บทความพระพุทธศาสนา

ปัญหาและเฉลยวิชาพุทธประวัติ นักธรรมชั้นตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๔

17 ตุลาคม 2021 | ดาวน์โหลด
ปัญหาและเฉลยวิชาพุทธประวัติ นักธรรมชั้นตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๔
ปัญหาและเฉลยวิชาพุทธประวัติ นักธรรมชั้นตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๔

ปัญหาและเฉลยวิชาพุทธประวัติ นักธรรมชั้นตรี

สอบในสนามหลวง

วันอาทิตย์ ที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔


๑. การเรียนรู้พุทธประวัติได้ประโยชน์อย่างไร ?

ตอบ การเรียนรู้พุทธประวัติได้ประโยชน์ ๒ ประการ คือ

๑. ในด้านการศึกษา ทำให้ทราบความเป็นมาของพระพุทธเจ้า เช่นเดียวกับการศึกษาตำนานความเป็นมาของชาติตน ทำให้บุคคลได้ทราบว่าชาติของตนเป็นมาอย่างไร มีความสำคัญอย่างไรเป็นต้น

๒. ในด้านปฏิบัติ ทำให้บุคคลได้แนวในการดำเนินชีวิตตามพระพุทธจริยา อันเป็นปฏิปทานำความสุขความเจริญมาให้แก่บุคคล ตามสมควรแก่การประพฤติปฏิบัติ ฯ

๒. คนในชมพูทวีปแบ่งออกเป็นกี่วรรณะ ? วรรณะกษัตริย์ มีหน้าที่ทำอะไร ?

ตอบ คนในชมพูทวีปแบ่งเป็น ๔ วรรณะ. วรรณะกษัตริย์มีหน้าที่ปกครองและป้องกันชาติบ้านเมือง

๓. พระพุทธเจ้าประสูติที่ไหน ? เมื่อไร ?

ตอบ พระพุทธเจ้าทรงประสูติที่ใต้ร่มไม้สาละในลุมพินีวันระหว่างกรุงกบิลพัสดุ์และกรุงเทวทหะ ในวันเพ็ญเดือน ๖ ก่อนพุทธศก ๘๐ ปี

๔. พระพุทธเจ้าตรัสรู้และปรินิพพาน เมื่อมีพระชนมายุเท่าไหร่ ?

ตอบ พระพุทธเจ้าตรัสรู้เมื่อพระชนมายุ ๓๕ พรรษา ปรินิพพานเมื่อพระชนมายุ ๘๐ พรรษา

๕. พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาแก่ใคร ? และเกิดผลอย่างไร ?

ตอบ พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาแก่ปัญจวัคคีย์ ได้แก่ โกณฑัญญะ วัปปะ ภัททิยะ มหานามะ อัสสชิ ท่านโกณฑัญญะ หัวหน้าคณะปัญจวัคคีย์ ฟังพระธรรมเทศนานี้แล้ว ได้ดวงตาเห็นธรรม ว่าว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับไปเป็นธรรมดา

๖. เทศนากัณฑ์แรกชื่ออะไร ? พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่ใคร ?

ตอบ เทศนากัณฑ์แรกชื่อว่าธรรมจักรกัปปวัตนสูตร พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่ปัญจวัคคีย์ ได้แก่ โกณฑัญญะ วัปปะ ภัททิยะ มหานามะ อัสสชิ

๗. ฆราวาสที่บรรลุพระอรหัตผลคนแรกคือใคร ? เพราะฟังธรรมอะไร ?

ตอบ ฆราวาสที่บรรลุพระอรหัตผลคนแรกคือยสกุลบุตร เพราะฟังอนุปุพพิกถา และอริยสัจ ๔

๘. พระอัครสาวกทั้ง ๒ องค์ สำเร็จเป็นพระโสดาบัน เพราะฟังธรรมจากใคร ?

ตอบ พระสารีบุตร ฟังธรรมจากพระอัสสชิเถระ ฯ พระโมคคัลลานะ ฟังธรรมจากพระสารีบุตร ฯ

ศาสนพิธี

๙. ศาสนพิธี คืออะไร ? ผู้ที่ได้เรียนรู้แล้วได้รับประโยชน์อย่างไรบ้าง ?

ตอบ ศาสนพิธี คือแบบอย่างหรือแบบแผนต่าง ๆ ที่พึงปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนา ฯ ย่อมได้รับประโยชน์ คือ เป็นผู้ฉลาดในพิธีกรรมที่เกี่ยวด้วยการบำเพ็ญกุศล การทำบุญและการถวายทาน สามารถในการจัดพิธีต่างๆ ได้ถูกต้องตามระเบียบแบบแผน ชื่อว่าเป็นผู้รักษาขนบประเพณีอันงดงามของพระพุทธศาสนาไว้ได้ด้วย

๑๐. การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ คืออะไร ?

ตอบ การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ คือการประกาศตนของผู้แสดงว่าเป็นผู้นับถือพระพุทธศาสนา คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ เป็นสิ่งสูงสุดและเป็นที่พึ่งที่ระลึกของตน


พระคุณเจ้ารูปใด มีใบข้อสอบ กระทู้ธรรม และวิชาธรรม ได้โปรดส่งให้ผมหน่อยครับ line : prakumkrong

แนะนำเว็บไซต์ รวมข้อสอบและเฉลยข้อสอบนักธรรมชั้นตรี โท เอก สื่อการสอน.com

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง