?

  ทรงทำหน้าที่ของพระพุทธเจ้า คือ ได้ทรงแสดงธรรมประกาศพระศาสนาให้
  บริษัททั้งคฤหัสถ์และบรรพชิตรู้ทั่วถึงธรรมตามภูมิชั้น และทรงบัญญัติสิกขาบท
  อันเป็นอาทิพรหมจรรย์และอภิสมาจาร ฯ
 4. ทิฏฐปาทาน และสีลัพพตุปาทาน คืออะไร ?
  ทิฏฐปาทาน คือถือมั่นความเห็นผิดด้วยอำนาจหัวดื้อ จนเป็นเหตุเถียงกัน
  ทะเลาะกัน สีลัพพตุปาทาน คือ ถือมั่นธรรมเนียมที่เคยประพฤติมาจนชิน
  ด้วยอำนาจความเชื่อว่าขลัง จนเป็นเหตุหัวดื้องมงายฯ

วิชาอนุพุทธประวัติ

 1. ประวัติอนุพุทธบุคคลมีความสำคัญต่อผู้ศึกษาอย่างไร ?
  ทำให้ผู้ศึกษาได้รับความรู้ในจริยาวัตรและคุณความดีที่ท่านได้บำเพ็ญมา ตลอด
  จนถึงผลงานในการช่วยเผยแผ่พระพุทธศาสนาอันทำให้เจริญสืบมาถึงทุกวันนี้
  นำให้เกิดความเลื่อมใสและความนับถือ เป็นทิฏฐานุคติอันดี สามารถน้อมนำมา
  ปฏิบัติตามได้ ฯ
 2. คำที่มีอยู่ในธัมมจักกัปปวัตตนสูตรต่อไปนี้ ได้แก่อะไร ?
  ก. ส่วนสุด ๒ อย่าง
  ข. มัชฌิมาปฏิปทา
  ก. ส่วนสุด ๒ อย่าง คือ
  ๑. กามสุขัลลิกานุโยค ความหมกมุ่นอยู่ในกาม
  ๒. อัตตกิลมถานุโยค ความทำตนให้ลำบาก
  ข. มัชฌิมาปฏิปทา ได้แก่ข้อปฏิบัติสายกลาง คือ มรรคมีองค์ ๘ ๆ
รวม 10 ปี ข้อสอบเก่านักธรรมชั้นโท ระหว่างปี 2548-2557
รวม 10 ปี ข้อสอบเก่านักธรรมชั้นโท ระหว่างปี 2548-2557

หน้าดาวน์โหลด…รวม 10 ปี ข้อสอบเก่านักธรรมชั้นโท ระหว่างปี 2548-2557

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง