บทความพระพุทธศาสนา

ถวายกระทะหุงข้าว อานิสงส์ส่งให้มีกินมีใช้ ไม่อดอยาก

27 ธันวาคม 2019 | สังฆทาน
กระทะหุงข้าว
กระทะหุงข้าว

กระทะหุงข้าวคืออะไร

กระทะหุงข้าว คือภาชนะประจำห้องครัว เรือนครัว ไว้สำหรับหุงข้าว ซึ่งมีทั้งกระทะไฟฟ้า และกระทะที่ใช้เตาถ่าน

เราควรถวาย กระทะหุงข้าว ในโอกาสใด

การถวายกระทะหุงข้าวไว้ประจำโรงครัวในวัดนั้น เพื่อให้แม่ครัวหรือญาติโยมได้หุงข้าวถวายพระในเวลาพระอาพาธ บิณฑบาตไม่พอฉัน หรือเวลาที่พระมีรวมกันเยอะ อย่างเช่นงานประชุม งานปริวาสกรรม งานกฐิน ผ้าป่า นอกจากนั้นก็ยังใช้กระทะหุงข้าวนี้ในการต้อนรับญาติโยมหรือทำโรงทานอีกด้วย

  • ถวายกระทะหุงข้าวไว้เป็นบริวารกฐิน ผ้าป่า
  • ถวายกระทะหุงข้าวประจำโรงครัว ห้องครัวในวัด
  • ถวายกระทะหุงข้าวเพื่ออุทิศบุญให้แก่ผู้ล่วงลับไป
  • ถวายกระทะหุงข้าว ในเวลาที่วัดต้องการใช้งาน ต้อนรับพระ จัดงานประจำปี
  • ถวายกระทะหุงข้าว ได้ในทุกโอกาสแห่งการทำบุญ

คำถวาย กระทะหุงข้าว

ยัคเฆ ภันเต สังโฆ ปะฏิชานาตุ, มะยัง ภันเต, เอตัง ภัตตะปะจะนะกะฏาหัง, สะปะริวารัง, มะหาชะนัสสะ, สาธาระณัตถายะ, อิมัสมิง อาวาเส, นิยยาเทมะ, สาธุ โน ภันเต, อะยัง, มะหาชะนัสสะ, สาธาระณัตถายะ, ภัตตะปะจะนะกะฏาหัสสะ, ทานัสสะ, อานิสังโส, อัมหากัญเจวะ, มาตาปิตุอาทีนัญจะ, ปิยะชะนานัง, ทีฆะรัตตัง, หิตายะ, สุขายะ, สังวัตตะตุ.

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ, ขอพระสงฆ์จงรับทราบ, ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ขอมอบถวายกระทะหุงข้าว, พร้อมกับของบริวารนี้, ไว้ในอาวาสนี้, เพื่อเป็นประโยชน์ทั่วไปแก่มหาชน, ขออานิสงส์แห่งการถวายกระทะหุงข้าว, เพื่อเป็นประโยชน์ทั่วไปแก่มหาชนนี้, ของข้าพเจ้าทั้งหลาย, จงเป็นไปเพื่อประโยชน์, เพื่อความสุข, แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วย, แก่ปิยชนทั้งหลาย, มีมารดาบิดาเป็นต้นด้วย, ตลอดกาลนาน เทอญ.

อานิสงส์ของการถวาย กระทะหุงข้าว

สำหรับอานิสงส์นั้นเป็นความเชื่อส่วนตัว เชื่อว่าทำให้มีกินมีใช้ ไม่อดอยาก ไม่รู้จักคำว่าไม่มี ต้องการอะไรก็มีคนเตรียมไว้ให้ หากเกิดชาติหน้าก็ไม่อดอยาก เป็นที่รักของคนทั้งหลาย มีบริวารมาก เป็นที่พึ่งของคนอื่นได้

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง