บทความพระพุทธศาสนา

คำถวายกล้องถ่ายรูป อานิสงส์ของการถวายกล้องถ่ายรูป

6 พฤศจิกายน 2021 | สังฆทาน
คำถวายกล้องถ่ายรูป อานิสงส์ของการถวายกล้องถ่ายรูป
คำถวายกล้องถ่ายรูป อานิสงส์ของการถวายกล้องถ่ายรูป

กล้องถ่ายภาพ หรือ กล้องถ่ายรูป คืออุปกรณ์สำหรับบันทึกภาพเหตุการณ์ต่าง ๆ ซึ่งกล้องถ่ายรูปทุกวันนี้นอกจากบันทึกเป็นภาพนิ่งได้แล้วยังสามารถบันทึกภาพเคลื่อนไหวหรือวิดีโอได้อีกด้วย

เราควรถวายกล้องถ่ายรูปในโอกาสใด

  • ถวายกล้องถ่ายรูปแก่วัดได้ในทุกโอกาส
  • ถวายกล้องถ่ายรูปเป็นบริวารกฐิน ผ้าป่า
  • ถวายกล้องถ่ายรูปเนื่องในโอกาสสำคัญ เช่น เปิดกิจการร้านค้าใหม่ เปิดบริษัทใหม่
  • ถวายกล้องถ่ายรูปแก่วัดที่จัดกิจกรรม เช่น อุปสมบทหมู่ งานปริวาสกรรม งานอบรมกรรมฐาน
  • ถวายกล้องถ่ายรูปแก่วัดที่เป็นสถานศึกษา เช่น โรงเรียนปริยัติธรรม มหาวิทยาลัยสงฆ์ เป็นต้น

คำถวายกล้องถ่ายรูป

ยัคเฆ ภันเต สังโฆ ปะฏิชานาตุ มะยัง ภันเต เอตัง รูปัคคาหะกะมัญชุสัง สะปะริวารัง สังฆัสสะ วะสัญชะนัตถายะ อิมัสสะหมิง ฐาเน นิยยาเทมะ สาธุ โน ภันเต อะยัง สังฆัสสะ วะลัญชะนัตถายะ รูปัคคาหะกะมัญชุสายะ ทานัสสะ อานิสังโส อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ สังวัตตะตุฯ

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ขอพระสงฆ์จงรับทราบ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอมอบถวายกล้องถ่ายรูป พร้อมกับของบริวารนี้ ไว้ ณ สถานที่นี้ เพื่อประโยชน์เป็นเครื่องอาศัยใช้สอยของสงฆ์ ขออานิสงส์แห่งการถวายกล้องถ่ายรูป เพื่อประโยชน์เป็นเครื่องอาศัยใช้สอยของสงฆ์นี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย จงเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ตลอดกาลนาน เทอญฯ

อานิสงส์ของการถวายกล้องถ่ายรูป

อานิสงส์ของการถวายกล้องถ่ายรูปนี้ ผมเขียนตามความเชื่อความศรัทธา ไม่ได้นำมาจากตำราใด ไม่ได้อ้างอิงว่าพระพุทธเจ้าตรัสไว้ แต่พึงทราบว่า การทำบุญให้ทานทุกอย่างไม่ไร้ผลอย่างแน่นอน โดยเฉพาะการถวายกล้องถ่ายรูปซึ่งถือว่าเป็นสังฆทานอย่างหนึ่ง ซึ่งผมเชื่อว่า ย่อมได้รับอานิสงส์ เป็นต้นว่า

  • เป็นผู้มีบริวารมาก
  • เป็นที่รักเมตตาของคนทั้งหลาย
  • เป็นผู้มีชื่อเสียงดีงาม
  • เป็นผู้มีผิวพรรณดี มีรูปร่างดี มีความสง่างาม

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง