บทความพระพุทธศาสนา

ถวายระฆัง อานิสงส์ดังไกล ได้ปีติบุญทุกครั้งที่ได้ยินเสียง

2 กรกฎาคม 2019 | สังฆทาน

ระฆัง เป็นเครื่องตีส่งสัญญาณที่ใช้กันมาแต่โบราณ ใช้กันมาเกือบทุกศาสนาทุกองค์ก่อนสถานที่ที่มีคนอาศัยอยู่ ที่ต้องการส่งสัญญาณเพื่อทำกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง ตอนสมัยผมเด็ก ๆ ที่โรงเรียนเก่าของผมยังต้องใช้ระฆังตีเพื่อส่งสัญญาณเวลาเข้าแถวเคารพธงชาติในเวลาเช้า-เย็นครับ

ผมเคยเดินทางไปวัดไทยในประเทศสหรัฐอเมริกาหลายวัด ส่วนมากก็มีระฆังประจำวัดทั้งนั้น ถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยได้ใช้ก็ตาม แต่ก็สร้างระฆังพร้อมหอระฆังไว้เป็นสัญลักษณ์ อย่างวัดไทยในโอคลาโฮมา ภาพระฆังภาพที่สองของบทความนี้ เป็นภาพที่ผมถ่ายภาพไว้เอง และทราบว่า เกิดจากความดำริของฝรั่งคนหนึ่งในเมือง Oklahoma city ที่ได้มาเที่ยวชมวัดวาอารามพระพุทธศาสนาในเมืองไทยแล้วเขาสังเกตเห็นว่าวัดไทยต่าง ๆ ในเมืองไทยต่างก็มีระฆังและหอระฆังทั้งนั้น แต่ทำไมวัดที่ Oklahoma city ถึงไม่มีระฆัง เขาจึงแจ้งความดำรินี้แก่ท่านเจ้าอาวาสพร้อมกราบขอโอกาสที่จะสร้างระฆังและหอระฆังถวายวัด เพื่อใช้เป็นสัญลักษณ์แห่งวัดในพระพุทธศาสนาและเป็นอนุสรณ์เพื่ออุทิศส่วนบุญให้กับภรรยาคนไทยของเขาที่ได้ล่วงลับไปแล้ว

ระฆัง
ระฆัง

ระฆังใช้ทำอะไรในวัด

 • ระฆังใช้ตีสัญญาณเวลาพระลงทำวัตรสวดมนต์เช้า – เย็น
 • ระฆังใช้ตีสัญญาณเวลาพระลงฟังพระปาฏิโมกข์
 • ระฆังใช้ตีสัญญาณเวลาพระสงฆ์ทำสังฆกรรม เช่น ให้การอุปสมบท เป็นต้น
 • ระฆังใช้ตีสัญญาณเวลาพระออกบิณฑบาต

เราควรถวายระฆังในโอกาสใด

 • ถวายระฆังแก่วัดที่สร้างใหม่ ที่ยังไม่มีระฆัง
 • ถวายระฆังแก่วัดที่มีระฆังชำรุดแล้ว หรือมีเสียงไม่ดังกังวาลพอ
 • ถวายระฆังเพื่ออุทิศบุญให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว
 • ถวายระฆังเพื่อทำบุญหวังอานิสงส์ด้านชื่อเสียงโด่งดัง

คำถวายระฆัง

ยัคเฆ ภันเต สังโฆ ปะฏิชานาตุ มะยัง ภันเต เอตัง คัณฑิง สะปะริวารัง พุทธัสสะ ปูชะนัตถายะ อิมัสสะหมิง อาวาเส นิยยาเทมะ สาธุ โน ภันเต อะยัง พุทธัสสะ ปูชะนัตถายะ คัณฑิยา ทานัสสะ อานิสังโส อัมหากัญเจวะ มาตาปิตุอาทีนัญจะ ปิยะชะนานัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ สังวัตตะตุ

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ขอพระสงฆ์จงรับทราบ ข้าพเจ้าทั้งหลายขอมอบถวายระฆัง พร้อมกับของบริวารนี้ ไว้ในอาวาสนี้ เพื่อเป็นพุทธบูชา ขออานิสงส์แห่งการถวายระฆัง เพื่อเป็นพุทธบูชานี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย จงเป็นไปเพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วย แก่ปิยชนทั้งหลาย มีมารดาบิดาเป็นต้นด้วย ตลอดกาลนานเทอญ

ระฆัง
ระฆังในวัดพุทธศาสนาในสหรัฐอเมริกา ถวายโดยคนท้องถิ่น

อานิสงส์ของการถวายระฆัง

 • ส่งผลให้ผู้ถวายฆ้องเกิดมามีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วทุกสารทิศ
 • ไปไหนก็มีคนยำเกรงเคารพนับถือ
 • ไม่ว่าจะทำสิ่งใดก็ตามจะเจริญก้าวหน้า
 • เป็นผู้มีวาจาดังกังวาน และคำพูดศักดิ์สิทธิ์
 • เป็นที่น่าเกรงขาม น่าเชื่อถือ น่าเคารพ
 • ทำให้ติดต่อค้าขายเจรจาดีเป็นที่ประทับใจ
 • มีความจำเป็นเลิศ อายุยืนยาว
 • แก้กรรมให้กับผู้ที่ทำงานที่ต้องใช้ชื่อเสียง หรือ เสียงอย่างเช่นนักร้องที่มีความบกพร่องทางเสียง พวกเสียงแหบ เสียงแห้ง ทั้งหลาย รวมทั้งผู้ที่ต้องติดต่อทำการค้า เจรจาต่อรองเป็นต้น
 • เป็นที่สรรเสริญของนรชนและบัณฑิตทั้งหลาย
 • เป็นที่รักของนรชนและบัณฑิตทั้งหลาย
 • เป็นผู้ละความตระหนี่
 • ย่อมไม่หวาดหวั่นครั่นคร้ามเมื่อเข้าสู่สมาคมใด ๆ
 • เป็นกำลังสำคัญในการอุปถัมภ์พระพุทธศาสนา

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง