บทความพระพุทธศาสนา

ถวายผ้าไตรจีวรอุทิศผู้ตาย อานิสงส์ส่งถึงผู้ล่วงลับจากไป

27 ธันวาคม 2019 | สังฆทาน
ถวายจีวร
ถวายจีวร

ผ้าไตรจีวรคืออะไร

ผ้าไตรจีวร คือ ผ้าจีวร ๓ ผืน เรามักจะเรียกสั้น ๆ ว่า ผ้าไตร ซึ่งเป็นชื่อเรียกผ้าที่พระสงฆ์ใช้สอย ผ้าไตร หมายถึงผ้า 3 ผืน ได้แก่ สังฆาฏิ คือผ้าที่ใช้ห่มซ้อนข้างนอกและผ้าพาดบ่า อุตราสงค์ คือผ้าสำหรับห่ม คนไทยเรียกสั้น ๆ ว่าจีวร และอันตรวาสก คือผ้าสำหรับนุ่ง เรียกสั้น ๆ ว่าสบง ไตรจีวรเป็นบริขารสำคัญของพระสงฆ์

เราควรถวาย ผ้าไตรจีวรอุทิศผู้ตาย ในโอกาสใด

  • ถวายผ้าไตรเวลาทำจัดพิธีบุญอุทิศให้แก่ผู้ตาย
  • ถวายผ้าไตรในพิธีบังสุกุล
  • ถวายผ้าไตรเป็นสังฆทานเพื่ออุทิศให้ผู้ตาย
  • ถวายผ้าไตรอุทิศให้ผู้ตายเพื่อเป็นการตอบแทนพระคุณ
  • ถวายผ้าไตรเพื่อให้พระสงฆ์ได้มีผ้าไว้ใช้

คำถวาย ผ้าไตรจีวรอุทิศผู้ตาย

อิมานิ มะยัง ภันเต, ติจีวะรานิ, ภิกขุสังฆัสสะ, เทมะ, สาธุ โน ภันเต, อะยัง, ติจีวะระทานะวิปาโก, อัมหากัญเจวะ, มาตาปิตุอาทีนัญจะ, ญาตะกานัง, กาละกะตานัง, ทีฆะรัตตัง, หิตายะ, สุขายะ, สังวัตตะตุ, อัมหากัญจะ, มาตาปิตุอาทะโย, ญาตะกา, ทานะปัตติง, ละภันตุ, อัมหากัง, เจตะสา.

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ, ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ขอถวายผ้าไตรจีวรเหล่านี้, ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ, ขอผลวิบากอันเกิดจากการถวายผ้าไตรจีวรนี้, ของข้าพเจ้าทั้งหลาย, จงเป็นไปเพื่อประโยชน์, เพื่อความสุข, แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วย, แก่ญาติทั้งหลายผู้ล่วงลับไปแล้ว, มีารดาบิดาเป็นต้นด้วย, ตลอดกาลนาน, และขอญาติทั้งหลาย, มีมารดาบิดาเป็นต้น, ของข้าพเจ้าทั้งหลาย, จงได้รับส่วนบุญอันเกิดแต่ทาน, ตามเจตนาของข้าพเจ้าทั้งหลาย เทอญ.

อานิสงส์ของการถวาย ผ้าไตรจีวรอุทิศผู้ตาย

การถวายผ้าไตรอุทิศให้ผู้ตายนั้นเป็นหนึ่งในวิธีการทำบุญในทางพระพุทธศาสนาและมีอานิสงส์ใหญ่สามารถอุทิศส่วนกุศลให้ผู้ตายได้ เชื่อว่าหากผู้ตายตกทุกข์ก็จะพ้นจากความทุกข์หากได้สุขแล้วอนุโมทนาบุญด้วยก็จะได้สุขยิ่ง ๆ ขึ้นไป อีกทั้งการถวายผ้าไตรอุทิศให้ตายในงานทำบุญเป็นกิจกรรมที่สร้างความสามัคคีในหมู่ญาติอีกด้วย เป็นทดแทนพระคุณผู้ที่จากไปเป็นครั้งสุดท้าย

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง