บทความพระพุทธศาสนา

ถวายน้ำผึ้ง อานิสงส์ดึงดูดสิ่งดี ๆ มีผิวพรรณงาม สุขภาพแข็งแรง

2 มิถุนายน 2020 | สังฆทาน
น้ำผึ้ง
น้ำผึ้ง

น้ำผึ้งคืออะไร

น้ำผึ้งคืออะไร ตอบง่าย ๆ ในบทความนี้ก่อน น้ำผึ้งคือผลผลิตที่ได้จากผึ้ง ซึ่งผึ้งเก็บมาจากต่อมน้ำหวานของดอกไม้

น้ำผึ้ง ในทางพระวินัยจัดเข้าเภสัชทั้ง 5 ได้แก่ เนยใส เนยข้น น้ำมัน น้ำผึ้ง น้ำอ้อย (น้ำตาล) ซึ่งพระเมื่อรับการประเคนแล้วสามารถนำมาฉันได้ในเวลาวิกาล และสามารถเก็บไว้ฉันเป็นเภสัชได้ตลอดทั้ง 7 วัน

น้ำผึ้ง เป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อร่างกายกายเป็นอย่างมาก ลดความรู้สึกอ่อนเพลียทางร่ายกาย เนื่องจากพระท่านไม่ไได้ฉันอาหารในเวลาวิกาล น้ำผึ้ง น้ำตาล จึงช่วยได้เป็นอย่างมากทีเดียว

เราควรถวายน้ำผึ้งโอกาสใด

 • ถวายน้ำผึ้งได้ในทุกโอกาส และทุกเวลา
 • ถวายน้ำผึ้งแก่พระภิกษุผู้อาพาธ
 • ถวายน้ำผึ้งแก่พระภิกษุผู้เดินทางไกล
 • ถวายน้ำผึ้งแก่พระภิกษุผู้เดินทางมาที่วัดในบ้านเรา
 • ถวายน้ำผึ้งแก่พระธุงดงค์
 • ถวายน้ำผึ้งเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
 • ถวายน้ำผึ้งในโอกาสสำคัญ เช่น วันเกิด วันขึ้นปีใหม่
 • ถวายน้ำผึ้งเป็นบริวาร กฐิน ผ้าป่า
 • ถวายน้ำผึ้งแก่วัดที่จัดกิจกรรมบวชสามเณรฤดูร้อน เข้าปริวาสกรรม
 • ถวายน้ำผึ้งเป็นสังฆทาน
 • ถวายน้ำผึ้งเพื่อทำบุญอุทิศให้ญาติ

คำถวายน้ำผึ้ง

สาระโท นามายัง ภันเต กาโล สัมปัตโต ยัตถะ ตะถาคะโต อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ สาระทิกาพาเธนะ อาพาธิกานัง ภิกขูนัง ปัญจะ เภสัชชานิ อะนุญญาสิ เสยยะถีทัง สัปปิ นะวะนีตัง เตลัง มะธุ ผาณิตัง มะยันทานิ ตักกาละสะทิสัง สัมปัตตา ตัสสะ ภะคะวะโต ปัญญัตตานุคัง ทานัง ทาตุกาตา เตสุ ปะริยาปันนัง มะธุญจะ (เตลัญจะ ผาณิตัญจะ) ภิกขูนัญเจวะ สามะเณรานัญจะ โอโณชะยามะ สาธุ โน ภันเต อัยยา เอตัง ยะถาวิภัตตัง มะธุญจะ (เตลัญจะ ผาณิตัญจะ) ปะฏิคคัณหาตุ อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะฯ

ข้าแด่พระสงฆ์ผู้เจริญ บัดนี้สรทกาลมาถึงแล้ว ในกาลใดเล่า พระตถาคต อรหันตสัมมา สัมพุทธเจ้า ทรงอนุญาตเภสัช ๕ อย่าง คือ เนยใส เนยข้น น้ำมัน น้ำผึ้ง น้ำอ้อย แก่ภิกษุ ทั้งหลายผู้อาพาธ ด้วยโรคเกิดในสรทกาล บัดนี้ข้าพเจ้าทั้งหลาย มาถึงกาลเช่นนี้แล้ว ปรารถนา จะถวายทานตามพระพุทธานุญาต ของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้น จึงถวายน้ำผึ้งกับน้ำมันและน้ำอ้อย อันนับเข้าในเภสัช ๕ อย่างนั้น แก่ภิกษุและสามเณรทั้งหลาย ขอพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายจงรับ มธุทาน เตลทาน และผาณิตทาน ของข้าพเจ้าทั้งหลาย ตามที่แจกถวายแล้วนั้น เพื่อประโยชน์ และความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย สิ้นกาลนาน เทอญ ฯ

คำถวายข้างบนนี้ สามารถใช้กับแม้ เนยใส เนยข้น น้ำมัน น้ำผึ้ง น้ำอ้อย (น้ำตาล)

อานิสงส์ของการถวายน้ำผึ้ง

การถวายน้ำผึ้งนั้น มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ สมัยพระพุทธเจ้า และแม้ในสมัยพระพุทธเจ้าในอดีต ซึ่งมีอานิสงส์มากมาย ตามเจตนาของผู้ถวายด้วยศรัทธา สำหรับผู้เขียนขอให้ผู้ถวายน้ำผึ้งแด่พระสงฆ์โปรดได้รับอานิสงส์ต่าง ๆ เป็นต้นว่า

 • เป็นผู้มีผิวพรรณดี
 • เป็นผู้มีโรคน้อย หากเป็นอยู่ขอให้หาย
 • เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง
 • เป็นผู้มีอายุยืน
 • ทำอะไรก็สำเร็จโดยง่าย
 • หากมีความรัก มีครอบครัว ก็ขอให้เป็นความรักที่ดี มีความเหนียวแน่นสามัคคี เป็นความรักที่อบอุ่น
 • ขอให้สิ่งดี ๆ เข้ามาในชีวิต

บทความแนะนำ…8 สิ่งของใช้จำเป็น ที่ควรถวายพระในหน้าฝนนี้

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook