บทความพระพุทธศาสนา

คำถวายกระเบื้องมุงหลังคา อานิสงส์แห่งการถวายกระเบื้องมุงหลังคา

15 พฤศจิกายน 2021 | สังฆทาน
คำถวายกระเบื้องมุงหลังคา อานิสงส์แห่งการถวายกระเบื้องมุงหลังคา
คำถวายกระเบื้องมุงหลังคา อานิสงส์แห่งการถวายกระเบื้องมุงหลังคา ภาพโดย Igor Ovsyannykov จาก Pixabay

คำถวายกระเบื้องมุงหลังคา

ยัคเฆ ภันเต สังโฆ ปะฏิชานาตุ มะยัง ภันเต เอตานิ คิญชะกานิ สะปะริวารานิ พุทธะสาสะเน ถาวะระนะวะกัมมัตถายะ สังฆัสสะ นิยยาเทมะ สาธุ โน ภันเต อะยัง พุทธะสาสะเน ถาวะระนะวะกัมมัตถายะ คิญชะกานัง ทานัสสะ อานิสังโส อัมหากัญเจวะ มาตาปิตุอาทีนัญจะ ปิยะชะนานัง ทีฆะรัตตัง
หิตายะ สุขายะ สังวัตตะตุฯ

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ขอพระสงฆ์จงรับทราบ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอมอบถวายกระเบื้องมุงหลังคา พร้อมกับของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ แก่สงฆ์ เพื่อประโยชน์แก่การก่อสร้างถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนา ขออานิสงส์แห่งการถวายกระเบื้องมุงหลังคา เพื่อประโยชน์แก่การก่อสร้างถาวรวัตถุ ในพระพุทธศาสนานี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย จงเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วย แก่ปิยชนทั้งหลาย มีมารดาบิดาเป็นต้นด้วย ตลอดกาลนาน เทอญ

อานิสงส์ของการถวายกระเบื้องมุงหลังคา

การทำบุญ ให้ทานทุกอย่าง ถ้าทำถูกวิธี ก็ย่อมได้อานิสงส์ผลบุญ สำหรับผู้ที่ถวายกระเบื้องมุงหลังคา ผมขออวยพรให้ท่านได้รับอานิสงส์ดังต่อไปนี้

  • เป็นผู้มีความร่มเย็นเป็นสุข เหมือนได้อยู่ใต้ชายคากระเบื้องหลังคาคุ้มกันอย่างดี
  • เป็นผู้ได้รับการคุ้มครองจากอันตรายทั้งจากธรรมชาติและจากโจรภัยเป็นต้น
  • เป็นผู้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง วิจิตรสวยงาม
  • เป็นผู้มีโรคภัยไข้เจ็บน้อย สุขภาพแข็งแรง
  • เป็นผู้มีทรัพย์มาก สามารถดูแลครอบครัวและบริวารได้
  • เป็นผู้มีบริวารมาก และสามารถดูแลบริวารได้
  • เป็นผู้มีชื่อเสียงโด่งดัง ใคร ๆ ก็ชื่นชม

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง