บทความพระพุทธศาสนา

คาถาปัดอุปสรรค ขจัดออกไป นั่งนอนที่ไหน แคล้วคลาดปลอดภัย

5 พฤษภาคม 2020 | คาถา
กระถางธูป
คาถาปัดอุปสรรค ขจัดออกไป นั่งนอนที่ไหน แคล้วคลาดปลอดภัย

คาถาปัดอุปสรรค ขจัดออกไป นั่งนอนที่ไหน แคล้วคลาดปลอดภัย

พุทธังแคล้วคลาด ธัมมังแคล้วคลาด สังฆังแคล้วคลาด พระพุทธเจ้าย่างบาท อิติปิโส ภะคะวา
พุทธังบังเกิดเปิดโลก พระอรหัง
ธังมังบังเกิดเปิดโลก พระอรหัง
สังฆังบังเกิดเปิดโลก พระอรหัง
อุทธัง อัทโธ ธังอุท โธอัท อัทโธ โธอัท ธังอุท

วิธีสวดคาถาปัดอุปสรรค

  1. ตั้ง นะโม 3 จบ
  2. ระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย คุณบิดามารดา ครูอาจารย์
  3. สวดคาถาปัดอุปสรรค
  4. ระลึกถึงบุญกุศลที่ทำมาให้มาช่วยหนุนตัวเรา
  5. อุทิศส่วนกุศลให้แก่สรรพสัตว์
  6. แผ่เมตตาให้ตนเองและสรรพสัตว์
  7. อธิษฐานตามความปรารถนา
  8. หมั่นทำบุญกุศลให้มาก ทำบุญตักบาตร ถวายสังฆทาน ช่วยเหลือคนอื่น รักษาศีล สวดมนต์ แผ่เมตตาบ่อย ๆ อุทิศส่วนบุญบ่อย ๆ

พระพุทธเจ้าเมื่อเสด็จที่ใด นำความสงบสุขมาให้ เป็นไปเพื่อประโยชน์ของสุขของมหาชนเป็นอันมาก หากที่ใดขัดข้อง เกิดอุปสรรค เกิดการทะเลาะเบาะแว้งกัน เมื่อพระพุทธเสด็จถึงย่อมนำความสงบสุขมาให้ เหมือนคราวเสด็จห้ามพระประยูรญาติทะเลาะเรื่องน้ำ ในที่สุดก็นำความสามัคคีความสงบมาให้ ทุกก้าวพระบาทที่ย่างออกไป นำความสุขสงบมาให้ หากมีอุปสรรคอันใดเกิดขึ้น อุปสรรคนั้นก็คลี่คลายลงไป จริงมีคำสรรเสริญในบทพระพุทธคุณว่า สุคโต พระพุทธเจ้าผู้เสด็จไปดีแล้ว

อาศัยพระพุทธจริยานี้ เราจึงน้อมพุทธคุณเข้ามาสู่ใจผ่านบทสวดอันเป็นคาถาปัดอุปสรรคที่โบราณาจารย์ท่านได้ประพันธ์ไว้ สวดสาธยายบ่อย ๆ เป็นพุทธานุสสติ พุทธานุสสตินี้มีคุณยิ่งใหญ่ ปัดเป่าอุปสรรค์ทั้งภายในภายนอก อุปสรรค์ทั้งโลกนี้และโลกหน้า ปูหนทางไปสู่สุคติภพที่ดีได้