บทความพระพุทธศาสนา

ทำบุญได้อธิษฐานกันไหม คำแผ่บารมีมหากุศลอธิษฐาน

27 เมษายน 2020 | ธรรมะคุ้มครอง
อธิษฐานบุญ
อธิษฐานบุญ

การอธิษฐานบุญนั้นเหมือนการสร้างแผนผังให้แก่ชีวิตตนเองว่าจะดำเนินไปสู่เป้าหมายใด ถ้าเราศึกษาในชาดกต่าง ๆ เกี่ยวกับการบำเพ็ญพระบารมีของพระโพธิสัตว์จะเห็นว่าพระองค์ได้ทำการอธิษฐานบารมีไว้ทั้งนั้น ไม่ใช่ทำสักว่าทำ แม้พระชาติสุดท้ายก่อนก่อนที่จะมีบังเกิดเป็นพระพุทธเจ้า พระองค์เสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดรที่บริจาคบุตรีบุตราและภรรยาให้เป็นทาน พระองค์ก็ยังต้องอธิษฐานหรือตั้งมั่นเพื่อพระโพธิญาณ ไม่ใช่คิดอยากทำก็ทำไปสักแต่ว่าทำ แต่พระองค์ทรงมุ่งหวังความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อพระองค์ได้บรรลุเป็นพุทธเจ้าแล้ว ก็เป็นประโยชน์ต่อโลกรวมทั้งบุตรและภรรยาของพระองค์ด้วย

แม้พระชาติที่ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ในเช้าวันที่จะตรัสรู้ก็ยังมีเรื่องเล่าว่า พระองค์ได้ทรงอธิษฐานลอยถาดทองคำเพื่อเสี่ยงพระบารมีของพระองค์

คำแผ่บารมีมหากุศลอธิษฐาน ที่ผมนำมาให้ท่านได้นำไปใช้ด้านล่างนี้ เป็นของพระชุมพล พลปญฺโญ  ท่านโพสต์ไว้ที่ wikisource.org เมื่อวันที่ ๑๖ ก.ค. ๒๕๔๔ ซึ่งมีคำอธิษฐานบารมี ดังนี้

ข้าพเจ้าขออาราธนาบารมีของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกพระองค์ พระสาวกทุกองค์ พระโพธิสัตว์ทุกองค์ พรหมทุกองค์ เทวดาทุกองค์ พ่อแม่ครูบาอาจารย์และผู้มีพระคุณทุกท่าน จงมาสถิตย์อยู่เหนือเศียรเกล้าของข้าพเจ้า ขอให้คำอธิษฐานของข้าพเจ้าศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์จงทุกประการเทอญ

บุญกุศลที่ข้าพเจ้าบำเพ็ญมาในอดีตชาติก็ดี ในปัจจุบันชาติก็ดี และที่จะบำเพ็ญไปจนกว่าที่จะถึงซึ่งพระนิพพานก็ดี ที่จะให้ผลแก่ข้าพเจ้าเพียงใด ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนกุศลนั้นให้แก่จิตวิญญาณทุกดวง ทั้งหมื่นโลกธาตุ แสนโกฏิจักรวาล อนันตจักรวาล ขอให้ท่านทั้งหลายจงได้อนุโมทนาในกุศลนั้น และจงพลันบังเกิดเป็นเครื่องสักการะบรรณาการอันเป็นทิพย์ ที่ท่านยินดีพอใจเป็นร้อยเท่าพันทวีที่ท่านต้องการ ขอให้ท่านจงเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธรรมสาร สมบัติ พิพัฒนมงคล สมบูรณ์พูนผล ด้วยลาภ ยศ สุข สรรเสริญ และอธิบดีอันเป็นทิพย์ยิ่งยิ่งขึ้นไป ท่านคิดปรารถนาสิ่งใด ขอจงได้สำเร็จสมความปรารถนาทุกสิ่งทุกประการตลอดเวลา ขอให้ท่านจงสถิตอยู่ในฐานะบิดา มารดา ช่วยบำรุงรักษาข้าพเจ้าซึ่งอยู่ในฐานะลูกสาว-ลูกชาย ให้ปราศจากภัยอันตรายจะมาแผ้วพาน ขอให้เจริญรุ่งเรืองในทุกสิ่งทุกประการ จนกว่าจะเข้าถึงซึ่งพระนิพพานในอนาคตกาลอันใกล้นี้ด้วยเทอญ

อนึ่ง บุญใดที่ท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญมาทุกภพทุกชาติ ข้าพเจ้าขออนุโมทนา ขอให้ข้าพเจ้าจงมีส่วนแห่งบุญนั้นจงทุกประการเทอญ

สิ่งใดที่ข้าพเจ้าได้เคยล่วงเกินท่านทั้งหลายด้วยกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ในอดีตชาติก็ดี ปัจจุบันชาติก็ดี ข้าพเจ้าขอกราบแทบเท้าขอขมา ขอท่านทั้งหลายจงโปรดเมตตายกโทษอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเทอญ

สิ่งใดที่ท่านทั้งหลายได้เคยล่วงเกินข้าพเจ้ามาในอดีตชาติก็ดี ปัจจุบันชาติก็ดี ข้าพเจ้าขอยกโทษอโหสิกรรมให้ทั้งหมดทั้งสิ้น

ขอท่านทั้งหลายจงช่วยเสริมพลังบารมีแก่ข้าพเจ้า เมื่อข้าพเจ้าคิดจะประกอบกิจการอันใด ที่ไม่ผิดทำนองคลองธรรม ขอให้พลันสำเร็จเป็นอัศจรรย์เหนือมนุษย์ทั้งปวงด้วยเทอญ

ขออัญเชิญพระศรีอาริย์ เจ้าแม่กวนอิม พระกษิติครรภ์โพธิสัตว์ พระอรหันต์จี้กง เซียนทั้งแปด พระอิศวรนารายณ์ พระอินทร์ พระพรหม พระยม พระกาล ท้าวจตุโลกบาลทั้ง ๔ แม่พระธรณี แม่พระคงคา แม่พระเพลิง แม่พระพาย พระโพธิสัตว์ทั้งหลาย เทวดาทั้งหลาย นายนิริยบาลทั้งหลาย ท่านผู้มีตาทิพย์ หูทิพย์ ใจทิพย์ทั้งหลาย ท่านผู้มีวิชชา อภิญญา ปฏิสัมภิทาทั้งหลาย จงมารับเอาส่วนกุศล และเป็นพยานในการสร้างกุศลและอุทิศส่วนกุศล พร้อมทั้งนำข่าวคำอธิษฐานของข้าพเจ้า ไปบอกกล่าวแก่สรรพสัตว์ให้รู้ทั่วหน้ากันทุกภูมิทุกชั้น และช่วยทำคำอธิษฐานนั้นให้เป็นจริงด้วยเทอญ.

ท่านได้อธิบายไว้ในตอนท้ายว่า “คำแผ่บารมีกุศลมหาอธิษฐานนี้ ถ้าใครใช้อธิษฐานทุกวันจะช่วยเสริมบารมีให้สำเร็จผลดังใจปรารถนาทุกประการ”

การอธิษฐานบุญ ทำไมเราต้องอธิษฐานบุญด้วย ผมอยากให้ท่านได้ฟังคลิปของคุณเตยที่โพสต์ทำบุญควรอธิษฐานไหม ใส่ใจสักนิด อย่างคิดแต่ตนเองถูกเสมอ

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง