บทความพระพุทธศาสนา

คำถวายกล้องวิดีโอ อานิสงส์ของการถวายกล้องวิดีโอ

15 พฤศจิกายน 2021 | สิ่งนำโชค
คำถวายกล้องถ่ายภาพยนตร์ อานิสงส์ของการถวายกล้องถ่ายภาพยนตร์
คำถวายกล้องถ่ายภาพยนตร์ อานิสงส์ของการถวายกล้องถ่ายภาพยนตร์

กล้องวิดีโอหรือกล้องถ่ายภาพยนตร์ คืออุปกรณ์สำคัญของการทำวิดีโอ จะทำหน้าที่เก็บภาพและเสียงแล้วเขียนลงในสื่อบันทึก เพื่อให้ผู้ใช้เปิดขึ้นมาดูในภายหลังได้ ซึ่งมีประโยชน์ในทางสื่อเป็นอย่างมาก

เราสามารถถวายกล้องวิดีโอในโอกาสใด

 • ถวายกล้องวิดีโอแก่วัดได้ในทุกโอกาส
 • ถวายกล้องวิดีโอเป็นบริวารกฐิน ผ้าป่า
 • ถวายกล้องวิดีโอเนื่องในโอกาสสำคัญ เช่น เปิดกิจการร้านค้าใหม่ เปิดบริษัทใหม่
 • ถวายกล้องวิดีโอแก่วัดที่จัดกิจกรรม เช่น อุปสมบทหมู่ งานปริวาสกรรม งานอบรมกรรมฐาน
 • ถวายกล้องวิดีโอแก่วัดที่เป็นสถานศึกษา เช่น โรงเรียนปริยัติธรรม มหาวิทยาลัยสงฆ์ เป็นต้น

คำถวายกล้องวิดีโอ

ยัคเฆ ภันเต สังโฆ ปะฏิชานาตุ มะยัง ภันเต เอตัง ยันตะรูปัคคาหะกะมัญชุสัง สะปะริวารัง สังฆัสสะ วะลัญชะนัตถายะ อิมัสมิง ฐาเน นิยยาเทมะ สาธุ โน ภันเต อะยัง สังฆัสสะ วะลัญชะนัตถายะ ยันตะรูปัคคาหะกะมัญชุสายะ ทานัสสะ อานิสังโส อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ สังวัตตะตุฯ

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ขอพระสงฆ์จงรับทราบ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอมอบถวายกล้องวิดีโอ พร้อมกับของบริวารนี้ไว้ ณ สถานที่นี้ เพื่อประโยชน์เป็นเครื่องใช้สอยของสงฆ์ ขออานิสงส์แห่งการถวายกล้องวิดีโอ เพื่อประโยชน์เป็นเครื่องอาศัยใช้สอยของสงฆ์นี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย จงเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ตลอดกาลนาน เทอญ

อานิสงส์ของการถวายกล้องวิดีโอ

อานิสงส์ของการถวายกล้องวิดีโอนี้ ผมเขียนตามความเชื่อความศรัทธา ไม่ได้นำมาจากตำราใด ไม่ได้อ้างอิงว่าพระพุทธเจ้าตรัสไว้ แต่พึงทราบว่า การทำบุญให้ทานทุกอย่างไม่ไร้ผลอย่างแน่นอน โดยเฉพาะการถวายกล้องวิดีโอซึ่งถือว่าเป็นสังฆทานอย่างหนึ่ง ซึ่งผมเชื่อว่า ย่อมได้รับอานิสงส์ เป็นต้นว่า

 • เป็นผู้มีบริวารมาก
 • เป็นที่รักเมตตาของคนทั้งหลาย
 • เป็นผู้มีชื่อเสียงดีงาม
 • เป็นผู้มีผิวพรรณดี มีรูปร่างดี มีความสง่างาม
 • เป็นผู้มีสติปัญญาดี มีความจำเป็นเลิศ
 • บำเพ็ญเพียรอาจได้อตีตังสญาณ คือระลึกชาติหนหลังได้ว่าตนเกิดที่ไหน มีบ้านอยู่ทีไ่หน มีอาชีพอะไร เป็นต้น

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง