บทความพระพุทธศาสนา

คาถาหลวงพ่อเกษม เขมโก สุสานไตรลักษณ์ ลำปาง

16 ธันวาคม 2019 | คาถา
พระพุทธรูป เชียงแสน
พระพุทธรูป เชียงแสน

คาถาหลวงพ่อเกษม เขมโก สุสานไตรลักษณ์ จังหวัดลำปาง

วันทามิ เจติยัง สัพพัง สัพพัฎฐาเน สุปะติฏฐิตาสารีริกะธาตุงมะหาโพธิง พุทธะรูปัง สักการัง สัทธา นาคะโลเก เทวะโลเก ตาวะติงเส พรหมะโลเก ชมพูทีเป ลังกาทีเป สะรีระธาตุโย เกศาธาตุโย อะระหันตาธาตุโย เจติยัง คันธะกุฎี จะตุราศี ติสสะหัสสะ ธัมมักขันธา ปาทะเจติยัง นะระเทเวหิปูชิตา อะหังวันทามิ ทูระโต อะหังวันทามิธาตุโย อะหังวันทามิสัพพะโส.

เป็นบทนมัสการพระเจดีย์ พระบรมสารีริกธาตุ ต้นพระศรีมหาโพธิ์ พระพุทธรูป ที่ประดิษฐานอยู่ในทวีปต่าง ๆ และจักรวาล เป็นการรวบรวมพลังพระธาตุทั่วอนันตจักรวาล

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง