บทความพระพุทธศาสนา

ถวายโต๊ะชนิดต่าง ๆ อานิสงส์หลากหลาย แล้วแต่จะอธิษฐานไว้

27 ธันวาคม 2019 | สังฆทาน
โต๊ะชนิดต่าง ๆ
โต๊ะชนิดต่าง ๆ

โต๊ะชนิดต่าง ๆ คืออะไร

โต๊ะชนิดต่าง ๆ หมายถึงโต๊ะทุกชนิด โต๊ะอเนกประสงค์ ซึ่งวัดในต่างจังหวัดมักจะมี และชาวบ้านก็มักจะมายืมที่วัดเพื่อไปจัดงานทำบุญที่บ้าน หรือแต่งงาน

เราควรถวาย โต๊ะชนิดต่าง ๆ ในโอกาสใด

 • ถวายได้ในทุกโอกาส
 • ถวายโต๊ะเป็นบริวารกฐิน ผ้าป่า
 • ถวายโต๊ะเนื่องในวันเกิด หรือในโอกาสสำคัญของตนเอง
 • ถวายโต๊ะเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่ตนเองและครอบครัว
 • ถวายโต๊ะเพื่ออุทิศให้แก่ผู้ล่วงลับไป
 • ถวายโต๊ะไว้ประจำศาลากุฏิ
 • ถวายโต๊ะเพื่อเป็นประโยชน์ใช้สอยของมหาชนทั้งหลาย

คำถวาย โต๊ะชนิดต่าง ๆ

ยัคเฆ ภันเต สังโฆ ปะฏิชานาตุ, มะยัง ภันเต, เอตัง ปีฐัง, สะปะริวารัง, จาตุททิสัสสะ, ภิกขุสังฆัสสะ, อาคะตานาคะตัสสะ, มะหาชะนัสสะ จะ, วะลัญชะนัตถายะ, อิมัสมิง อาวาเส, นิยยาเทมะ, สาธุ โน ภันเต, อะยัง, จาตุททิสัสสะ, ภิกขุสังฆัสสะ, อาคะตานาคะตัสสะ, มะหาชะนัสสะ จะ, วะลัญชะนัตถายะ, ปีฐัสสะ, ทานัสสะ, อานิสังโส, อัมหากัญเจวะ, มาตาปิตุอาทีนัญจะ, ปิยะชะนานัง, ทีฆะรัตตัง, หิตายะ, สุขายะ, สังวัตตะตุ.

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ, ขอพระสงฆ์จงรับทราบ, ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ขอมอบถวายโต๊ะ, พร้อมกับของบริวารทั้งหลายเหล่านี้, ไว้ในอาวาสนี้, เพื่อประโยชน์เป็นเครื่องอาศัยใช้สอย, ของพระภิกษุสงฆ์, ผู้อยู่ในทิศทั้ง ๔, ทั้งที่มาแล้วและยังมิได้มา, และของประชาชาชนทั่วไป, ขออานิสงส์แห่งการถวายโต๊ะ, เพื่อประโยชน์เป็นเครื่องอาศัยใช้สอย, ของพระภิกษุสงฆ์, ผู้อยู่ในทิศทั้ง ๔, ทั้งที่มาแล้วและยังมิได้มา, และของประชาชนทั่วไปนี้, ของข้าพเจ้าทั้งหลาย, จงเป็นไปเพื่อประโยชน์, เพื่อความสุข, แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วย, แก่ปิยชนทั้งหลาย, มีมารดาบิดาเป็นต้นด้วย, ตลอดกาลนาน เทอญ.

อานิสงส์ของการถวาย โต๊ะชนิดต่าง ๆ

อานิสงส์ของการถวายโต๊ะนี้ เป็นความเชื่อของผมเองนะครับ อานิสงส์ไม่ได้ตรงตามนี้เป๊ะ ไม่ใช่กฎตายตัว เรารู้แต่ว่าทำดีส่งผลดี ทำชั่วส่งผลชั่ว แต่จะส่งผลแบบไหนนั้นรู้ได้ยากครับ ผมขอให้ผู้ที่ถวายโต๊ะ โปรดได้อานิสงส์เป็นต้นว่า

 • อยู่ที่ไหนก็นั่งนอนสบายกายใจ
 • เกิดที่ไหน ก็ให้มีความสุขกายใจ
 • เป็นที่เคารพนับถือของคนทั้งหลาย
 • มีฐานนะมั่นคง
 • หากทำการงานก็ยกฐานะ เลื่อนยศตำแหน่ง
 • มีชื่อเสียงดีงาม

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง