บทความพระพุทธศาสนา

คาถาปล่อยสัตว์ คาถาปล่อยนก คาถาปล่อยปลา คาถาปล่อยเต่า

1 กรกฎาคม 2021 | คาถา
คาถาปล่อยสัตว์ คาถาปล่อยนก คาถาปล่อยปลา คาถาปล่อยเต่า
คาถาปล่อยสัตว์ คาถาปล่อยนก คาถาปล่อยปลา คาถาปล่อยเต่า

คาถาปล่อยสัตว์ คาถาปล่อยนก คาถาปล่อยปลา คาถาปล่อยเต่า

อันที่จริง การปล่อยสัตว์ ปล่อยนก ปล่อยปลา ปล่อยเต่า ไม่จำเป็นต้องว่ากล่าวคาถาใด ๆ เมื่อจิตของเรามีความกรุณาปรารถนาให้สัตว์เหล่านั้นได้พ้นจากความทุกข์ หลุดพ้นจากการจองจำ นำไปสู่ความเป็นอิสระตามธรรมชาติที่ควรเป็น เราก็สามารถปล่อยได้เลย หรือจะกล่าวบทแสดงความกรุณา ซึ่งเป็นหนึ่งในบทแสดงพรหมวิหารสี่ก็เป็นการดี เพื่อเป็นเครื่องแสดงเจตนาของเราว่ามีความปรารถนาให้เขาได้พ้นจากความทุกข์ยาก ด้วยการกล่าวว่า

สัพเพ สัตตา เจ้านกเอ๋ย…เจ้าปลาเอ๋ย… (เอ่ยชนิดของสัตว์ที่จะปล่อย) บัดนี้ เจ้าเป็นอิสระแล้ว

สัพพะทุกขา ปะมุจจันตุ จงรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยอันตรายทั้งปวงเถิด

หมายเหตุ

คำว่า “คาถา” ในที่นี้ หมายถึงคำกล่าว หรือวาจาเป็นเครื่องกล่าว คือคำกล่าวสำหรับปล่อยสัตว์ คำกล่าวเวลาปล่อยสัตว์ ปล่อยนก ปล่อยปลา ปล่อยเต่า เป็นต้น

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง