บทความพระพุทธศาสนา

รวมบทสวดมนต์ เพื่อขจัดโรคภัยไข้เจ็บให้พินาศ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ

5 สิงหาคม 2019 | คาถา, สิ่งนำโชค
ไหว้พระ ขอพร
ไหว้พระ สวดมนต์

เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดา จะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเมื่อเจ็บไข้ขึ้นมาแล้วจะไม่ทำการรักษาเพื่อให้หาย และก็ไม่ได้หมายความว่าเมื่อรักษาสุขภาพให้ปกติแล้วจะไม่หายจากความเจ็บไข้ การที่ที่ท่านกล่าวไว้ว่า เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดา จะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้ หมายความว่าในสังขารร่างกายนี้ หรือในชีวิตนี้ มันต้องเกิดขึ้นมีขึ้น แต่ก็สามารถบรรเทาให้ทุเลาหายลงเป็นครั้ง ๆ คราว ๆ ได้

เมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องทำการรักษา ไม่ใช่รักษาโรคไว้นะ แต่หมายถึงรักษาสุขภาพไว้ รักษาร่างกายไว้ ซึ่งแน่นอนว่าอันดับแรกที่คนเรานึกถึงก็คือยา ไม่ว่าจะได้จากการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลหรือจากหมอสมุนไพรชาวบ้านก็ตาม แต่เมื่อทำการตรวจและรักษาด้วยการกินยาอย่างเต็มที่แล้ว ถ้ายังไม่หาย ผมเชื่อว่าหลายคนคงจะทำการสวดมนต์และอธิษฐานจิตต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะเชื่อว่าการสวดมนต์และการอธิษฐานนั้นจะทำให้โรคร้ายที่เป็นอยู่หายไป บทความนี้ผมจะนำรวมบทสวดมนต์ที่นิยมสวดเพื่อขจัดโรคร้ายต่าง ๆ ให้หายไป แต่อย่างไรก็ตามบทสวดมนต์จะมีอานุภาพก็ด้วยกำลังแห่งบุญของท่านด้วย อันเกิดจาก ทาน ศีล สัจจะ อธิษฐาน กำลังแห่งสมาธิของท่านด้วย

บทสวดโพชฌงคปริตร

       โพชฌังโค สะติสังขาโต       ธัมมานัง วิจะโย ตะถา

วิริยัมปีติ ปัสสัทธิ-                      โพชฌังคา จะ ตะถาปะเร

สะมาธุเปกขะโพชฌังคา               สัตเตเต สัพพะทัสสินา

มุนินา สัมมะทักขาตา                  ภาวิตา พะหุลีกะตา

สังวัตตันติ อะภิญญายะ               นิพพานายะ จะ โพธิยา

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ                   โสตถิ เต โหตุ สัพพะทา.

เอกัส๎มิง สะมะเย นาโถ         โมคคัลลานัญจะ กัสสะปัง

คิลาเน ทุกขิเต ทิส๎วา                  โพชฌังเค สัตตะ เทสะยิ

เต จะ ตัง อะภินันทิต๎วา                โรคา มุจจิงสุ ตังขะเณ

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ                  โสตถิ เต โหตุ สัพพะทา.

เอกะทา ธัมมะราชาปิ           เคลัญเญนาภิปีฬิโต

จุนทัตเถเรนะ ตัญเญวะ                ภะณาเปต๎วานะ สาทะรัง

สัมโมทิต๎วา จะ อาพาธา               ตัมหา วุฏฐาสิ ฐานะโส

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ                  โสตถิ เต โหตุ สัพพะทา.

ปะหีนา เต จะ อาพาธา         ติณณันนัมปิ มะเหสินัง

มัคคาหะตะกิเลสา วะ                   ปัตตานุปปัตติธัมมะตัง

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ                  โสตถิ เต โหตุ สัพพะทา.

บทสวดสักกัตวา (โอสถปริตร)

สักกัตวา พุทธะระตะนัง…………โอสะถัง อุตตะมัง วะรัง 
หิตัง เทวะมะนุสสานัง
………… พุทธะเตเชนะ โสตถินา 
นัสสันตุ ปัททะวา สัพเพ…………ทุกขา วูปะสะเมนตุ เม
.
สักกัตวา ธัมมะระตะนัง…………โอสะถัง อุตตะมัง วะรัง 
ปะริฬาหูปะสะมะนัง………….. ธัมมะเตเชนะ โสตถินา 
นัสสันตุ ปัททะวา สัพเพ…………ภะยา วูปะสะเมนตุ เม
.
สักกัตวา สังฆะระตะนัง…………โอสะถัง อุตตะมัง วะรัง 
อาหุเนยยัง ปาหุเนยยัง………. สังฆะเตเชนะ โสตถินา 
นัสสันตุ ปัททะวา สัพเพ…………โรคา วูปะสะเมนตุ เมฯ

อาฏานาฏิยะปะริตตัง (คัดมาบางส่วน)

ปุรัตถิมัส๎มิง ทิสาภาเค สันติ ภูตา มะหิทธิกา

เตปิ อัมเห อะนุรักขันตุ อาโรคะเยนะ สุเขนะ จะ

ทักขิณัส๎มิง ทิสาภาเค สันติ เทวา มะหิทธิกา

เตปิ อัมเห อะนุรักขันตุ อาโรคะเยนะ สุเขนะ จะ

ปัจฉิมัส๎มิง ทิสาภาเค สันติ นาคา มะหิทธิกา

เตปิ อัมเห อะนุรักขันตุ อาโรคะเยนะ สุเขนะ จะ

อุตตะรัส๎มิง ทิสาภาเค สันติ ยักขา มะหิทธิกา

เตปิ อัมเห อะนุรักขันตุ อาโรคะเยนะ สุเขนะ จะ

ปุริมะทิสัง ธะตะรัฏโฐ ทักขิเณนะ วิรุฬหะโก

ปัจฉิเมนะ วิรูปักโข กุเวโร อุตตะรัง ทิสัง

จัตตาโร เต มะหาราชา โลกะปาละ ยะสัสสิโน

เตปิ อัมเห อะนุรักขันตุ อาโรคะเยนะ สุเขนะ จะ

อากาสัฏฐา จะ ภุมมัฏฐา เทวา นาคา มะหิทธิกา

เตปิ อัมเห อะนุรักขันตุ อาโรคะเยนะ สุเขนะ จะ

นอกจากนี้แล้ว ท่านควรได้สวดมนต์บทอื่น ๆ ด้วย และทำการแผ่เมตตา กล่าวคำขออโหสิกรรม ซึ่งผมได้เขียนไว้แล้วที่บทความ บทสวดมนต์ อธิษฐานบุญ ขอโชคให้มา เทวดาให้ช่วย

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง