บทความพระพุทธศาสนา

ถวาย โทรทัศน์ อานิสงส์ เปิดโลกทัศน์กว้างไกล ให้หูตาสว่าง

12 กรกฎาคม 2019 | สังฆทาน
โทรทัศน์
โทรทัศน์

โทรทัศน์ เป็นระบบโทรคมนาคมสำหรับการกระจายและรับภาพเคลื่อนไหวและเสียงระยะไกล ถ้าจะเรียกเต็ม ๆ เพื่อให้หมายถึงตัวเครื่องก็ต้องใช้คำว่า “เครื่องรับโทรทัศน์” ในบทความนี้ผมหมายถึงตัวเครื่องรับโทรทัศน์ ที่สามารถแตะต้องยกถวายได้ ไม่ใช่ตัวระบบ แต่ของเรียกสั้น ๆ ว่า “โทรทัศน์” การถวายโทรทัศน์ให้แก่วัดนั้น ท่านอย่าได้คิดแคบ ๆ ว่าพระจะนำไปนั่งดูในกฏิอย่างเดียว ท่านอาจจะใช้ในการศึกษา ในการอบรมเยาวชน พอมีงานประชุมในวัดก็ได้ใช้ มีงานสำคัญ วันสำคัญในวัดท่านก็ได้ปิดใช้ อีกทั้งโทรทัศน์ยังมาประกอบใช้กับกล้องวงจรปิดบ้าง โทรทัศน์วงจรปิดบ้าง เป็นต้น

เราถวายโทรทัศน์ในโอกาสใด

 • ถวาย โทรทัศน์ แก่วัดที่สร้างใหม่
 • ถวาย โทรทัศน์ แก่วัดที่มีงานประชุม หรือจัดกิจกรรมบ่อย เช่น อบรมเยาวชน บวชสามเณรฤดูร้อน เป็นต้น
 • ถวาย โทรทัศน์ แก่วัดที่เป็นสำนักเรียน
 • ถวาย โทรทัศน์ เนื่องในวันสำคัญของตนเอง หรือวันสำคัญขององค์กร สำนักงาน
 • ถวาย โทรทัศน์ เพื่อทำบุญอุทิศให้แก่ผู้ล่วงลับไป
 • ถวาย โทรทัศน์ เพื่อทำบุญสะเดาะเคราะห์ แก้กรรมต่าง ๆ

คำถวายโทรทัศน์

ยัคเฆ ภันเต สังโฆ ปะฏิชานาตุ มะยัง ภันเต เอตัง ทูระทัสสะนะยันตัง สะปะริวารัง จาตุททิสัสสะ ภิกขุสังฆัสสะ อาคะตานาคะตัสสะ วะลัญชะนัตถายะ อิมัสมิง ฐาเน นิยาเทมะ สาธุ โน ภันเต อะยัง จาตุททิสัสสะ ภิกขุสังฆัสสะ อาคะตา นาคะตัสสะ วะลัญชะนัตถายะ ทูระทัสสะนะยันตัสสะ ทานัสสะ อานิสังโส อัมหากัญเจวะ มาตาปิตุ อาทีนัญจะ ปิยะชะนานัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ สังวัตตะตุ

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ขอพระสงฆ์จงรับทราบ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอมอบถวายเครื่องรับโทรทัศน์ พร้อมด้วยของบริวารเหล่านี้ ไว้ ณ สถานที่อารามนี้ เพื่อประโยชน์เป็นเครื่องอาศัยใช้สอย ของพระภิกษุสงฆ์ ผู้อยู่ในทิศทั้ง ๔ ทั้งที่มาแล้วก็ดี และยังไม่มาก็ดี ขออานิสงส์ แห่งการถวายเครื่องรับโทรทัศน์ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย จงเป็นไปเพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วย แก่ปิยชนทั้งหลายมีมารดาบิดาเป็นต้นด้วย ตลอดกาลนาน เทอญ

โทรทัศน์
โทรทัศน์ ฝาผนัง ซึ่งทางวัดใช้ประกอบในการอบรมรเยาวชน

อานิสงส์การถวายโทรทัศน์

 • ผมกล่าวมาตลอดว่า การกระทำทุกอย่างนั้น มีผลกลับมาเสมอ การถวายโทรทัศน์เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์นั้น ก็ย่อมเป็นกรรมดี เป็นการให้ทานในพระพุทธศาสนา ก็ย่อมได้รับอานิสงส์ผลบุญอาจจะชาตินี้หรือชาติหน้าตามอัตภาพแห่งตน อย่างเช่น
 • เป็นผู้มีปัญญาดี หูตากว้างไกล รู้เท่าทันเหตุการณ์ต่าง ๆ
 • มีบริวารมาก ปกครองคนอื่นได้ดี
 • มีชื่อเสียงที่ที่ดีงาม รู้จักไปทั่ว
 • เป็นที่ยอมรับของคนทั่วไป

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง