บทความพระพุทธศาสนา

บทสวดขอพรพระตรีมูรติ คาถาบูชาขอพรพระตรีมูรติ

14 มิถุนายน 2020 | คาถา
บูชา
บูชา

บทสวดขอพรพระตรีมูรติ

พาลารกปรภมินทรนีลชฎิล ภสมางคราโคชวลศานต

นทวิลีนจิตตปวน ศารทูลจรมามพรม พรหมชไชญะ

สนกาทิภิะ ปริวฤต สิทไธะ สมาราธิตม อาเตรย

สมุปาสมเห หฤทิมุท เธยย สทา โยคิภิะ

สาธุ สาธุ สาธุ อุกาสะ ข้าแต่องค์พระตรีมูรติที่ยิ่งใหญ่ข้าพเจ้านาย,นาง……………………….(บอกชื่อ นามสกุล และที่อยู่)

กราบเบื้องบาทแด่องค์ท่านแล้ว พระองค์เคยประทานพรแด่ทวยเทพทั้งหลาย ผู้ปฎิบัติดี ผู้ปฎิบัติชอบทั้งหลาย บัดนี้ข้าพเจ้ามากราบเบื้องบาทแด่พระองค์ท่านแล้วจึงขอพรจากพระองค์ซึ่งประทานไว้ ณ บัดนี้ (…..ขอพร…..)

เตสัง อัมหากัง พรใดอันประเสริฐจงมาบังเกิดแด่ข้าพเจ้า

ตุมหากัง และจงบังเกิดแด่ผู้คุ้มครองข้าพเจ้า

ฑีฆายุกา มหาเดชา มหาปัญญา มหาโภคา มหายะสา มหาลาภา ปัญจวีสติ

ภยันจะ ทวัตติงสะ ฉันนะวุฒิติโรคัญจะ โสระสะ อุบัติอันตรายยัญจะ อัยยัญติกะ

อันตรายยัญจะ พาหิระ อันตรายยัญจะ วิระหิตะวา โหตุ ยาวะชีวัง พระวิสตีติ

ความรู้เกี่ยวกับพระตรีมูรติ

ตรีมูรติ เป็นภาษาสันสกฤต คำว่า ตรี หมายถึง สาม คำว่า มูรติ หมายถึง รูปแบบ รวมความแล้ว ตรีมูรติ หมายถึง รูปแบบทั้งสามหรือรูปแบบของพระผู้เป็นเจ้าทั้งสามพระองค์ ซึ่งประกอบด้วย พระพรหม พระวิษณุ พระศิวะ เป็นเป็นเทพเจ้าหลักสำคัญในศาสนาฮินดู แต่หากเมื่อมองตามหลักปรัชญาแล้วสามารถหมายถึง พระผู้สร้าง พระผู้รักษา และพระผู้ทำลาย หรือ เกิดขึ้น คงอยู่ และ ดับไป ฉะนั้น พระตรีมูรติจะต้องมี 3 เศียรเท่านั้น ไม่ใช่มี 5 เศียร

สนใจบูชาวัตถุมงคล
เข้าชมเพิ่มเติ่มที่เว็บไซต์
prakumkrong.99wat.com