บทความพระพุทธศาสนา

ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม นักธรรมชั้นตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๔

17 ตุลาคม 2021 | ดาวน์โหลด
ปัญหาและเฉลยวิชาพุทธประวัติ นักธรรมชั้นตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๔
ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม นักธรรมชั้นตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๔

ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม นักธรรมชั้นตรี

สอบในสนามหลวง

วันอาทิตย์ ที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔


๑. ในโลกนี้ มีบุคคลประเภทใดบ้างที่พระพุทธศาสนาสอนว่าหาได้ยาก ?

ตอบ ๑. บุพการี บุคคลผู้ทำอุปการะก่อน ๒. กตัญญูกตเวที บุคคลผู้รู้อุปการะที่ท่านทำแล้วและทำตอบแทน

๒. ธรรมคุ้มครองโลกมีกี่อย่าง ? อะไรบ้าง ?

ตอบ มี ๒ อย่าง คือ ๑. หิริ ความละอายแก่ใจ ๒.โอตตัปปะ ความเกรงกลัวต่อบาป

๓. รัตนะ ๓ อย่าง คืออะไรบ้าง ? รัตนะที่ ๒ มีคุณอย่างไร ?

ตอบ รัตนะ ๓ อย่าง คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ รัตนะที่ ๒ มีอย่างนี้ คือรักษาผู้ประพฤติปฏิบัติ ไม่ให้ตกไปในที่ชั่ว ที่ชั่วมี ๒ ประเภท คือ (๑) ที่ชั่วในภพนี้ ได้แก่ การเป็นคนชั่ว เสื่อมจากความดี เสื่อมจากลาภยศ ต้อง โทษทัณฑ์ ถูกคุมขัง ได้รับความทุกข์ร้อนต่างๆ (๒) ที่ชั่วในภพหน้า ได้แก่ อบายภูมิ คือที่ อันหาความเจริญมิได้ มี ๔ อย่าง คือ นรก สัตว์ดิรัจฉาน เปรต และอสุรกาย ผู้ประพฤติ ปฏิบัติตามพระธรรม ย่อมไม่ถึงความเสื่อม ไม่ตกอบายภูมิ ได้รับแต่ความสุขความเจริญ โดยสมควรแก่การปฏิบัติ

๔. ทุจริต คืออะไร ? พูดใส่ร้ายผู้อื่น จัดเข้าในทุจริตข้อไหน ?

ตอบ ทุจริต คือประพฤติชั่วด้วยกาย วาจา ใจ ฯ พูดใส่ร้ายผู้อื่น จัดเข้าในวจีทุจริต

๕. เมื่อเพื่อนร่วมงานได้เลื่อนตำแหน่ง ไม่คิดริษยา พลอยยินดีกับเขาด้วย ชื่อว่าปฏิบัติตามพรหมวิหารธรรมข้อใด ?

ตอบ มุทิตา ฯ

๖. อริยสัจ ๔ มีอะไรบ้าง ? ความไม่สบายกายไม่สบายใจ จัดเป็นอริยสัจข้อไหน ?

ตอบ อริยสัจ ๔ มี
๑. ทุกข์
๒. สมุทัย คือ เหตุให้เกิดทุกข์
๓. นิโรธ คือ ความดับทุกข์
๔. มรรค คือ ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ ฯ

ความไม่สบายกายไม่สบายใจ จัดเป็นทุกข์

๗. สัมมาวาจา เจรจาชอบ คือเจรจาอย่างไร ?

ตอบ คือเว้นจากพูดเท็จ เว้นจากพูดส่อเสียด เว้นจากพูดค าหยาบ และเว้นจาก
พูดเพ้อเจ้อ ฯ

คิหิปฏิบัติ

๘. การคบคนชั่วเป็นมิตร เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายอย่างไร ?

ตอบ เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายอย่างนี้ คือการร่วมกินร่วมนอน ร่วมเที่ยวร่วมพรรคร่วมพวก ร่วมไปมาหาสู่กับคนชั่ว มักจะถูกคนชั่วชักจูงไปในทางชั่ว เช่น คนไม่เคยเป็นนักเลงหญิง ไม่ติดสุรา ไม่เล่นการพนัน ไม่เป็นอันธพาลก็ย่อมถูกชักจูงไปจนกลายเป็นนักเลงหญิงได้ เป็นต้น ฯ

๙. อบายมุข คืออะไร ? ดื่มน้ำเมามีโทษอย่างไรบ้าง ?

ตอบ อบายมุขคือทางแห่งความเสื่อม ทางแห่งความฉิบหาย

ดื่มน้ำเมา มีโทษ ๖ อย่าง คือ

๑. เสียทรัพย์
๒. ก่อการทะเลาะวิวาท
๓. เกิดโรค
๔. ถูกติเตียน
๕. ไม่รู้จักอาย
๖. ทอนกำลังปัญญา ฯ

๑๐. ความสุขของผู้ครองเรือนตามหลักพระพุทธศาสนาเกิดมาจากเหตุอะไรบ้าง ?

ตอบ เกิดจากเหตุ ๔ อย่าง คือ
๑. สุขเกิดแต่ความมีทรัพย์
๒. สุขเกิดแต่การจ่ายทรัพย์บริโภค
๓. สุขเกิดแต่ความไม่ต้องเป็นหนี้
๔. สุขเกิดแต่ประกอบการงานที่ปราศจากโทษ ฯ

แนะนำเว็บไซต์ รวมข้อสอบและเฉลยข้อสอบนักธรรมชั้นตรี โท เอก สื่อการสอน.com

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง