บทความพระพุทธศาสนา

ถวายน้ำดื่ม อานิสงส์ยิ่งใหญ่มหาศาล ล้นตำรา

20 มิถุนายน 2019 | สังฆทาน
น้ำดื่ม
น้ำดื่ม

ในช่วงเดือนเมษายน ปี ๒๕๖๒ ผมได้เดินทางไปร่วมงานสงกราต์ที่วัดแห่งหนึ่งในเมืองฮ่องกง ซึ่งทางวัดไทยได้จ้ดขึ้นเป็นประจำทุกปี ในงานนอกจากทางวัดจะนิมนต์พระจากวัดต่าง ๆ ทั้งจากประเทศไทยและในเมืองฮ่องกงแล้ว ยังได้เชิญกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกงมาร่วมงานด้วย

ในวันงานสงกรานต์มีคนไทยในเมืองฮ่องกง และพี่น้องชาวจีนมากมายมาร่วมงานวันสงกรานต์ นับว่าเป็นที่ชื่นชมใจอย่างยิ่งที่คนไทยในเมืองฮ่องกงไม่ทิ้งวัด ไม่ทิ้งประเพณีวัฒนธรรมไทย ต่างมาร่วมใจกันมาทำบุญเนื่องในวันสงกรานต์ ผมเองได้รูัจักคุณป้าคนไทยคนหนึ่งซึ่งท่านเป็นคนโคราชมาใช้ชีวิตอยู่ในเมืองฮ่องกง ท่านมักให้คนอื่นเรียกว่า “คุณนาย” ผมก็ขอเรียกว่าคุณนายในบทความนี้ คุณนายจะทำการถวายน้ำให้แก่วัดเป็นประจำครั้งละ ๑๐๐ ลัง แต่ละลังมีอยู่ ๒๔ ขวด หรือ ๒ โหล ผมเห็นแล้วรู้สึกชื่นชมและอนุโมทนาเป็นอย่างยิ่ง และเป็นแรงบันดาลใจให้ผมเขียนบทความนี้ขึ้นมา

เราควรถวายน้ำในโอกาสใด

อันที่จริง การถวายน้ำนั้น ถวายได้ทุกโอกาส ทุกวัน ทุกเวลาด้วย ไม่ว่าจะเป็นช่วงเช้าหรือเย็น เพราะพระท่านหรือทุกคนต้องดื่มน้ำตลอดทั้งวัน น้ำเป็นส่วนสำคัญของชีวิต ทุกชีวิตขาดน้ำไม่ได้ นอกจากเราจะถวายน้ำได้ทุกวันแล้ว เราควรถวายน้ำในโอกาสใด

  • ในโอกาสที่ทางวัดมีงานประจำปี ที่ต้องต้อนรับคนเป็นจำนวนมาก เช่น งานกฐิน งานผ้าป่า หรือแม้แต่กิจกรรมงานอื่น ๆ เช่น งานเข้าปริวาสกรรม งานผูกพัทธสีมา เป็นต้น เพราะทางวัดต้องต้อนรับคนเป็นจำนวนมาก ทั้งพระสงฆ์และคฤหัสถ์ชาวบ้านทั่วไป
  • ในคราวที่พระภิกษุอาพาธ เราไปเยี่ยมท่าน น้ำสะอาดมีความจำเป็นต่อท่านเป็นอย่างมาก
  • อย่างไรก็แล้วแต่ ย้ำว่าน้ำมีความจำเป็นอยู่เสมอ จีงถวายได้ในทุกโอกาส
  • ในคราวที่คุณคิดว่าชีวิตดวงตก หมดความกระชุ่มกระชวย ทำบุญถวายน้ำหนุนดวงให้สดใส
  • ในคราวที่ธุรกิจของคุณติดขัด การเงินไม่หมุนเวียน ชีวิตไม่ราบรื่น
  • ในคราวที่จิตใจของคุณเศร้าหมอง ไม่สดใส ต้องการลบลืมความทรงจำที่ไม่ดี ต้องการล้างออกไปจากสมอง ถวายน้ำ เหมือนดังน้ำช่วยล้างสิ่งที่ไม่ดีออกไปหรือเจือจางให้เบาบางลงไป

คำถวายสังฆทาน น้ำดื่ม

อิมานิ มะยัง ภันเต อุทะกานิ สะปะริวารานิ ภิกขุสังฆัสสะ โอโณชะยามะ สาธุ โน ภันเต ภิกขุสังโฆ อิมานิ อุทะกานิ สะปะริวารานิ ปะฏิคคัณหาตุ อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ ฯ

ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายน้ำดื่ม พร้อมด้วยบริวารเหล่านี้ แก่พระภิกษุสงฆ์ ขอพระภิกษุสงฆ์ ได้โปรดรับ น้ำดื่มพร้อมด้วยบริวารเหล่านี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์และความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ตลอดกาลนาน เทอญ.

อานิสงส์ของการถวายน้ำดื่ม
อานิสงส์ของการถวายน้ำดื่ม

อานิสงส์ของการถวายน้ำดื่ม

ใน อุทกปูชกเถราปาน ได้กล่าวถึงอานิสงส์แห่งการถวายน้ำเป็นพุทธบูชาดังนี้
“ข้าพระองค์ได้เห็นพระสัมพุทธเจ้ามีพระฉวีวรรณดังทอง ผู้รุ่งเรืองดังกองไฟ เหมือนพระอาทิตย์ เป็นที่รองรับเครื่องบูชา เสด็จไปในอากาศ จึงเอา มือทั้งสองกอบน้ำแล้วโยนขึ้นไปในอากาศ พระพุทธเจ้ามหาวีระมีพระกรุณาในข้าพระองค์ ทรงรับไว้ พระศาสดามีพระนามว่าปทุมุตระ ประทับยืนอยู่ในอากาศทรงทราบความดำริของข้าพระองค์ จึงได้ตรัสพระคาถา เหล่านี้ว่า ด้วยการถวายน้ำนี้และด้วยเกิดปีติ เขาจะไม่เข้าถึงทุคติเลยใน แสนกัลป ข้าแต่พระองค์ผู้เป็นจอมสัตว์ เชษฐบุรุษของโลก ผู้นราสภ ด้วยกรรมนั้น ข้าพระองค์ละความแพ้และความชนะแล้ว บรรลุถึงฐานะ อันไม่หวั่นไหว ในกัลปที่ ๖๕๐๐ แต่กัลปนี้ ได้มีพระเจ้าจักรพรรดิ ๓ พระองค์ มีพระนามว่าสหัสสราช เป็นจอมชน ปกครองแผ่นดิน มีสมุทร- สาคร ๔ เป็นที่สุด คุณวิเศษเหล่านี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และ อภิญญา ๖ ข้าพระองค์ทำให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธศาสนาข้าพระองค์ได้ ทำเสร็จแล้ว ดังนี้.”

อานิสงส์อื่น ๆ แห่งการถวายน้ำที่เราหวังได้ ดังนี้

๑ คล่องแคล่วว่องไว
๒ มีชื่อเสียง
๓ มีความสะอาดบริสุทธิ์
๔ ปราศจากความกระหาย
๕ มีบริวารมาก
๖ อายุยืน
๗ มีผิวพรรณผุดผ่อง
๘ มีพละกำลัง
๙ มีปัญญามาก
๑๐ มีความสุข
๑๑. ทำให้เงินทองไหลมาเทมาดั่งสายน้ำไหล
๑๒. เงินทองหมุนเวียนใช้จ่ายไม่ขาดมือ เหมือนสายน้ำที่ไหลเวียนเชื่อมต่อไม่ขาดสาย
๑๓. ชีวิตราบลื่น ดั่งธารน้ำไหล
๑๔. มีจิตใจที่สะอาด ดั่งน้ำดื่มที่สะอาดบริสุทธิ์

อานิสงส์เหล่านี้ ถึงแม้พระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสไว้ แต่ก็พึงเข้าใจว่า
– ไม่ขัดต่อคำสอนของพระพุทธเจ้า เป็นการทำตามคำสอนของพระองค์ในส่วนที่ว่าให้ทาน—- เราสามารถอนุมานได้ว่า ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว เมื่อทำบุยก็ย่อมได้บุญ บุญย่อมส่งผลในทางที่ดี
– การทำบุญ เมื่อบุญเกิดขึ้น บุญย่อมส่งผลในทางที่ดี สุดแต่เราจะอธิษฐาน แม้ปรารถนาพระนิพพานในอนาคตกาลก็ย่อมได้ แต่นอกจากทานแล้วก็ต้องมีบุญอื่นประกอบด้วย คือ ศีล ภาวนา
– อานิสงส์เหล่านี้ ไม่ใช่กฎตายตัวว่าจะต้องเป็นแบบนี้ ๆ แต่ส่งผลในทางที่ดีแน่ และอานิสงส์ของการถวายที่ผมได้นำมาเป็นตัวอย่าง ก็เป็นเรื่องดี ๆทั้งนั้น

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง