บทความพระพุทธศาสนา

คาถาบูชาพระพรหม บรมธาดา ผู้อภิบาลรักษาโลก

5 กรกฎาคม 2019 | คาถา
พระพรหม
พระพรหม

พระพรหม เป็นหนึ่งในเทพเจ้าสูงสุด ที่นับเนื่องเข้าในตรีมูรติ ได้แก่ พระพรหม (พระผู้สร้าง) พระวิษณุ (ผู้ปกป้องรักษา) และ พระศิวะ (ผู้ทำลาย) ตามความเชื่อของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู พระพรหมเป็นเทพเจ้าแห่งการสร้างสรรค์ สร้างสรรพสิ่ง เป็นเทพเจ้าแห่งความเมตตา เป็นผู้สร้างโลกและให้กำเนิดสิ่งต่าง ๆ ในจักรวาล นอกจากนั้นพระพรหมยังให้กำเนิดคัมภีร์พระเวทอีกด้วย

พระพรหมนั้นมีสี่พักตร์ พระศอสวมลูกประคำ พระหัตถ์แต่ละข้างถือดอกบัว, คัมภีร์ และหม้อน้ำ มีพาหนะเป็นหงส์ หรือ ห่าน พระชายา คือ พระสุรัสวดี เป็นเทพีแห่งศิลปะวิทยาการและความรอบรู้ทั้งปวง

คาถาบูชาพระพรหม

โอมปะระเมสะนะมัสการัม องการะนิสสะวะ รัง พรหมเรสสะยัม ภูปัสสะวะวิษณุ ไวยะทานะโมโทติลูกปัมทะระมา ยิกยานัง ยะไวยะลา คะมุลัม สะทา นันตะระ วิมุสะตินัน นะมัตเต นะมัตเตร จะ อะการัง ตโถวาจะ เอตามาตาระยัต ตะมัน ตะรามา กัตถะนารัมลา จะสะระวะ ปะติตัม สัมโภพะกลโล ทิวะทิยัม มะตัมยะ

คาถาบูชาพระพรหม แบบย่อ

โอม อหัม ปรัหมา อัสมิ

คาถาบูชาพระพรหมนี้ หากผู้ใดได้สักการะและบูชาพระพรหมแล้ว ผู้นั้นจะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานทั้งปวง เป็นที่รักใคร่ของมนุษย์และเหล่าเทพเจ้า

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง