บทความพระพุทธศาสนา

ถวาย เครื่องโทรศัพท์ อานิสงส์ ส่งให้ไม่ห่างไกลคนรักและครอบครัว

12 กรกฎาคม 2019 | สังฆทาน

เครื่องโทรศัพท์ (Telephone) เป็นอุปกรณ์สำหรับสื่อสารที่ให้ผู้ใช้สองคนหรือมากกว่า สามารถสนทนากัน ถึงแม้จะอยู่ไกลกันข้ามทวีปก็ตาม

เครื่องโทรศัพท์
เครื่องโทรศัพท์

เราควรถวายโทรศัพท์ในโอกาสใด

 • ถวายโทรศัพท์แก่วัดที่สร้างใหม่
 • ถวาย โทรศัพท์ แก่วัดที่มีสำนักเรียน
 • ถวาย โทรศัพท์ แก่พระที่ทำหน้าที่บริหารคณะสงฆ์ เช่น เจ้าคณะตำบล เจ้าคณะอำเภอ
 • ถวาย โทรศัพท์ ในวันคล้ายวันเกิด
 • ถวาย โทรศัพท์ เป็นที่ระลึกในโอกาสสำคัญของบริษัท ห้างร้าน
 • โทรศัพท์ แก่วัดทั่วไป ที่ต้องใช้ โทรศัพท์ (ทุกวันนี้ใครกันหมด)
 • ถวาย โทรศัพท์ แก่พระสงฆ์ทั่วไป

อ่านเพิ่มเติม…เข้าพรรษาปี 2562 นี้ ถวายอะไรดี สำหรับวัดในต่างประเทศ

คำถวายเครื่องโทรศัพท์

ยัคเฆ ภันเต สังโฆ ปะฏิชานาตุ มะยัง ภันเต เอตัง ทูระสัททะสะวะนะยันตัง สะปะริวารัง จาตุททิสัสสะ ภิกขุสังฆัสสะ อาคะตานาคะตัสสะ วะลัญชะนัตถายะ อิมัสมิง ฐาเน นิยาเทมะ สาธุ โน ภันเต อะยัง จาตุททิสัสสะ ภิกขุสังฆัสสะ อาคะตา นาคะตัสสะ วะลัญชะนัตถายะ ทูระสัททะสะวะนะยันตัสสะ ทานัสสะ อานิสังโส อัมหากัญเจวะ มาตาปิตุ อาทีนัญจะ ปิยะชะนานัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ สังวัตตะตุ

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ขอพระสงฆ์จงรับทราบ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอมอบถวาย เครื่องรับโทรศัพท์ พร้อมด้วยของบริวารเหล่านี้ ไว้ ณ สถานที่อารามนี้ เพื่อประโยชน์เป็นเครื่องอาศัยใช้สอย ของพระภิกษุสงฆ์ ผู้อยู่ในทิศทั้ง ๔ ทั้งที่มาแล้วก็ดี และยังไม่มาก็ดี ขออานิสงส์ แห่งการถวายเครื่องรับโทรศัพท์ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย จงเป็นไปเพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วย แก่ปิยชนทั้งหลายมีมารดาบิดาเป็นต้นด้วย ตลอดกาลนาน เทอญ

cellphone
cellphone หรือ โทรศัพท์มือถือ
ใช้งานง่าย เพิ่มสะดวกมากยิ่งขึ้น

อานิสงส์ของการถวายโทรศัพท์

 • ทำให้เป็นคนมีความฉลาด มีปัญญา รู้เท่าทันคน
 • เป็นคนที่มองโลกในแง่บวกอยู่เสมอ
 • เป็นคนที่รู้จักกาลเทศะ รู้จักชุมชน สถานเป็นต้น
 • เป็นคนคิดเห็นประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นในปัจจุบัน ให้ความสำคัญกับปัจจุบัน
 • ทำให้ชีวิตรัก ชีวิตครอบครัว มีความรักความสามัคคีมากยิ่งขึ้น
 • จะทำอะไรก็มีคนช่วยเหลือ ไม่ถูกทอดทิ้ง
 • มีบริวารมาก มีเพื่อนมาก
 • เป็นที่รักของคนทั่วไป
 • การถวายสิ่งเหล่านี้เชื่อว่า เมื่อทำอะไร วางแผนงานอะไร ทำธุรกิจอะไรก็จะไม่ติดขัด ประสบความสำเร็จได้เร็ว

อ่านเพิ่มเติม…ถวายอะไรดียุค 4.0 อานิสงส์จะได้แรง เร็ว ไม่ติดขัด

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง