บทความพระพุทธศาสนา

คาถาหัวใจพาหุง สวดหนุนชัยชนะ ลาภ ยศ สุข สรรเสริญ

17 พฤษภาคม 2021 | คาถา
คาถาหัวใจพาหุง

คาถาหัวใจพาหุง

พา มา นา อุ กะ สะ นะ ทุ

หัวใจพาหุงนี้ ย่อมาจากบทชัยมงคลคาถา ซึ่งมีทั้งหมด 8 คาถา (9 ทั้ง คาถาแสดงอานิสงส์) ได้แก่

พาหุงสะหัส สะมะภินิมมิตะสาวุธันตัง
ครีเมขะลัง อุทิตะโฆ ระสะเสนะมารัง
ทานาทิธัมมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ

มาราติเร กะมะภิยุชฌิตะสัพพะรัตติง
โฆรัมปะนาฬะวะกะมักขะมะถัทธะยักขัง
ขันตีสุทันตะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ

นาฬาคิริง คะชะวะรัง อะติมัตตะภูตัง
ทาวัคคิจักกะมะสะนีวะ สุทารุณันตัง
เมตตัมพุเสกะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ

อุกขิตตะขัคคะมะติหัตถะสุทารุณันตัง
ธาวันติโยชะนะปะถังคุลิมาละวันตัง
อิทธีภิสังขะตะมะโน ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ

ัตตะวานะ กัฏฐะมุทะรัง อิวะ คัพภินียา
จิญจายะ ทุฏฐะวะจะนัง ชะยะกายะมัชเฌ
สันเตนะ โสมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ

ัจจัง วิหายะ มะติสัจจะกาวาทะเกตุง
วาทาภิโรปิตะมะนัง อะติอันธะภูตัง
ปัญญาปะทีปะชะลิโต ชิตะวา มุนินโท 
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ

ันโทปะนันทะภุชะคัง วิพุธัง มะหิทธิง
ปุตเตนะ เถระภุชะเคนะ ทะมาปะยันโต
อิทธูปะเทสะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ

ทุคคาหะทิฏฐิภุชะเคนะ สุทัฏฐะหัตถัง
พรัหมัง วิสุทธิชุติมิทธิพะกาภิธานัง
ญาณาคะเทนะ วิธินา ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ

เอตาปิ พุทธะชะยะมังคะละอัฉฐะคาถา โย
วาจะโน ทินะทิเน สะระเต มะตันที
หิตวานะเนกะวิวิธานิ จุปัททะวานิ
โมกขัง สุขัง อะธิคะเมยยะ นะโร สะปัญโญ

ในบทอานิสงส์แห่งพาหุงท่านแสดงไว้อย่างนี้

แม้นรชนใดไม่เกียจคร้าน สวดก็ดี ระลึกก็ดี
ซึ่งพุทธชัยมงคลคาถา ๘ บทนี้ ทุกวัน
ย่อมเป็นเหตุให้พ้นอุปัทวอันตรายทั้งปวง
นรชนผู้มีปัญญาย่อมถึงซึ่งความสุขสูงสุดแล
สิวโมกข์นฤพานอันเป็นเอกันตบรมสุข

ส่วนหัวใจพาหุง พา มา นา อุ กะ สะ นะ ทุ โบราณาจารย์กล่าวพุทธคุณไว้ว่า สวดภาวนา ทุกวัน วันละ 108 ครั้ง จะประสบแต่ชัยชนะ หมู่มารคนพาลไม่มาเกี่ยวข้อง เจริญด้วยลาภ ยศ สุข สรรเสริญ

นอกจากนั้นท่านยังได้แสดงอานิสงส์หรือพุทธคุณแห่งบทสวดพาหุงแต่ละบท พอสรุปได้ดังนี้

พาหุงบทที่ 1 พุทธคุณช่วยปัดเป่าอุปสรรคอันตรายทั้งหลายทั้งปวง
พาหุงบทที่ 2 พุทธคุณชนะคนที่มีจิตใจกระด้างกระเดื่องหรือมีใจดำอำมหิต
พาหุงบทที่ 3 พุทธคุณชนะสัตว์ร้าย อสรพิษ หรือศัตรูทั้งปวง
พาหุงบทที่ 4 พุทธคุณชนะโจรคนใจบาปให้กลับใจ
พาหุงบทที่ 5 พุทธคุณชนะการที่ถูกคนแกล้ง ถูกคนใส่ร้าย หรือคดีความต่าง ๆ
พาหุงบทที่ 6 พุทธคุณชนะความเขลาของคนและเอาชนะการโต้เถียงขัดแย้ง เหมาะมากสำหรับนักโต้วาที ทนายความ 
พาหุงบทที่ 7 พุทธคุณชนะคนเจ้าเล่ห์เหลี่ยมกุศโลบาย
พาหุงบทที่ 8 พุทธคุณชนะคนที่มีทิฏฐิมานะหรือคนที่หลงตัวเอง

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง