บทความพระพุทธศาสนา

ถวายลูกนิมิต อานิสงส์ ป้องกันภัยรอบด้าน บุญอภิบาลคุ้มครองเรา

22 สิงหาคม 2019 | สังฆทาน

ลูกนิมิต คือสิ่งที่ใช้เป็นเครื่องหมายสำหรับบอกเขตสีมา หรืออาณาเขตเพื่อให้เป็นที่พระภิกษุสงฆ์ใช้ทำสังฆกรรม ทุกวันนี้ลูกนิมิตมักทำด้วยหินธรรมชาติ มาขัดเกลาแต่งให้กลมก่อน และโดยมากใช้ขนาดใหญ่เท่าบาตรหรือกว่านั้นขึ้นไป (เล็กกว่านั้นก็ใช้ได้ แต่ไม่เล็กเกินไป ข้อนี้ต้องไปอ่านในพระวินัย) และในเขตสีมานั้น ถ้ามีสิ่งก่อสร้างขึ้นมา เพื่อใช้หลบแดดฝนในเวลาทำสังฆกรรม ก็จะถูกเรียกว่าอุโบสถ หรือโบสถ์

ลูกนิมิต
ลูกนิมิต

เราควรถวายลูกนิมิต สีมา ในโอกาสใด

สำหรับวัดในประเทศไทยแล้ว การที่จะกำหนดเขตสีมานั้น จะต้องทำการขอพระราชทานวิสูงคามสีมาก่อน เมื่อได้รับพระราชทานวิสูงคามสีมาแล้ว ทางวัดก็จะสร้างโรงอุโบสถ เมื่อสร้างเสร็จแล้ว ก็จะทำการประชุมสงฆ์เพื่อกำหนดเขตวิสูงคามสีมา การที่จะกำหนดเขตสีมาได้นั้น ก็ต้องอาศัยสิ่งที่ใช้บอกเขต หรือสิ่งของเป็นเครื่องหมายบอกเขตแดน นั่นก็คือนิมิต ถ้าใช้หินก็จะเรียกว่า ลูกนิมิต ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่อุบาสกอุบาสิกาจะมีส่วนร่วมในการทำบุญ คือการเป็นเจ้าภาพในการถวายลูกนิมิต และเจ้าภาพมักจะได้รับเกียรติ์ให้เป็นผู้ตัดหวายลูกนิมิตอีกด้วย ฉะนั้น การที่เราจะได้ถวายลูกนิมิต หรือเป็นเจ้าภาพถวายลูกนิมิตนั้น ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อย ๆ เพราะว่า

 • หนึ่งวัดจะมีสีมาหรืออุโบสถแค่ 1 ที่เท่านั้น
 • วัดไหนได้ทำการผูกพัทธสีมา ฝังลูกนิมิตแล้ว ก็เป็นอันแล้วเลย ปีหน้าไม่มีอีกแล้วสำหรับวัดนั้น วัดนั้นไม่ต้องการลูกนิมิตอีกแล้ว

ถ้าเจ้าภาพมีกำลังพอ มีทุนทรัพย์พอ และมีโอกาสอันเหมาะสม ก็ควรที่จะได้เป็นเจ้าภาพในการถวายลูกนิมิต เพื่อความเป็นบุญกุศลแก่ตนเองและครอบครัวต่อไปครับ

คำถวายลูกนิมิตสีมา

ยัคเฆ ภันเต สังโฆ ปะฏิชานาตุ, มะยัง ภันเต, เอตานิ สีมานิมิตตานิ, สะปะริวารานิ, พุทธัสสะ ปูชะนัตถายะ, สังฆัสสะ นิยยาเทมะ, สาธุ โน ภันเต, อะยัง พุทธัสสะ ปูชะนัตถายะ, สีมานิมิตตานัง ทานัสสะ, อานิสังโส, อัมหากัญเจวะ, มาตาปิตุอาทีนัญจะ, ปิยะชะนานัง, ทีฆะรัตตัง, หิตายะ, สุขายะ, สังวัตตะตุ.

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ, ขอพระสงฆ์จงรับทราบ, ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ขอมอบถวายลูกนิมิตสีมา, พร้อมกับของบริวารทั้งหลายเหล่านี้, แก่สงฆ์, เพื่อเป็นพุทธบูชา, ขออานิสงส์ แห่งการถวายลูกนิมิตสีมา, เพื่อเป็นพุทธบูชานี้, ของข้าพเจ้าทั้งหลาย, จงเป็นไปเพื่อประโยชน์, เพื่อความสุข, แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วย, แก่ปิยชนทั้งหลาย, มีมารดาบิดาเป็นต้นด้วย, ตลอดกาลนานเทอญ.

อานิสงส์
อานิสงส์

อานิสงส์การถวายลูกนิมิตสีมา

สำหรับอานิสงส์การถวายลูกนิมิต สร้างลูกนิมิต หรือการเป็นเจ้าภาพลูกนิมิตนั้น ผมว่าอานิสงส์ครอบจักรวาล สุดแท้แต่จะอธิษฐานไว้ แม้ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าหรือพระเจ้าจักรพรรดิ์ก็ย่อมไม่เหลือวิสัย แต่จะได้เมื่อไหร่ ชาติไหน ก็คงขึ้นอยู่กับกำลังแห่งบุญหนุนช่วย สำหรับอานิสงส์ของการถวายลูกนิมิต ผมสรุปมาจากที่อื่น ๆ ดังนี้ครับ

 • ส่งผลให้ได้ตามสิ่งที่ปรารถนาโดยเร็ว คือมีเหตุหนุนที่จะทำให้ได้มา
 • สิ่งดี ๆ ก็จะเข้ามาในชีวิตตนเองและครอบครัว
 • ประกอบการค้าขายในทางสุจริตก็จะเจริญก้าวหน้า
 • เดินทางไปไหนก็จะแคล้วคลาดปลอดภัย
 • เป็นผู้มีจิตใจหนักแน่น ไม่ท้อแท้ ไม่สะทกสะท้านต่อสิ่งใด ๆ ที่มากระทบ
 • หากตั้งใจจะทำสิ่งใดก็สำเร็จได้ดังใจหมายอย่างสมบูรณ์
 • เชื่อว่าแก้กรรมให้กับผู้ที่คิดสิ่งใด หรือวางแผนอะไรแล้วไม่ได้ตามเป้าหมาย ทำอะไรสำเร็จช้า มีอุปสรรคคอยขัดขวาง หรือประกอบการค้าไม่เจริญก้าวหน้า
 • มีโรคภัยไข้เจ็บน้อย
 • ปราศจากสิ่งอัปมงคลทั้งหลาย
 • ไม่เกิดในตระกูลต่ำ
 • หากเกิดในมนุษย์โลกก็จะเป็นชนชั้นวรรณะที่เลิศ
 • หากเกิดในสวรรค์อาจเข้าถึงความเป็นเทวราช
 • อุดมด้วยทรัพย์สินเงินทอง
 • มีผิวพรรณสวยงามและมีอายุยืน
 • มีชื่อเสียงดีงามขจรไป
 • เป็นที่รักของคนทั้งหลาย

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง