บทความพระพุทธศาสนา

คาถาบูชาหมอชีวกโกมารภัจจ์ หมอประจำพระพุทธองค์

31 ตุลาคม 2019 | คาถา
คาถา Khatha
คาถา Khatha

ทำไมต้องบูชาหมอชีวก การบูชาในที่นี้หมายถึงการระลึกถึงคุณงามความดีของหมอชีวก เพราะหมอชีวกโกมารภัจจ์เป็นหมอที่นอกจากมีความสามารถในการรักษาโรคแล้ว ยังป็นหมอที่ดีมีคุณธรรมอีกด้วย อีกทั้งยังเป็นหมออริยบุคคลทำการอุปัฏฐากรักษาพระพุทธองค์อีกด้วย

อย่างที่ผมกล่าวไว้ข้างต้น การบูชาคือการระลึกถึงคุณงามความดีของท่าน แล้วเราก็น้อมนำเอาพลังแห่งคุณงามความดีหรือบารมีของท่านนั้นมาเป็นพลังในการดำเนินชีวิต สร้างกำลังใจและความเข้มแข็งให้แก่ตนเอง โดยผู้ที่เจ็บป่วยหรือมีโรคประจำตัวก็จะได้มีกำลังใจในการรักษาตัวให้หายจากโรคร้ายนั้น ๆ หรือผู้ที่แข็งแรงอยู่แล้ว ก็จะได้แข็งแรงยิ่ง ๆ ขึ้นตลอดไป มีโรคภัยน้อยที่สุด

คาถาบูชา พ่อหมอชีวก โกมารภัจจ์

โอม นะโม ชีวะโก สิระสา อะหัง การุณิโก

สัพพะ สัตตานัง โอสะถะ ทิพพะ มันตัง

ปะภาโส สุริยะจันทัง โกมาระภัจโจ

ปะกาเสสิ วันทามิ บันฑิโต สุเมธะโส

อะโรคา สุมะนา โหมิฯ

นะอะ นะวะโรคา พะยาธิ วินาสสันติฯ

  • ควรมีรูปเหมือน รูปหล่อหรือภาพวาดหมอชีวกไว้บูชา ห้ามวางสูงหรือเสมอพระพุทธรูป แต่สามารถวางไว้ในโต๊ะหมู่บูชาเดียวกันได้ แต่ต้องต่ำกว่าพระพุทธและพระสงฆ์
  • หากท่านมีสิ่งอื่นบูชาประกอบ ควรเป็นดอกไม้สะอาด ที่มีกลิ่นหอม และน้ำสะอาดใส่แก้วบูชา
  • ควรสวดเป็นประจำ หรืออย่างน้อย ทุกวันพระ ๘ ค่ำ หรือ ๑๕ ค่ำ
  • สวดแล้วทำการอธิษฐานขอพรเพื่อเป็นกำลังใจในการดำเนินชีวิตได้ตามต้องการ
  • ควรรักษาศีลห้า หรือผิดศีลน้อยที่สุด
  • ควรทำบุญให้ทาน ถวายสังฆทาน ถวายยารักษาโรคแก่วัดหรือพระสงฆ์ ควรได้ไปทำบุญแก่พระภิกษุอาพาธบ้างที่วัดหรือโรวพยาบาลสงฆ์จะทำให้การบูชาอธิษฐานได้ผลดีและเร็วขึ้น