บทความพระพุทธศาสนา

คาถาหลวงพ่อสด (พระมงคลเทพมุนี) วัดปากน้ำ

16 ธันวาคม 2019 | คาถา
นั่งสมาธิ ภาวนา
นั่งสมาธิ ภาวนา

สัมมาอะระหัง

คาถานี้ หลวงพ่อสด (พระมงคลเทพมุนี) วัดปากน้ำ ท่านให้ภาวนาเป็นกรรมฐาน หากมีพระผงของขวัญของหลวงพ่อสด วัดปากน้ำ ก็ให้ใช้คาถานี้ภาวนาบูชา

ความหมายของคำว่า “สัมมาอะระหัง” (แจกบท “สัมมาอะระหัง”)

สัม

สงฺขตาสงฺขเต ธมฺเม สมฺมา เทเสติ ปาณินํ
สํสารสฺส วิฆาเฏติ สมฺพุทฺธํปิ นมามิหํ ฯ

พระพุทธเจ้าผู้ทรงแสดงสังขตธรรมและอสังขตธรรม โดยชอบแก่สัตว์ทั้งหลาย ทรงทำลายการเวียนเกิดเวียนตายได้ ทรงตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เอง ข้าพเจ้าขอนอบน้อม

มา

มาตาว มานปาลิเต มานสตฺเต ปมทฺทิ โย
มานิโต เทวสงฺเฆหิ มานฆาตํ นมามิหํ ฯ

พระพุทธเจ้าผู้ทรงย่ำยีสัตว์ผู้มีมานะ (ความถือตัว) ที่มานะ (ความถือตัว) เลี้ยงไว้ดุจมารดา พระองค์อันหมู่ทวยเทพยอมรับนับถือ พระองค์ทรงทำลายมานะได้ ข้าพเจ้าขอนอบน้อม

อะ

อนุสฺสาหสพฺพสตฺตานํ อนุสฺสาเหติ โย ชิโน
อนนฺตคุณสมฺปนฺโน อนฺตคามี นมามิหํ ฯ

พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนคนไม่มีความอุตสาหะ ให้มีความอุตสาหะ ทรงสมบูรณ์ด้วยคุณธรรมไม่สิ้นสุด ทรงถึงที่สุดแห่งทุกข์ ข้าพเจ้าขอนอบน้อม

ระ

รโต นิพฺพานสมฺปตฺโต รโต โส สตฺตโมจโน
รมาเปติธ สตฺเต โย รมทาตํ นมามิหํ ฯ

พระพุทธเจ้าทรงยินดีในธรรม ได้บรรลุถึงพระนิพพาน พระองค์ทรงปลดเปลื้องสัตว์ให้พ้นจากความทุกข์ พระองค์ทรงยังสัตว์ให้ยินดีในพระนิพพาน พระองค์เป็นผู้ทรงประทานให้ซึ่งพระนิพพานอันเป็นที่ยินดี ข้าพเจ้าขอนอบน้อม

หัง

หญฺญติ ปาปเก ธมฺเม หํสาเปติ ปทํ ชนํ
หํสมานํ มหาวีรํ หนฺตปาปํ นมามิหํ ฯ

พระพุทธเจ้าทรงฆ่าบาปธรรม พระองค์ยังชนให้ยินดี ซึ่งทางฆ่าบาปนั้น ทรงร่าเริง ทรงกล้าหาญยิ่งใหญ่ ทรงฆ่าบาปได้แล้ว ข้าพเจ้าขอนอบน้อม

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook