บทความพระพุทธศาสนา

คาถาเงินล้าน สั้นนิดเดียว แต่ต้องสวดครบทั้ง 7 บท

13 พฤษภาคม 2021 | คาถา
คาถาเงินล้าน พร้อมคำแปล และที่มา
คาถาเงินล้าน พร้อมคำแปล และที่มา

✦✦คาถาเงินล้าน พร้อมคำแปล และที่มา✦✦

ตั้งนโม 3 จบ

สัมปะจิตฉามิ นาสังสิโม ( คาถาสนองกลับ ให้นึงถึงพระพุทธกัสสป สัมมาสัมพุทธเจ้า )

พรหมา จะ มหาเทวา สัพเพยักขา ปะรายันติ (คาถาปัดอุปสรรค)

พรหมา จะ มหาเทวา อภิลาภา ภะวันตุ เม (คาถาเงินแสน)

มหาปุญโญ มหาลาโภ ภะวันตุ เม (คาถาลาภไม่ขาดสาย)

มิเตพาหุหะติ (คาถาเงินล้าน)

พุทธะมะอะอุ นะโมพุทธายะ วิระทะโย วิระโคนายัง

วิระหิงสา วิระทาสี วิระทาสา วิระอิตถิโย พุทธัสสะ

มานีมามะ พุทธัสสะ สวาโหม
(คาถาพระปัจเจกพุทธเจ้า)

สัมปะติจฉามิ (คาถาเร่งลาภให้ได้เร็วขึ้น)

เพ็ง ๆ พา ๆ หา ๆ ฤา ๆ

*(บริกรรมกี่จบก็ได้ ตัวคาถาต้องกล่าวทั้งหมด ข้อความอธิบายในวงเล็บไม่ต้องสวด)

(พรหมา-อ่านว่า พรม-มา)

(สวาโหม-อ่านว่า สะ-หวา-โหม)

✦พระคาถาเงินล้าน เกร็ดที่มา พระคาถาเงินล้าน✦

คาถาจากพระปัจเจกพุทธเจ้า สืบสายจากหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค มอบแก่ลูกหลานโดย..หลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง ท่านปู่พระอินทร์ ท่านย่าศรี ท่านพระเจ้าแม่มัทรี บริวารท้าวเวสสุวรรณนำคาถามาบอกหลวงพ่อ ก็มีประวัติปรากฎเกี่ยวข้องกับคาถาเกินจะกล่าวได้ทั้งหมด

อานุภาพของพระคาถา ทั้ง ปัดอุปสรรค เหตุร้ายไม่เกิด เมตตา มหาลาภ ค้าขายดี เรียกเงินแสน,เงินล้าน เร่งลาภให้เร็วขึ้น ลาภไม่ขาดสาย เมื่อยกคาถาขึ้นสวดอำนาจพุทธคุณ ก็อาจทำให้ผู้สวดมีพลังงานศักดิ์สิทธิ์ ทั้งกาย วาจา ใจ ก็มีเดช ดึงดูดเหนี่ยวนำแต่สิ่งดี ๆ ให้มาปรากฏ เป็นโชคลาภ เงินทอง ความสุข ความเจริญ และมีสุคติเป็นที่สุดก็เป็นได้..

✦ เกร็ดที่มาคาถาเงินล้าน ✦

สัมปจิตฉามิ คาถาสนองกลับ เหตุร้ายไม่เกิด ภัยที่เขาจะเข้ามาหาเรา จะถูกผลักไปหาเจ้าของ คือการปัดอุปสรรคไม่ให้กล้ำกรายเข้ามา
นาสังสิโม คาถาพระพุทธกัสสป สัมมาสัมพุทธเจ้า พระราชทาน สวดคาถาจบแรกนึกถึงพระองค์คาถาเงินล้านจึงมีผล
✫ บทแรก ” พรหมา จะ มหาเทวา สัพเพยักขา ปะรายันติ
ตัดอุปสรรค ที่ลาภจะมา อันนี้ตัดอุปสรรคที่ลาภจะมา แต่เขามาบอกว่ามีผลแน่นอน คือว่าแกจะไม่ยอมให้ลูกแกจน พูดง่าย ๆ ก็แล้วกัน พระพุทธเจ้าก็ทรงยืนยันบอกว่าให้หมด
✫ บทที่สอง ” พรหมา จะ มหาเทวา อภิลาภา ภะวันตุเม “
คาถาบทนี้เป็นคาถาเงินแสนของท่าน
✫ บทที่สาม ” มหาปุญโญ มหาลาโภ ภะวันตุ เม “ บทนี้เป็นคาถาเรียกลาภ ปลุกพระวัดพนัญเชิง
✫ บทที่สี่ ” มิเตพาหุหะติ “
เป็นคาถาเงินล้าน มียักษ์ตนหนึ่งนำความจากท้าวเวสสุวรรณนำคาถามาบทหนึ่งเป็นของพระกัสปะสัมพุทธเจ้าสวดภาวนาทุกวันจะมีอำนาจ เหตุร้ายไม่เกิด และเป็นมหาลาภ นำมาสวดก่อนคาถาพระปัจเจก..(จากหนังสือลูกศิษย์บันทึกหน้า หน้า ๕๐)ให้นึกขอกับท่านสมเด็จพระกัสปสัมมาพุทธเจ้า และท่านท้าวเวสสุวรรณถึงมีผล
✫ บทที่ห้า ” พุทธะมะอะอุ นะโมพุทธายะ วิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสา วิระทาสี วิระทาสา วิระอิตถิโย พุทธัสสะ มานีมามะ พุทธัสสะ สวาโหม “
เป็นคาถาพระปัจเจกพุทธเจ้า สืบจาก หลวงปู่ปาน วัดบางนมโค คาถาเงินงอกหลวงพ่อวัดท่าซุง เคยเล่าให้ฟังว่า นายแจ่ม เปาเล้ง ภาวนา คาถาพระปัจเจกพระพุทธเจ้า ประเภทภาวนาเป็นล่ำเป็นสัน บอกลูกบอกเมียว่า หลวงพ่อปานบอกว่าคาถาบทนี้ภาวนาแล้วรวย
✫บทที่หก ” สัมปติจฉามิ “ บทนี้ เป็นคาถาเร่งลาภให้ได้เร็วขึ้น
✫ บทที่เจ็ด ” เพ็ง ๆ พา ๆ หา ๆ ฤา ๆ “

เป็นคาถามหาลาภ“ พระปัจเจกพุทธเจ้ามาบอกหลวงพ่อเมื่อ พ.ย.๒๕๓๓ เป็นภาษาโบราณ แต่เทียบกับภาษาไทยอ่านได้อย่างนี้ เป็นคาถามหาลาภ มีผลยิ่งใหญ่มาก หลวงพ่อสอนว่า “คาถาเงินล้าน สวดแค่วันละ ๙ จบยังทำไม่ได้ คน ๆ นั้นก็ไม่น่าจะรวยตามอานุภาพคาถา”

แนะนำเกร็ดเกี่ยวกับคาถาเงินล้าน✦

✱ สวดคาถานี้จบแรก…หลวงพ่อฤๅษีกำชับให้นึกขอบารมีพระพุทธเจ้าคาถาจึงมีผล

✱ หาก สวด ๙ จบ เป็นเบี้ยยาไส้ ช่วยให้คล่องตัวในความเป็นอยู่ไม่อัตคัด

✱ ถ้าอับจนเงินตึงตัว สวดอย่างน้อย ๓๐ จบต่อวันการเงินจะดีขึ้น… ธรรมวิโมกข์ ฉบับที่ ๒๒๑ หน้า ๗๑

✱ ภาวนาจนจิตเป็นสมาธิ ลาภผลก็มาเร็วตามอำนาจฌานสมาธิ..*เพราะสมาธิฌานจัดเป็นคุรุกรรม(กรรมหนัก)ย่อมให้ผลก่อนกรรมอื่น..ธรรมวิโมกข์ ฉบับที่ ๒๓๖ หน้า ๗๐

✱ ยันต์ยอดธงพิชัยสงครามใช้คู่กับคาถาเงินล้านได้ (สนทนาธรรมเล่ม ๖ หน้า ๓๖)

✱ ใช้คาถานี้ร่วมกับ พระคำข้าว-พระหางหมาก -จะรวยใหญ่ (สนทนาธรรมเล่ม ๖ หน้า ๓๙)

✦พระปัจเจกพุทธเจ้าท่านมาโปรดบอกว่า✦

“ถ้าภาวนาคาถาเงินล้านเป็นกรรมฐาน ทรงอารมณ์โดยไม่เคลื่อนเลยวันละ ๑ ชั่วโมงจะสร้างโบสถ์กี่หลังก็ทำได้” (จากท่านหลวงพี่เล็ก วัดท่าขนุน)

✦สรุปคาถาเงินล้าน✦

คาถาบทนี้มีลาภมาก ใครที่ภาวนาไปแล้วจะมีความเป็นอยู่เป็นสุข มีลาภสักการะมาก ถ้าทำจิตเป็นสมาธิ สมาธิสูงเท่าไร ลาภมากเท่านั้น ขณะภาวนาไม่ต้องไปอยากได้เงิน ได้ลาภ เพราะคาถาก็บอกอยู่แล้วเป็นคาถาเงินล้าน ผลก็เป็นไปตามนั้น จะมากน้อยต่างกันก็ตามอัตภาพบุญวาสนาที่สั่งสม ถ้าสมาธิสูงขึ้นมา การทำมาหาได้ ลาภสักการะก็มากขึ้นจริงๆ หนักๆเข้าก็มีหลายท่านจิตก็เข้าถึงทิพยจักขุญาน สามารถรู้เหตุการณ์ต่างๆ ได้ตามที่ตนปรารถนา ” อันเป็นผลมาจากพุทธานุสติของคาถา ทิพยจักษุก็จะแจ่มใส ด้วยพุทธานุภาพและเป็นเหตุให้บรรลุธรรมได้โดยง่าย

ที่มา : https://web.facebook.com/521248004701789/photos/คาถาเงินล้าน-พร้อมคำแปล-และที่มาตั้งนโม-3-จบสัมปะจิตฉามิ-นาสังสิโม-คาถาสนองกลับ-/846062625553657/?_rdc=1&_rdr

✦ผมเลือกคาถาเงินล้านเป็นอันดับหนึ่ง✦

หากจะเลือกคาถามหาลาภ คาถาเรียกทรัพย์ คาถาโชคลาภ เลือกที่จะสวดคาถาใดคาถาหนึ่งไม่ต้องมากคาถา แต่สวดบ่อย ๆ บริกรรมเป็นเครื่องอยู่ของจิตใจ ผมขอเลือกสวดคาถาเงินล้านเป็นคาถามหาลาภอันดับหนึ่งครับ ด้วยเหตุผลว่า.

  1. คาถาเงินล้าน เป็นคาถาที่สวดง่าย จำง่าย เวลาสวดไม่ติดขัดในด้านภาษา
  2. คาถาเงินล้าน เป็นคาถาที่มีความหมายดี เป็นคาถาที่มีความหมาย มีคำแปล หรืออย่างน้อยก็มีที่มาที่ไปแห่งคาถาเงินล้าน
  3. คาถาเงินล้านแต่ละบทมีประวัติหรือที่มา
  4. เป็นคาถาที่มีครูอาจารย์ให้การยอมรับและแนะให้สวด
  5. เป็นคาถาที่มีอานุภาพมากและมีประสบการณ์แก่ผู้สวดคาถาเงินล้านมาแล้ว

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook